IVMX (IMX): Zlecenia, zamówienia i umowy z T-Mobile Polska Spółka Akcyjna na łączną wartość umowy znaczącej - raport 19

Raport bieżący nr 19/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje, że łączna wartość obrotów pomiędzy Infovide-Matrix S.A i jej jednostkami zależnymi a T-Mobile Polska Spółka Akcyjna- dawniej Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (zwaną dalej: T-Mobile) w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 20 084 350,01 zł netto.

W ww. okresie umową o największej wartości (ze zleceń, zamówień i umów zawartych z T-Mobile Polska Spółka Akcyjna) jest Zamówienie z dnia 10 kwietnia 2013 roku, którego przedmiotem jest rozwój systemu CPL. Zamówienie opiewa na łączną wartość 859 746,50 zł netto. Zamówienie realizowane jest na warunkach umowy ramowej nr 200101010 z dnia 01 października 2001 r. (zwana dalej: Umową).

Reklama

Umowa z dnia 01 października 2001 roku (aneksowana w dniach: 01 marca 2002 roku, 01 lipca 2003 roku, 15 marca 2004 roku, 28 października 2004 roku, 01 grudnia 2011 roku oraz w dniu 21 grudnia 2012 roku) została zawarta w celu ustanowienia zasad współpracy w zakresie: świadczenia Usług, dostarczania Produktów, świadczenia serwisów, prowadzenia szkoleń oraz świadczenia szczególnych usług integracji dotyczących wykonywania zadań integracji aplikacji przez Infovide-Matrix S.A. na rzecz T-Mobile Polska Spółka Akcyjna.

Umowa zawarta została na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia Umowy z 90 (dziewięćdziesięcio) dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku opóźnienia w realizacji płatności przez T-Mobile, Infovide-Matrix ma prawo do obciążenia T-Mobile odsetkami umownymi.

W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy/Zamówienia, każda ze Stron powinna powiadomić pisemnie drugą Stronę o tym fakcie, wyznaczając jej 15-dniowy termin na usunięcie naruszenia. Po bezskutecznych upływie powyższego terminu, Strona może rozwiązać Umowę/Zamówienie z 2 (dwu) tygodniowym okresem wypowiedzenia.

Strony wzajemnie wykluczyły odpowiedzialność z tytułu strat pośrednich, tj. wykluczają roszczenia z tytułu utraconych korzyści. Utracone korzyści nie są jednak wyłączone w przypadku naruszenia postanowień dotyczących tajemnicy.

W przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązań niniejszej Umowy przez Infovide-Matrix S.A. przekraczającej 3 (trzy) dni, T-Mobile ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości każdorazowo ustalanej w zamówieniu, ale w żadnym wypadku nie mniejszej niż:

a) W przypadku wartości zamówienia do 250.000 zł- w wysokości 0,15% wartości zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b) W przypadku wartości zamówienia powyżej 250.000 zł- w wysokości 0,12 % wartości zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) W przypadku wartości zamówienia powyżej 1.000.000 zł- w wysokości 0,10% wartości zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

nie więcej jednak niż 25% ceny Zamówienia, co do której nastąpiła zwłoka.

Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Stron z tytułu szkód wyrządzonych drugiej stronie w związku z wykonywaniem danego zamówienia jest ograniczona do 100% lub kwoty 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Jeżeli szkoda została wyrządzona w wyniku rażącego niedbalstwa, odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do 100% lub kwoty 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Ograniczenie odpowiedzialności nie obejmuje szkód wyrządzonych Stronie w wyniku winy umyślnej, szkód wynikających z wad prawnych produktów oraz wynikających z naruszenia zapisów dotyczących poufności i ochrony danych osobowych.

Roszczenia z tytułu powyższych kar nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zamówienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Jako kryterium uznania zleceń, zamówień, umów z T-Mobile za znaczące przyjęto fakt, że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Infovide-Matrix S.A.

Szczegółowa podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-11Jarosław PliszWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »