GRUPAAZOTY (ATT): Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w wyniku zawartej transakcji wewnątrzgrupowej - raport 64

Raport bieżący nr 64/2014

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka”) informuje, że 31 października 2014 r. otrzymał informację przekazaną przez Norica Holding S.à r.l., z siedzibą w Luksemburgu, (dalej: "Norica”), działającą w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik:

- TrustService Limited Liability Company, spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Wielkim Nowogrodzie w Rosji (dalej: "TrustService”), oraz

Reklama

- JSC Acron, spółki akcyjnej z siedzibą w Wielkim Nowogrodzie w Rosji (dalej: "Acron”), oraz

- Subero Associates Inc., prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tortola na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych (dalej: "Subero”), oraz

- Pana Wiaczesława Kantora, obywatela Izraela, (dalej: "Pan Kantor”),

sporządzoną zgodnie z Art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa o ofercie”).

Zgodnie z przekazaną informacją, w dniach 29 października 2014 r. oraz 31 października 2014 roku spółka bezpośrednio zależna od Norica i pośrednio zależna od TrustService, Acron, Subero i Pana Kantora, działająca pod firmą Rainbee Holdings Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr, (dalej: "Spółka Zależna”) w drodze wniesienia przez Norica w dniach 29 października 2014 r. oraz 31 października 2014 r. wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki Zależnej w postaci akcji Spółki (dalej: "Transakcja”), Spółka Zależna: (i) w dniu 29 października 2014 r. nabyła 100 akcji Spółki reprezentujących ok. 0,0001% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 100 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 0,0001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) w dniu 31 października 2014 r. nabyła 9.820.252 akcji Spółki reprezentujących ok. 9,8999% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 9.820.252 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 9,8999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz na skutek Transakcji przekroczyła próg 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed Transakcją Spółka Zależna nie posiadała, ani pośrednio ani bezpośrednio, żadnej akcji Spółki.

Po Transakcji Spółka Zależna posiada bezpośrednio 9.820.352 akcji Spółki reprezentujących ok. 9,8999% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 9.820.352 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 9,8999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Równocześnie, w wyniku Transakcji:

1. Norica bezpośrednio i poprzez podmiot bezpośrednio zależny – Spółkę Zależną, posiada 19.841.700 akcji Spółki stanowiących ok. 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki z czego:

a) bezpośrednio posiada 10.021.348 akcji Spółki stanowiących ok. 10,1026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 10.021.348 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 10,1026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;

b) pośrednio, za pośrednictwem Spółki Zależnej, posiada 9.820.352 akcji Spółki reprezentujących ok. 9,8999% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 9.820.352 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 9,8999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. TrustService, podmiot dominujący Norica, pośrednio, poprzez swój podmiot bezpośrednio zależny Norica oraz podmiot pośrednio zależny – Spółkę Zależną, posiada 19.841.700 akcji Spółki stanowiących ok. 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

3. Acron, podmiot dominujący TrustService, pośrednio, przez swoje podmioty pośrednio zależne Norica oraz Spółkę Zależną, posiada 19.841.700 akcji Spółki stanowiących ok. 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

4. Subero, podmiot dominujący Acron, pośrednio, poprzez swoje podmioty pośrednio zależne Norica oraz Spółkę Zależną, posiada 19.841.700 akcji Spółki stanowiących ok. 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

5. Pan Kantor, podmiot dominujący Subero, pośrednio, poprzez swoje podmioty pośrednio zależne Norica oraz Spółkę Zależną, posiada 19.841.700 akcji Spółki stanowiących ok. 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed Transakcją:

1. Norica posiadała bezpośrednio 19.841.700 akcji Spółki stanowiących ok. 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

2. TrustService, podmiot dominujący Norica, pośrednio, poprzez swój podmiot zależny Norica, posiadał 19.841.700 akcji Spółki stanowiących ok. 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

3. Acron, podmiot dominujący TrustService, pośrednio, poprzez swój podmiot pośrednio zależny Norica, posiadał 19.841.700 akcji Spółki stanowiących ok. 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

4. Subero, podmiot dominujący Acron, pośrednio, poprzez swój podmiot pośrednio zależny Norica, posiadał 19.841.700 akcji Spółki stanowiących ok. 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

5. Pan Kantor, podmiot dominujący Subero, pośrednio, poprzez swój podmiot pośrednio zależny Norica, posiadał 19.841.700 akcji Spółki stanowiących ok. 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Dla uniknięcia wątpliwości, Norica informuje, że, ze względu na wewnątrzgrupowy charakter Transakcji, całkowity stan posiadania akcji i głosów w Spółce (pośrednio i bezpośrednio) przez Norica, TrustService, Acron, Subero i Pana Kantora nie zmienił się i nadal wynosi łącznie 19.841.700 akcji Spółki stanowiących ok. 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (raport bieżący Spółki nr 40/2014 z 11 czerwca 2014 r.).

Pan Kantor poinformował, że podmioty od niego zależne inne niż Norica oraz Spółka Zależna nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Subero poinformował, że podmioty od niego zależne inne niż Norica oraz Spółka Zależna nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Acron poinformował, że podmioty od niego zależne inne niż Norica oraz Spółka Zależna nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

TrustService poinformował, że podmioty od niego zależne inne niż Norica oraz Spółka Zależna nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Norica poinformowała, że podmioty od niej zależne inne niż Spółka Zależna nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Ponadto Pan Kantor, Subero, Norica, Acron oraz TrustService poinformowały, każde z nich z osobna, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

W okresie 12 miesięcy od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, Pan Kantor, Subero, Norica, Acron oraz TrustService mogą od czasu do czasu, bezpośrednio lub pośrednio, nabywać, w celu zwiększenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów oraz akcji w Spółce, lub zbywać, w celu zmniejszenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów oraz akcji w Spółce, akcje Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o spółkach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-01Paweł JarczewskiPrezes Zarządu
2014-11-01Andrzej SkolmowskiWiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »