NORTHCOAST (NCT): zawiadomienie o zmianie stanu posiadania - raport 18

Raport bieżący nr 18/2015

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2015 roku otrzymał od BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o następującej treści:

Działając w imieniu spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-203), przy ul. Bonifraterskiej 17, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002970 (zwanej dalej jako "BPH TFI”), występującej w imieniu własnym oraz jako organ następujących funduszy inwestycyjnych:

Reklama

1)BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy - zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 379, zwany dalej jako "BPH FIO Parasolowy”,

2)BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej - zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 425, zwany dalej jako "BPH FIO SA”,

3)BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja - zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 634, zwany dalej jako "BPH FIZ Ml”

zwanych dalej łącznie jako "Fundusze”,

a także Radosław L. Kwaśnicki (zwany dalej jako "RLK”), Krzysztof Wróbel (zwany dalej jako "KW”) oraz Karol Maciej Szymański (zwany dalej jako "KMS”), zaś łącznie z BPH TFI, Funduszami, RLK oraz KW zwani dalej jako "Członkowie Porozumienia”), będący akcjonariuszami spółki pod firmą NORTH COAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. 3 Maja 8, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240460, zwanej dalej jako "NORTH COAST” lub posiadający akcje North Coast w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 i 5 oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej jako "Ustawa”), niniejszym zawiadamiamy o:

a)zawarciu przez Członków Porozumienia w dniu 3 kwietnia 2015 r. pisemnego porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach North Coast oraz prowadzenia w sposób trwały wspólnej polityki wobec North Coast (zwanego dalej jako "Porozumienie”);

b)przekroczeniu przez Członków Porozumienia wspólnie (tj. w wyniku zawarcia Porozumienia) progu 10% ogólnej liczby głosów w North Coast.

Jednocześnie informujemy, iż podstawowym celem Porozumienia jest podejmowanie przez jego członków czynności zmierzających do uniemożliwienia przeprowadzenia procesu zniesienia dematerializacji akcji North Coast oraz wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Przed zawarciem Porozumienia:

1)BPH FIO Parasolowy, BPH FIO SA oraz BPH FIZ Ml, których organem jest BPH TFI, oraz BPH TFI w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, posiadały łącznie 413.751 (słownie: czterysta trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji North Coast reprezentujących 12,93% kapitału zakładowego North Coast, dających prawo do 413.751 (słownie: czterysta trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosów na Walnych Zgromadzeniach North Coast stanowiących 9,85% ogólnej liczby głosów w North Coast;

2)RLK posiadał bezpośrednio 23.549 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) akcji North Coast reprezentujących 0,74% kapitału zakładowego North Coast, dających prawo do 23.549 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach North Coast stanowiących 0,56% ogólnej liczby głosów w North Coast;

3)KW posiadał bezpośrednio 23.806 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześć) akcji North Coast reprezentujących 0,74% kapitału zakładowego North Coast, dających prawo do 23.806 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześć) głosów na Walnych Zgromadzeniach North Coast stanowiących 0,57% ogólnej liczby głosów w North Coast;

4)KMS posiadał bezpośrednio 11.327 (słownie: jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) akcji North Coast reprezentujących 0,35% kapitału zakładowego North Coast, dających prawo do 11.327 (słownie: jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) głosów na Walnych Zgromadzeniach North Coast stanowiących 0,27% ogólnej liczby głosów w North Coast.

Przed zawarciem Porozumienia nie występowały podmioty zależne wobec Członków Porozumienia (w rozumieniu Ustawy), które posiadałyby akcje North Coast.

Po zawarciu Porozumienia Członkowie Porozumienia posiadają łącznie 472.433 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści trzy) akcje North Coast reprezentujące 14,76% kapitału zakładowego North Coast, dających prawo do 472.433 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści trzy) głosów na Walnych Zgromadzeniach North Coast stanowiących 11,25% ogólnej liczby głosów w North Coast.

Zawarcie Porozumienia nie spowodowało żadnych zmian w zakresie liczby akcji North Coast posiadanych przez poszczególnych Członków Porozumienia.

Dodatkowo informujemy, iż Członkowie Porozumienia mają zamiar dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w North Coast w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia celem umocnienia wspólnej pozycji Członków Porozumienia w strukturze akcjonariatu North Coast. Wspólne nabywanie akcji North Coast nie jest jednak objęte zakresem Porozumienia.

Dodatkowo informujemy, iż nie istnieją:

1)podmioty zależne wobec Członków Porozumienia (w rozumieniu Ustawy), które posiadają akcje North Coast;

2)(inne niż Fundusze) fundusze inwestycyjne zarządzane przez BPH TFI, które posiadałyby akcje North Coast;

3)osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

Niniejsze zawiadomienie składane jest w imieniu wszystkich stron Porozumienia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-10Giorgio PezzolatoWiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: North
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »