Reklama

SANWIL (SNW): Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.

Raport bieżący nr 27/2020

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 9 października 2020 r. otrzymał od VALUE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (00-057) Pl. Dąbrowskiego 1, zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-057), Pl. Dąbrowskiego 1, zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Reklama

Poniżej Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia:

"Fundusz inwestycyjny pod nazwą VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 ("Fundusz”), reprezentowany przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 ("Towarzystwo”), realizując obowiązek określony w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("ustawa o ofercie”), zawiadamia, że:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

W wyniku zawartych przez Fundusz na rynku regulowanym, każdej z osobna, transakcji:

zbycia 95 869 w dniu 28 lipca 2020 r. ("transakcja numer 1”)

zbycia 1 351 w dniu 29 lipca 2020 r. ("transakcja numer 2”)

zbycia 14 013 w dniu 21 września 2020 r. ("transakcja numer 3”)

zbycia 925 w dniu 22 września 2020 r. ("transakcja numer 4”)

zbycia 28 237 w dniu 28 września 2020 r. ("transakcja numer 5”)

zbycia 7 421 w dniu 29 września 2020 r. ("transakcja numer 6”)

zbycia 4 623 w dniu 30 września 2020 r. ("transakcja numer 7”)

zbycia 50 720 w dniu 07 października 2020 r. ("transakcja numer 8”)

akcji spółki pod firmą Sanwil Holding S.A. z siedzibą w Lublinie (adres: ul. ul. Cisowa 11 20-703 Lublin), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119088 ("Spółka”), zmniejszyła się łącznie ogólna liczba głosów posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki o więcej niż 1%.

2. Liczba i udział akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów oraz liczba i udział głosów przed dokonaniem transakcji

a) bezpośrednio przed transakcją numer 1

Fundusz posiadał bezpośrednio 7 993 917 (siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemnaście) akcji Spółki, reprezentujących 49,95% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 993 917 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 49,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) bezpośrednio przed transakcją numer 2

Fundusz posiadał bezpośrednio 7 898 048 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem) akcji Spółki, reprezentujących 49,35% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 898 048 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 49,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

c) bezpośrednio przed transakcją numer 3

Fundusz posiadał bezpośrednio 7 896 697 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, reprezentujących 49,34% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 896 697 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 49,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

d) bezpośrednio przed transakcją numer 4

Fundusz posiadał bezpośrednio 7 882 684 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery) akcje Spółki, reprezentujących 49,26% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 896 697 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 49,26% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

e) bezpośrednio przed transakcją numer 5

Fundusz posiadał bezpośrednio 7 881 759 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących 49,25% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 881 759 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 49,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

f) bezpośrednio przed transakcją numer 6

Fundusz posiadał bezpośrednio 7 853 522 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia dwie) akcje Spółki, reprezentujących 49,07% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 853 522 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 49,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

g) bezpośrednio przed transakcją numer 7

Fundusz posiadał bezpośrednio 7 846 101 (siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sto jeden) akcji Spółki, reprezentujących 49,03% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 846 101 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 49,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

h) bezpośrednio przed transakcją numer 8

Fundusz posiadał bezpośrednio 7 841 478 (siedem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 49,00% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 841 478 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 49,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

i) pośrednio

Fundusz nie posiadał pośrednio akcji Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

a) Bezpośrednio po transakcji numer 1

Fundusz posiadał bezpośrednio 7 898 048 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem) akcji Spółki, reprezentujących 49,35% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 898 048 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 49,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) Bezpośrednio po transakcji numer 2

Fundusz posiadał bezpośrednio 7 896 697 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, reprezentujących 49,34% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 896 697 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 49,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

c) Bezpośrednio po transakcji numer 3

Fundusz posiadał bezpośrednio 7 882 684 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery) akcje Spółki, reprezentujących 49,26% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 882 684 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 49,26% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

d) Bezpośrednio po transakcji numer 4

Fundusz posiadał bezpośrednio 7 881 759 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących 49,25% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 881 759 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 49,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

e) Bezpośrednio po transakcji numer 5

Fundusz posiadał bezpośrednio 7 853 522 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia dwie) akcje Spółki, reprezentujących 49,07% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 853 522 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 49,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

f) Bezpośrednio po transakcji numer 6

Fundusz posiadał bezpośrednio 7 846 101 (siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sto jeden) akcji Spółki, reprezentujących 49,03% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 846 101 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 49,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

g) Bezpośrednio po transakcji numer 7

Fundusz posiadał bezpośrednio 7 841 478 (siedem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 49,00% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 881 759 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 49,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

h) Bezpośrednio po transakcji numer 8

Fundusz posiadał bezpośrednio 7 790 758 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 48,68% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 790 758 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 48,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

i) Pośrednio

Na dzień zawiadomienia Fundusz nie posiada pośrednio akcji Spółki.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że podmioty zależne od Funduszu nie posiadają akcji Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit. c) ustawy o ofercie.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie ich wygaśnięcia

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

7 790 758 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 48,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-09Adam Buchajski Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »