Reklama

CARLSON (CAI): Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów - raport 1

Raport bieżący nr 1/2022

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent),niniejszym informuje, iż w dniu 4 stycznia 2022 roku otrzymał od Akcjonariusza Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortola zawiadomienie następującej treści :

,,Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2) w związku z art.87 ust.1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184,poz.1539 z późn. zm Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortola (dalej CVI Ltd) zawiadamia, iż łączny udział CVI Ltd w ogólnej liczbie głosów CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka”, "Emitent”) wynosi 51,75 %.

Reklama

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

W związku z powzięciem w dniu 4 stycznia 2022 roku informacji o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 grudnia 2021 r. wpisu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz objęciem przez CVI Ltd 345.165 akcji serii S w wyniku realizacji umowy nabycia instrumentów finansowych przeprowadzonej poza systemem obrotu zmniejszył się udział CVI Ltd w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczbie głosów z tych akcji oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz objęciem 345.165 akcji serii S CVI Ltd posiadał łącznie 3.772.112 akcji Spółki w kapitale zakładowym, reprezentujących 56.12 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 3.772.112 głosów w Spółce, co stanowiło 56.12 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed rejestracją podwyższenia kapitału ogólna liczba akcji w Spółce wynosiła 6.721.685. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosiła 6.721.685.

Liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowym udział w ogólnej liczbie głosów:

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęciu 345.165 akcji serii S CVI Ltd posiada łącznie 4.117.277 akcji Spółki w kapitale zakładowym po podwyższeniu, reprezentujących 51,75 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 4.117.277 głosów, co stanowił 51,75 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po rejestracji podwyższenia kapitału ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 7.955.695. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 7.955.695.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.

Brak jest osób, o których mowa w atr.87 ust.1 pkt3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariusza.

Jednocześnie, zgodnie z art.69 ust.4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, CVI Ltd informuje, że dopuszcza zwiększenie zaangażowania w Spółkę w ciągu nadchodzących 12 miesięcy.”

Current Report No. 1/2022

Date of writing: 04-01-2022

Company: CARLSON INVESTMENTS S.A.

Topic: Notification of a change in the number of votes

Legal basis Art.70 item 1 of the Act on Offer - acquisition or disposal of a significant block of shares.

Content of the report:

The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw (the Company, the Issuer), hereby announces that on 4 January 2022 it received the following notification from the Shareholder Carlson Ventures International Limited with its registered office in Tortola :

"On the basis of Art. 69 (1) (2) in connection with Art. 87 (1) (2) of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and Public Companies (Journal of Laws of 2005 No 184, item 1539) Carlson Ventures International Limited, with registered office in Tortola (hereinafter "CVI Ltd"), announces that the total share of CVI Ltd in the total number of votes of CARLSON INVESTMENTS S.A., with registered office in Warsaw (hereinafter "the Company", "the Issuer") amounts to 51.75 %.

Date and type of event giving rise to the change in interest to which the notice relates

In connection with the receipt on 4 January 2022 year of information about making by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register on 28 December 2021 year of registration of the Issuer's share capital increase and the acquisition by CVI Ltd 345.165 shares of series S as a result of the implementation of the contract of acquisition of financial instruments conducted outside the trading system decreased the share of CVI Ltd in the share capital of the Issuer and the total number of votes in the Company.

The number of shares held before the change and their percentage share in the Company's share capital and the number of votes attached to those shares and percentage share in the total number of votes:

Prior to the registration of the increase of the share capital of the Company and the acquisition of 345,165 series S shares, CVI Ltd. held a total of 3,772,112 shares in the Company's share capital, representing 56.12% of the share capital of the Company, entitling to exercise 3,772,112 votes in the Company, which constituted 56.12% of the total number of votes in the Company.

Before the registration of the capital increase, the total number of shares in the Company was 6,721,685. The total number of votes at the general meeting of shareholders of the Company was 6,721,685.

Number of shares and their percentage share in the Company's share capital and number of votes attached to those shares and their percentage share in the total number of votes:

After the registration of the increase of the share capital and taking up 345,165 series S shares, CVI Ltd. holds a total of 4,117,277 shares in the Company's share capital after the increase, representing 51.75 % of the Company's share capital, entitling to exercise 4,117,277 votes, which constituted 51.75 % of the total number of votes in the Company.

Following the registration of the capital increase, the total number of shares in the Company is 7,955,695. The total number of votes at the general meeting of shareholders of the Company is 7,955,695.

There are no subsidiaries of the shareholder making the notification who hold shares in the Company.

There are no persons referred to in Article 87 section 1 item 3 letter c of the aforementioned Act in relation to the shareholder.

At the same time, in accordance with Article 69.4.5 and 69.4.6 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies, as amended, CVI Ltd announces that it approves an increase in its involvement in the Company in the coming 12 months. "

Persons representing the company:

Aleksander Gruszczyński - President of the Management Board


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »