Reklama

EKOEXPORT (EEX): Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2014

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Emitenta, na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał następujące zawiadomienia od wskazanych poniżej osób złożone na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi:

Reklama

1. Pani Agnieszka Bokun zawiadomiła, że w dniu 19.05.2014 roku w wyniku transakcji pozagiełdowej zawartej z prywatnym inwestorem zbyła 10.500 sztuk akcji Eko Export S.A stanowiących 0,096 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 10.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,079 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały zbyte po cenie 43,80 zł za jedną akcję. Przed realizacją powyższej transakcji posiadała 1.209.894 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowiły 11,02% kapitału zakładowego Spółki, i dawały 2.197.394 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 16,55 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po realizacji powyższej posiada 1.199.394 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią 10,93 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 2.186.894 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 16,47 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie wyjaśniła, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Umowa zbycia akcji zastała zawarta w wykonaniu zobowiązania umownego opatrzonego datą pewną. Podstawą dokonania niniejszego zawiadomienia jest fakt, iż jest członkiem Rady Nadzorczej Eko Export S.A.

2. Pani Jolanta Sidzina-Bokun zawiadomiła, że w dniu 19.05.2014 roku w wyniku transakcji pozagiełdowej zawartej z prywatnym inwestorem zbyła 10.500 sztuk akcji Eko Export S.A stanowiących 0,096 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 10.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,079 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały zbyte po cenie 43,80 zł za jedną akcję. Przed realizacją powyższej transakcji posiadała 1.290.681 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowiły 11,76 % kapitału zakładowego Spółki, i dawały 2.096.181 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 15,79 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po realizacji powyższej posiada 1.280.181 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią 11,66 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 2.085.681 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,71 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie wyjaśniła, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Umowa zbycia akcji zastała zawarta w wykonaniu zobowiązania umownego opatrzonego datą pewną. Podstawą dokonania niniejszego zawiadomienia jest fakt, iż jest członkiem Rady Nadzorczej Eko Export S.A.

3. Pan Jacek Dziedzic zawiadomił że w dniu 19.05.2014 roku w wyniku transakcji pozagiełdowej zawartej z prywatnym inwestorem zbył 1.953 sztuk akcji Eko Export S.A stanowiących 0,018 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 1.953 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,015 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały zbyte po cenie 43,80 zł za jedną akcję. Przed realizacją powyższej transakcji posiadał 195.741 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowiły 1,78 % kapitału zakładowego Spółki, i dawały 195.741 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 1,47 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po realizacji powyższej posiada 193.788 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią 1,77 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 193.788 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,46 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie wyjaśnił, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Umowa zbycia akcji zastała zawarta w wykonaniu zobowiązania umownego opatrzonego datą pewną. Podstawą dokonania niniejszego zawiadomienia jest fakt, iż jest Prezesem Zarządu Eko Export S.A.

4. Pan Igor Bokun zawiadomił, że w dniu 19.05.2014 roku w wyniku transakcji pozagiełdowej zawartej z prywatnym inwestorem Spółka DAZI Investment sp. z o.o. (dawniej DAZI Investment S.A.) zbyła na rzecz prywatnego 10.500 sztuk akcji Eko Export S.A stanowiących 0,096 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 10.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,079 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały zbyte po cenie 43,80 zł za jedną akcję. Przed realizacją powyższej transakcji Spółka DAZI Investment sp. z o.o. posiadała 721.389 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowiły 6,57 % kapitału zakładowego Spółki, i dawały 1.225.889 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 9,23 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

a) akcje imienne w liczbie 504.500 sztuk, stanowiące 4,60 % kapitału zakładowego Spółki, dające 1.009.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 7,60 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

b) akcje na okaziciela liczbie 216.889 sztuk, stanowiące 1,97 % kapitału zakładowego Spółki, dające 216.889 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 1,63 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po realizacji powyższej transakcji Spółka DAZI Investment sp. z o.o. posiada 710.889 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią 6,48 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 1.215.389 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,16 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

a) akcje imienne w liczbie 504.500 sztuk, stanowiące 4,60 % kapitału zakładowego Spółki, dające 1.009.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 7,60 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

b) akcje na okaziciela liczbie 206.389 sztuk, stanowiące 1,88 % kapitału zakładowego Spółki, dające 206.389 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 1,56 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie wyjaśnił , że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Umowa zbycia akcji zastała zawarta w wykonaniu zobowiązania umownego opatrzonego datą pewną. Podstawą dokonania niniejszego zawiadomienia jest fakt, iż obie spółki są z panem Igorem Bokunem powiązane: zasiada w Radzie Nadzorczej Eko Export S.A. oraz jest prokurentem Dazi Investment sp. z o.o.

5. Pan Zbigniew Bokun zawiadomił, że w dniu 19.05.2014 roku w wyniku transakcji pozagiełdowej zawartej z prywatnym inwestorem Spółka DAZI Investment sp. z o.o. (dawniej DAZI Investment S.A.) zbyła na rzecz prywatnego 10.500 sztuk akcji Eko Export S.A stanowiących 0,096 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 10.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,079 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały zbyte po cenie 43,80 zł za jedną akcję. Przed realizacją powyższej transakcji Spółka DAZI Investment sp. z o.o. posiadała 721.389 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowiły 6,57 % kapitału zakładowego Spółki, i dawały 1.225.889 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 9,23 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

c) akcje imienne w liczbie 504.500 sztuk, stanowiące 4,60 % kapitału zakładowego Spółki, dające 1.009.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 7,60 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

d) akcje na okaziciela liczbie 216.889 sztuk, stanowiące 1,97 % kapitału zakładowego Spółki, dające 216.889 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 1,63 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po realizacji powyższej transakcji Spółka DAZI Investment sp. z o.o. posiada 710.889 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią 6,48 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 1.215.389 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,16 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

c) akcje imienne w liczbie 504.500 sztuk, stanowiące 4,60 % kapitału zakładowego Spółki, dające 1.009.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 7,60 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

d) akcje na okaziciela liczbie 206.389 sztuk, stanowiące 1,88 % kapitału zakładowego Spółki, dające 206.389 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 1,56 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie wyjaśnił , że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Umowa zbycia akcji zastała zawarta w wykonaniu zobowiązania umownego opatrzonego datą pewną. Podstawą dokonania niniejszego zawiadomienia jest fakt, iż obie spółki są z panem Zbigniewem Bokunem powiązane: jest prokurentem Eko Export S.A. oraz jest prezesem Zarządu Dazi Investment sp.z o.o.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że podstawą zbycia akcji przez wskazane powyżej osoby jest, opatrzona datą pewną, Wieloletnia Umowa o Współpracy zawarta pomiędzy Partnerem z Europy a Eko Export SA oraz Akcjonariuszami Założycielami w dniu 02.08.2012 r., określająca m. in. cenę zbycia akcji.

O sprawie Emitent informował w raportach bieżących nr: 32/2012, 34/2012, 10/2013, 2/2014 oraz 4/2014.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-20Jacek DziedzicPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »