Reklama

WORKSERV (WSE): Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) niniejszym zawiadamia, że otrzymał od akcjonariusza – Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi propozycję poddania pod głosowanie, w ramach punktu "Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w radzie nadzorczej Spółki” porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 26 lutego 2019 roku, projektu uchwały w przedmiocie powołania Pani Moniki Nowakowskiej na Członka Rady Nadzorczej, projektu uchwały w przedmiocie powołania Pana Jarosława Maczugi na Członka Rady Nadzorczej oraz projektu uchwały w przedmiocie powołania Pana Tomasza Bujaka na Członka Rady Nadzorczej.

Reklama

W wypełnieniu obowiązków informacyjnych Emitent podaje co następuje:

1. Pani Monika Nowakowska jest absolwentką Politechniki Częstochowskiej, Wydział Zarządzania (specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem), w 2012 r. zdobyła tytuł Absolwentki Roku Politechniki Częstochowskiej. W roku 2011 zajęła 3 miejsce w rankingu "100 Kobiet Biznesu” organizowanym przez dziennik Puls Biznesu. Specjalizuje się w restrukturyzacji obszarów operacyjnych i finansowych MŚP.

Jej pierwsze lata kariery zawodowej związane były z dystrybucją FMCG: kosmetyków, chemii gospodarczej oraz art. higienicznych oraz zoologicznych (m.in. Natura, Miraculum, Zoo-Factory, Hoop, International Paper Klucze). W latach 2010-2016 Prezes Zarządu Spółki Grupa Kolastyna S.A. (obecnie Miraculum S.A.). W latach 2012 do 2014 zaangażowana w rozwój polskiej grupy kapitałowej funkcjonującej w branży wyposażenia AGD i wyposażenia wnętrz. Spółki grupy kapitałowej zajmowały się produkcją i dystrybucją art. AGD, mebli, art. dekoracyjnych, art. sanitarnych oraz art. drzewnych (Duka, Ravanson, MilooHome, C4D, Liveno, DLH ). Od grudnia 2012 r. udziałowiec i Prezes Zarządu RDM Partners Sp. z o.o. (działalność: restrukturyzacja, optymalizacja, rozwój, zarządzanie) w latach 2012-2015 r. Prezes Zarządu Zoo-Factory S.A. (start-up – działalność: produkcja i dystrybucja art. zoologicznych), w latach 2013-2015 Prezes Zarządu Fire Protection Services S.A. (spółka holdingowa – działalność: większościowy akcjonariusz KZPM Ogniochron S.A), od 2014r. jest także Prezesem Zarządu Mediqual Sp. z o.o. (start-up – działalność: dystrybucja sprzętu ortopedycznego i medycznego wykorzystywanego w opiece długoterminowej). Wraz z zespołem doradców RDM Partners Sp. z o.o. przeprowadziła z sukcesem restrukturyzację spółki Miraculum S.A. (dawniej: "Grupa Kolastyna” S.A.) w drodze zawarcia układu z wierzycielami oraz udało jej się doprowadzić do wykonania układu i poza układowej całkowitej spłaty wszystkich wierzycieli. Zespół menadżerski, z którym współpracuje posiada również szerokie doświadczenie w zakresie refinansowania zobowiązań spółek wobec instytucji finansowych (banków i funduszy inwestycyjnych), doradztwa transakcyjnego, przekształceń i optymalizacji procesów logistycznych.

Pani Monika Nowakowska oświadczyła, że nie są jej znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że wybór na członka Rady Nadzorczej Work Service S.A. naruszałby przepisy prawa lub Statutu spółki. W szczególności Pani Monika Nowakowska:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była karana za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590, 591 Kodeksu spółek handlowych;

3) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

4) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.);

5) nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

6) nie posiada powiązań z akcjonariuszami spółki posiadającymi akcje reprezentujące nie mniej niż 5 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. Pan Jarosław Maczuga jest absolwentem wydziału Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wiedzę w zakresie rachunkowości i bankowości oraz restrukturyzacji spółek. Doświadczenie zawodowe Pana Jarosława Maczugi wygląda następująco:

1. Bank Pekao SA

czerwiec 2000 – Departament Rachunkowości; Dyrektor Operacyjny

2. The Recovery Group(Boston)

1998 - 2000 Biuro w Warszawie zarządzanie tymczasowe spółek w restrukturyzacji

3. RFI (fundusz Venture Capital)

1997 – 1998 Portfolio menadżer

4. KPMG

1995 - 1997 Audyt Banków; Menadżer

5. Bank PBG w Łodzi

1992.-.1995 Departament Trudnych Kredytów; Ekspert

Pan Jarosław Maczuga biegle posługuje się językiem angielskim, zna również język rosyjski.

Pan Jarosław Maczuga oświadczył, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, ze wybór na członka Rady Nadzorczej Work Service S.A. naruszałby przepisy prawa lub Statutu spółki. W szczególności Pan Jarosław Maczuga:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590, 591 Kodeksu spółek handlowych;

3) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

4) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.);

5) nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

6) nie posiada powiązań z akcjonariuszami spółki posiadającymi akcje reprezentujące nie mniej niż 5 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Pan Tomasz Bujak jest magistrem prawa, absolwentem Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim "Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze”, ukończył także Stosunki Międzynarodowe (absolutorium). Pan Tomasz Bujak zajmuje się zagadnieniami prawno–ekonomicznymi związanymi z procesami inwestycyjnymi, prawem rynków kapitałowych, handlowym, gospodarczym oraz zagadnieniami corporate governance, CSR, a także raportowania wg standardu GRI. Wielokrotnie uczestniczył w negocjacjach handlowych, procesach inwestycyjnych: due dilligence oraz M & A, a swoje doświadczenie zbierał podczas wieloletniego pobytu w USA i Kanadzie gdzie pracował dla spółek z amerykańskiej listy Fortune 500. Pełnomocnik akcjonariuszy na ponad stu Walnych Zgromadzeniach w tym Spółek z WIG 20, 40 i 80. Często prowadzi Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń, konferencji i seminarium z zakresu prawa, ekonomii, rynku kapitałowego oaz komunikacji w biznesie, wielokrotnie jako panelista lub prelegent. Twórca cyklicznych konferencji ”CSR na GPW”, oraz współorganizator innych cyklicznych konferencji dotyczących prawa i rynku kapitałowego, inwestycji i analiz giełdowych oraz regulacji Corporate Governance. Przewodniczący Rad Nadzorczych spółek kapitałowych Solar-Energy S.A, Investus Capital S.A., Krezus S.A., Członek Rad Nadzorczych Surtex sp. z o.o., Drewex S.A. Wykonuje funkcje zarządcze w tym w Spółkach kapitałowych notowanych na GPW: jako Wiceprezes Zarządu G-Energy S.A oraz Członek Zarządu Starhedge S.A, a także w zarządach spółek Grupy Kapitałowej Starhedge. Wielokrotnie uczestniczył w pracach komisji i podkomisji sejmowych ds. energetyki , sprawiedliwości , komisji "Przyjazne Państwo” oraz komisji senackich . W przeszłości Ekspert w Kancelarii Prezydenta RP Grupy roboczej ds. zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Uczestnik w cyklu konsultacji społecznych dotyczących ustawy o odnawialnych źródeł energii (OZE). Jego działalność pro–bono dotyczy wsparcia społeczności w procesach Prawno – administracyjnych oraz budowania kultury prawnej w społeczeństwie obywatelskim. Jest Sędzią społecznym w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych, Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. W latach 2007-2011(dwie kadencje) Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Od marca 2011 roku Prezes Stowarzyszenia Doradców Prawnych. W latach 2011-2012 wykładowca akademicki -Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Pan Tomasz Bujak biegle posługuje się językiem angielskim, komunikatywnie rosyjskim, zna język niemiecki.

Pan Tomasz Bujak oświadczył, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, ze wybór na członka Rady Nadzorczej Work Service S.A. naruszałby przepisy prawa lub Statutu spółki. W szczególności Pan Tomasz Bujak:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590, 591 Kodeksu spółek handlowych;

3) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

4) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.);

5) nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

6) nie posiada powiązań z akcjonariuszami spółki posiadającymi akcje reprezentujące nie mniej niż 5 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zmianami)

Podpisy:

Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu

Jarosław Dymitruk – Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-25Iwona SzmitkowskaPrezes Zarządu
2019-02-25Jarosław DymitrukWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »