Reklama

BALTICON (BLT): Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad.

Raport bieżący nr 2/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 maja 2014 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki tj. "BALTICON TRANSPORT” sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni (art. 401 §4 kodeku spółek handlowych) tj. zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad, tj. uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i związanej z tym zmiany § 4 Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

Reklama

Proponowany projekt uchwały różni się od projektu opublikowanego przez Emitenta na podstawie raportu bieżącego ESPI nr 1/2014 stosunkiem wymiany akcji ustalonym dla potrzeb ich scalenia (resplitu), tj. w/w Akcjonariusz proponuje jako stosunek wymiany akcji wymianę 100 (stu) dotychczasowych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) na jedną nową akcję o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda tj. 100:1.

W związku z powyższym w/w Akcjonariusz zaproponował następującą zmienioną treść uchwały nr 14/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i związanej z tym zmiany § 4 Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu:

Uchwała nr 14/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i związanej z tym zmiany § 4 Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni działając, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż:

a) akcje Spółki mają niską wartość nominalną,

b) notowania akcji Spółki na rynku New Connect mają zapewnić prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy utrzymywał się na poziomie 0,2zł

c) zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji Spółki;

postanawia, co następuje:

§1

Podwyższenie wartości nominalnej akcji

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) do kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych) bez jednoczesnej zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.-------------------------------

2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki wszystkich serii (tj. A1, A2, A3, B, C, D, E i F) z liczby 310.500.000 (trzysta dziesięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) do liczby 3.105.000 (trzy miliony sto pięć tysięcy), czyli poprzez połączenie każdych stu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych), tj. stosunek wymiany zostaje ustalony jako 100:1.

3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału

zakładowego w wysokości 31.050.000 zł (trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§2.

Resztówki i niedobory scaleniowe

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (100:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej kosztem praw akcyjnych posiadanych przez ____________________. -------------------

2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez _____________na podstawie zawartej umowy z dnia__________. Pomiędzy Spółką a_______________, na mocy której _____________zrzeknie się swoich praw akcyjnych w BALTICON S.A. nieodpłatnie/ odpłatnie za wynagrodzenie w wysokości __ za każdą akcję na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), z zastrzeżeniem że łączna liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe nie może przekraczać _________zł (___________złotych) nowych akcji o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) oraz pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku sto do jednego (100:1) i odpowiednią zmianę Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW). W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu dziewięć), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcie stanowiące te niedobory jednej akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), zaś uprawnienia _______do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nowych akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki nie dochodzi do skutku.

§3.

Upoważnienia dla Zarządu

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS;

2) wyznaczenia dnia ("Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji;

3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW;

4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW;

5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby sto.

6) przeprowadzenia stosownie do postanowień art. 358 kodeksu spółek handlowych procedury wymiany dokumentów akcji imiennych Spółki na nowe dokumenty.

§4. Zmiana Statutu Spółki

1. W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 w zamian dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§4

1. Kapitał zakładowy wynosi 31.050.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 1.022.400 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące czterysta) akcji imiennych zwykłych serii A1 o numerach od A1 0000001 do A1 1022400 i o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,

b) 454.400 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji imiennych zwykłych serii A2 o numerach od A2 0000001 do A2 0454400 i o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,

c) 795.200 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji imiennych zwykłych serii A3 o numerach od A3 0000001 do A3 0795200 i o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,

d) 568.000 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od B 0000001 do B 0568000 i o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,

e) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 0120000 i o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,

f) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001do numeru D 00350000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,

g) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 do numeru E 0100000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,

h) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 do numeru F 0010000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.”

2. W związku z uchwalonymi powyżej zmianami Statutu Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały nr 13/06/2014 i nr 14/06/2014. Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości proponowaną nową treść §4 Statutu Spółki:

"§4

1. Kapitał zakładowy wynosi 31.050.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 1.022.400 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące czterysta) akcji imiennych zwykłych serii A1 o numerach od A1 0000001 do A1 1022400 i o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,

b) 454.400 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji imiennych zwykłych serii A2 o numerach od A2 0000001 do A2 0454400 i o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,

c) 795.200 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji imiennych zwykłych serii A3 o numerach od A3 0000001 do A3 0795200 i o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,

d) 568.000 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od B 0000001 do B 0568000 i o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,

e) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 0120000 i o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,

f) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001do numeru D 00350000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,

g) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 do numeru E 0100000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,

h) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 do numeru F 0010000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-26Tomasz SzmidPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: projektu | sprawy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »