Reklama

ELEMENTAL (EMT): Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A. zwołanego na dzień 09 września 2015 roku

Raport bieżący nr 40/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 07 września 2015 r., otrzymał od akcjonariusza reprezentującego ponad 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, projekty uchwał dotyczące pkt. 6 i pkt. 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 09 września 2015 r.

Reklama

Projekty uchwał zostały zgłoszone na podstawie art. 401 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030) (dalej: "KSH").

Treść zgłoszonych projektów uchwał jest następująca:

"Do pkt. 6 porządku obrad:

"Uchwała nr […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 09 września 2015 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i § 2 w zw. z art. 430 § 1 i § 5 w zw. z art. 310 § 2 oraz w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 ust. 2 pkt. 4)-6) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 158.466.065,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych) do kwoty nie mniejszej niż 158.466.066,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych) i nie większej niż 170.466.065,00 zł (sto siedemdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych) to jest o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 12.000.000 (dwunastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o numerach od 1 (jeden) do numeru nie mniejszego niż 1 (jeden) i nie większego niż 12.000.000 (dwanaście milionów), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych), uprawniających do nie mniej niż 1 (jednego) i nie więcej niż 12.000.000 (dwunastu milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ("Akcje Serii P”).

3. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii P.

4. Akcje Serii P zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii P nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale.

5. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii P oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii P powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

6. Termin wpłaty wkładu na Akcje Serii P Zarząd określi w uchwale.

7. Akcje Serii P nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.).

8. Cena emisyjna Akcji Serii P zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale.

9. Akcje Serii P mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii P.

10. Akcje Serii P będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) Akcje Serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;

b) Akcje Serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.

11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 100 000 (stu tysięcy) Akcji Serii P.

§ 2

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii P

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii P.

2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii P.

3. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

1. Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

a) § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 158.466.066,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych) i nie więcej niż 170.466.065,00 zł (sto siedemdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych).”;

b) w § 6 ust. 2 Statutu Spółki, w literze o) in fine kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się po niej nową literę p), w następującym brzmieniu:

"p) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do nie mniejszego niż 1 (jeden) i nie większego niż 12.000.000 (dwanaście milionów), o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych).”.

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały, jak również uwzględniającego ostateczną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, która zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii P, w oświadczeniu Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, złożonego celem dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

1. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:

a) określenia, w formie uchwały Zarządu, terminu wpłaty wkładu na Akcje Serii P;

b) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii P;

c) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii P;

d) złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii P, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii P;

e) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, wynikających z niniejszej uchwały;

f) złożenia, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, celem dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;

g) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 5

Wejście uchwały w życie i obowiązywanie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do pkt. 7 porządku obrad:

"Uchwała nr […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 09 września 2015 roku

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii P oraz akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka”), działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 ust. 2 pkt. 6) Statutu Spółki, w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki, na podstawie której Spółka jest upoważniona m.in. do wyemitowania nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 12.000.000 (dwunastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o numerach od 1 (jeden) do numeru nie mniejszego niż 1 (jeden) i nie większego niż 12.000.000 (dwanaście milionów), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych), uprawniających do nie mniej niż 1 (jednego) i nie więcej niż 12.000.000 (dwunastu milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ("Akcje Serii P”), postanawia, co następuje:

§ 1

Dematerializacja i dopuszczenie do obrotu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do Akcji Serii P ("PDA”) oraz Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”).

2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie PDA oraz Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że PDA oraz Akcje Serii P będą podlegały dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.).

§ 2

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

1. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:

a) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji PDA oraz Akcji Serii P, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych PDA oraz Akcji Serii P;

b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia PDA oraz Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;

c) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do KNF;

d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Wejście uchwały w życie i jej obowiązywanie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Podstawa prawna:

1) art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382);

2) § 38 ust. 1 pkt. 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-07Paweł Jarski Jarosław MichalikPrezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 09

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »