Reklama

PROTEKTOR (PRT): Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Emitent” lub "Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2017 niniejszym informuje, iż w dniu 6 lipca 2017 roku otrzymał informacje, że w dniu 5 lipca 2017 roku Konsorcjum Spółek, w którego skład wchodzi Emitent oraz GREGOR S.A. z siedzibą w Pszczółki, ul. Tczewska 1a, 83-032 Pszczółki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sądu Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000068727, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 789 980 zł wpłaconym w całości, NIP: 5932136226 (dalej: "Konsorcjum”, "Wykonawca”), zawarło umowy na zadanie 1 i 2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 49/Ckt/17/ŁW dla Komendy Głównej Policji ("Zamawiający”), którego przedmiotem jest dostawa trzewików służbowych.

Reklama

Umowy na zadanie 1 i 2 zostały zawarte w wyniku rozstrzygnięcia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem umów zawartych przez Konsorcjum jest dostawa trzewików służbowych.

Wysokość wynagrodzenia przypadającego Emitentowi za realizacje podstawowego zakresu zamówienia wynosi 1 430 000 zł netto, tj. 1 758 900 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia za realizację maksymalnego zakresu zamówienia przypadającego Emitentowi wynosi 1787 500 zł netto, tj. 2 198 625 zł brutto.

Ostateczny termin realizacji podstawowego zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz SIWZ to 30.11.2017 r., zaś zamówienia opcjonalnego - 15.12.2017 r. Zabezpieczenie należytego wykonania każdej umowy stanowi kwota w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a)w wysokości 10 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy w razie odstąpienia w całości lub w części od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b) w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy w określonych w umowie terminach realizacji zamówień (wskazanych powyżej), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Łączna wysokość kar umownych, określonych powyżej w punkcie b) nie może przekroczyć 10 % wartości maksymalnej brutto przedmiotu umowy. Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Pozostałe postanowienia umowne nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu.

Emitent uznaje niniejsze umowy za istotne, ponieważ ww. Konsorcjum zawarło z tym samym Zamawiającym – Komendą Główną Policji umowy na zadanie 1 i 2 w postępowaniu przetargowym na dostawę półbutów służbowych, w 2017 roku, postępowanie nr 52/Ckt/17/JSz z podziałem na 2 zadania, w których wynagrodzenie za realizację podstawowego zakresu zamówienia przypadające Emitentowi wynosi 754 000 zł netto, tj. 927 420 zł brutto. Wynagrodzenie za realizację maksymalnego zakresu zamówienia przypadające Emitentowi wynosi 942 500 zł netto, tj. 1 159 275 zł brutto.

Wynagrodzenie za realizację podstawowego zakresu zamówienia przypadające Emitentowi łącznie z ww. umów wynosi 2 184 000 zł netto, tj.2 686 320 zł brutto.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). W ocenie Zarządu może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Emitenta i wpłynie na wynik finansowy spółki w IV kwartale.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-06Piotr SkrzyńskiPrezes Zarządu
2017-07-06Piotr MajewskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »