Reklama

GRUPAAZOTY (ATT): Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w wyniku zawartej transakcji wewnątrzgrupowej

Raport bieżący nr 29/2015

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka”) informuje, że 24 kwietnia 2015 roku otrzymał informację przekazaną przez Norica Holding S.à r.l., z siedzibą w Luksemburgu, (dalej: "Norica”), działającą w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik:

Reklama

- TrustService Limited Liability Company, spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Wielkim Nowogrodzie w Rosji (dalej: "TrustService”), oraz

- JSC Acron, spółki akcyjnej z siedzibą w Wielkim Nowogrodzie w Rosji (dalej: "Acron”), oraz

- Subero Associates Inc., prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tortola na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych (dalej: "Subero”), oraz

- Pana Wiaczesława Kantora, obywatela Izraela, (dalej: "Pan Kantor”),

sporządzoną zgodnie z Art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa o ofercie”).

Zgodnie z przekazaną informacją, w dniu 23 kwietnia 2015 roku spółka bezpośrednio zależna od Norica i pośrednio zależna od TrustService, Acron, Subero i Pana Kantora, działająca pod firmą Opansa Enterprises Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej: "Opansa”), w drodze wniesienia przez Norica w dniu 23 kwietnia 2015 roku wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Opansa w postaci akcji Spółki (dalej: "Transakcja”), nabyła 9.450.000 akcji Spółki reprezentujących około 9,527% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 9.450.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących około 9,527% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz na skutek Transakcji przekroczyła próg 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed Transakcją Opansa nie posiadała, ani pośrednio ani bezpośrednio, żadnej akcji Spółki.

Po Transakcji Opansa posiada bezpośrednio 9.450.000 akcji Spółki reprezentujących około 9,527% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 9.450.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących około 9,527% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Równocześnie, w wyniku Transakcji:

1. Norica bezpośrednio i poprzez podmiot bezpośrednio zależny – spółkę Opansa oraz spółkę Rainbee Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej: "Rainbee”) posiada 19.841.700 akcji Spółki stanowiących około 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki z czego:

a) bezpośrednio posiada 571.348 akcji Spółki stanowiących około 0,576% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 571.348 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 0,576% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

b) pośrednio, za pośrednictwem Opansa, posiada 9.450.000 akcji Spółki reprezentujących około 9,527% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 9.450.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących około 9,527% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

c) pośrednio, za pośrednictwem Rainbee, posiada 9.820.352 akcji Spółki reprezentujących około 9,8999% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 9.820.352 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących około 9,8999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. TrustService, podmiot dominujący Norica, pośrednio, poprzez swój podmiot zależny Norica oraz podmioty pośrednio zależne – Opansa oraz Rainbee, posiada 19.841.700 akcji Spółki stanowiących około 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Acron, podmiot dominujący TrustService, pośrednio, przez swoje podmioty pośrednio zależne Norica, Opansa oraz Rainbee, posiada 19.841.700 akcji Spółki stanowiących około 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Subero, podmiot dominujący Acron, pośrednio, poprzez swoje podmioty pośrednio zależne Norica, Opansa oraz Rainbee, posiada 19.841.700 akcji Spółki stanowiących około 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

5. Pan Kantor, podmiot dominujący Subero, pośrednio, poprzez swoje podmioty pośrednio zależne Norica, Opansa oraz Rainbee, posiada 19.841.700 akcji Spółki stanowiących około 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed Transakcją:

1. Norica posiadała (i) bezpośrednio 10.021.348 akcji Spółki stanowiących około 10,1026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 10.021.348 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 10,1026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) pośrednio, poprzez Rainbee, 9.820.352 akcji Spółki stanowiących około 9,8999% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 9.820.352 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 9,8999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; tj. łącznie (bezpośrednio i pośrednio) posiadała 19.841.700 akcji Spółki stanowiących około 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. TrustService, podmiot dominujący Norica, pośrednio, poprzez swój podmiot zależny Norica oraz podmiot pośrednio zależny – Rainbee, posiadał 19.841.700 akcji Spółki stanowiących około 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Acron, podmiot dominujący TrustService, pośrednio, poprzez swoje podmioty pośrednio zależne Norica i Rainbee, posiadał 19.841.700 akcji Spółki stanowiących około 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Subero, podmiot dominujący Acron, pośrednio, poprzez swoje podmioty pośrednio zależne Norica i Rainbee, posiadał 19.841.700 akcji Spółki stanowiących około 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

5. Pan Kantor, podmiot dominujący Subero, pośrednio, poprzez swoje podmioty pośrednio zależne Norica i Rainbee, posiadał 19.841.700 akcji Spółki stanowiących około 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Dla uniknięcia wątpliwości, Norica poinformowała, że, ze względu na wewnątrzgrupowy charakter Transakcji, całkowity stan posiadania akcji i głosów w Spółce (pośrednio i bezpośrednio) przez Norica, TrustService, Acron, Subero i Pana Kantora nie zmienił się i nadal wynosi łącznie 19.841.700 akcji Spółki stanowiących około 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (raport bieżący Spółki nr 64/2014 z 1 listopada 2014 r.).

Pan Kantor poinformował, że podmioty od niego zależne inne niż Norica, Opansa oraz Rainbee nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Subero poinformował, że podmioty od niego zależne inne niż Norica, Opansa oraz Rainbee nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Acron poinformował, że podmioty od niego zależne inne niż Norica, Opansa oraz Rainbee nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

TrustService poinformował, że podmioty od niego zależne inne niż Norica, Opansa oraz Rainbee nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Norica poinformowała, że podmioty od niej zależne inne niż Opansa oraz Rainbee nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Ponadto Pan Kantor, Subero, Norica, Acron oraz TrustService poinformowały, każde z nich z osobna, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

W okresie 12 miesięcy od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, Pan Kantor, Subero, Norica, Rainbee, Acron oraz TrustService mogą od czasu do czasu, bezpośrednio lub pośrednio, nabywać, w celu zwiększenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów oraz akcji w Spółce, lub zbywać, w celu zmniejszenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów oraz akcji w Spółce, akcje Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o spółkach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-25Paweł JarczewskiPrezes Zarządu
2015-04-25Andrzej SkolmowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »