Reklama

QUANTUM (QNT): Zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza spółki

Raport bieżący nr 8/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Quantum software S.A.") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 maja 2013 roku, otrzymał pismo spółki pod firmą: Quantum Assets spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: "Quantum Assets"), będącej akcjonariuszem Quantum software S.A. W powyższym piśmie Quantum Assets, korzystając z uprawnienia przewidzianego w art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, zgłosiło wniosek umieszczenia wskazanych w tym piśmie spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (21.06.2013 r.) i podjecie uchwał o następującej treści:

Reklama

Propozycja uchwały podejmowanej w ramach nowego, zgłaszanego przez Quantum Assets 14 punktu porządku obrad (utworzenie funduszu rezerwowego celem sfinansowania nabycia akcji własnych):

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia utworzyć fundusz rezerwowy o wysokości [___] zł przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na który przeznaczone będą środki:

1) w kwocie [___] pochodzące z [___];

2) w kwocie [___] pochodzące z [___].”

Propozycja uchwały podejmowanej w ramach nowego, zgłaszanego przez Quantum Assets 15 punktu porządku obrad (podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych) :

"W związku z treścią art.362 § 1 pkt 5) i pkt 8), art.393 pkt 6) i art. 396 § 5 k.s.h. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu (i) ich umorzenia, (ii)finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku, (iii) ofertowania w przyszłości kadrze menedżerskiej Spółki i podmiotów zależnych (iv) lub w innych celach według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki, na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich decyzji i działań zmierzających do nabycia akcji Spółki, w tym w szczególności do zawarcia odpowiednich umów z domem maklerskim.

2. Niniejsze upoważnienie dotyczy zarówno akcji zwykłych na okaziciela, jak i akcji imiennych uprzywilejowanych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

3. Spółka może nabyć akcje własne według następujących zasad:

1) nabycie akcji nastąpi w wyniku złożenia akcjonariuszom Spółki ofert nabycia przez Spółkę posiadanych przez nich akcji, w terminach i na zasadach wskazanych w stosownych komunikatach,

2) nabycie akcji, o którym mowa wyżej będzie dotyczyło akcji, których wartość nominalna nie przekroczy [__]% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień [__] r., pomniejszonego o wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę w dniu [__].

3) nabycie akcji nastąpi po cenie ustalonej przez Zarząd Spółki jednak nie wyższej niż [__] zł ([__] złotych) za akcję zwykłą i po cenie nie wyższej niż [__] zł ([__] złotych) za akcję uprzywilejowaną,

4) upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje czas do dnia [___] r.

5) wysokość środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych Spółki, obejmująca łączną cenę nabycia akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż [__] zł ([___] złotych) 00/100, która odpowiada wysokości funduszu rezerwowego utworzonego przez Walne Zgromadzenie na ten cel."

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-03Tomasz HatalaPrezes Zarządu
2013-06-03Bogusław OżógWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »