Reklama

FERRUM (FER): Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2020

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 marca 2020 r. do Spółki wpłynęło od Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Emitent przekazuje poniżej:

Reklama

"Niniejszym, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział VII Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 1168 ("Zawiadamiający”), na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zm. ("Ustawa”), zawiadamia, że w dniu 24 marca 2020 r. Watchet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656838 ("Watchet”), wykupiła 4.172.206 obligacji zwykłych imiennych serii B wyemitowanych przez Watchet ("Obligacje”) poprzez przeniesienie przez Watchet na rzecz Zawiadamiającego 4.276.748 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Transakcja”). W związku z powyższym, dotychczas posiadany przez Zawiadamiającego bezpośrednio udział ponad 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zwiększył się o ponad 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym – z uwagi na okoliczność, że przeniesienie akcji Spółki nastąpiło pomiędzy Zawiadamiającym a jego podmiotem zależnym (tj. Watchet) – łączna liczba akcji Spółki posiadana przez Zawiadamiającego oraz łączny udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki posiadany przez Zawiadamiającego bezpośrednio i za pośrednictwem jego podmiotu zależnego (tj. Watchet) nie uległy zmianie – Zawiadamiający nadal posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio 28.796.429 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 49,72% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 28.796.429 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 49,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym – po dokonaniu Transakcji – Zawiadamiający posiadał:

(i) bezpośrednio 28.795.429 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 49,72% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 28.795.429 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 49,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

(ii) pośrednio przez Watchet (będącą podmiotem zależnym Zawiadamiającego) 1.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku) 0,002% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku) 0,002% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki posiadanych przez Zawiadamiającego nastąpiła w wyniku wykupienia przez Watchet w dniu 24 marca 2020 r. Obligacji, w wyniku którego Zawiadamiający otrzymał 4.276.748 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 7,38% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.276.748 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 7,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przeniesienie własności ww. akcji Spółki na Zawiadamiającego w związku z wykupem Obligacji nastąpiło w dniu 24 marca 2020 r.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed dokonaniem Transakcji, Zawiadamiający posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio 28.796.429 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 49,72% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 28.796.429 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 49,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

(i) bezpośrednio 24.518.681 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 42,34% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 24.518.681 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 42,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

(ii) pośrednio przez Watchet (będącą podmiotem zależnym Zawiadamiającego) 4.277.748 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 7,39% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.277.748 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 7,39% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem Transakcji. Zawiadamiający był stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy względem Spółki, zawartego z Watchet, Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 1030 (dalej "Mezzanine”) oraz MM Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Przemysłowej 1 A, 43-300 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000626568 (dalej "MMAM”) (dalej "Porozumienie”).

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zawiadamiającego, przed dokonaniem Transakcji, strony Porozumienia posiadały łącznie 47.591.698 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 82,18% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 47.591.698 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 82,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

1. Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 24.518.681 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 42,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 24.518.681 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 42,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

2. Watchet (będąca spółką zależną Zawiadamiającego) posiadała 4.277.748 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 7,39% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.277.748 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 7,39% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

3. MMAM posiadał 12.196.083 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 21,06% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 12.196.083 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 21,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

4. Mezzanine posiadał 6.599.186 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 11,40% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6.599.186 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 11,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Z uwagi na okoliczność, że przeniesienie akcji Spółki nastąpiło pomiędzy Zawiadamiającym a jego podmiotem zależnym (tj. Watchet), wskutek Transakcji łączna liczba akcji Spółki posiadana przez Zawiadamiającego oraz łączny udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki posiadany przez Zawiadamiającego bezpośrednio i za pośrednictwem jego podmiotu zależnego (tj. Watchet) nie uległy zmianie – Zawiadamiający nadal posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio 28.796.429 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 49,72% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 28.796.429 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 49,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

(i) bezpośrednio 28.795.429 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 49,72% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 28.795.429 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 49,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

(ii) pośrednio przez Watchet (będącą podmiotem zależnym Zawiadamiającego) 1.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku) 0,002% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku) 0,002% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zawiadamiającego, po dokonaniu Transakcji, strony Porozumienia posiadały wciąż łącznie 47.591.698 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 82,18% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 47.591.698 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 82,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

1. Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 28.795.429 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 49,72% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 28.795.429 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 49,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

2. Watchet (będąca spółką zależną Zawiadamiającego) posiadała 1.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku) 0,002% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku) 0,002% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

3. MMAM posiadał 12.196.083 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 21,06% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 12.196.083 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 21,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

4. Mezzanine posiadał 6.599.186 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 11,40% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6.599.186 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 11,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4) Podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki

Według stanu na dzień dokonania Transakcji, Zawiadamiający pozostawał jedynym wspólnikiem spółki Watchet, która wskutek Transakcji bezpośrednio posiadała 1.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku) 0,002% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku) 0,002% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

5) Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy

Według stanu na dzień dokonania Transakcji, nie występowały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

6) Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany Zawiadamiający jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy.

7) Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Informacje zostały podane odpowiednio w punktach 3, 6 i 7 niniejszego Zawiadomienia.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-30Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2020-03-30Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »