Reklama

RAINBOW (RBW): Złożenie przez Zarząd Spółki deklaracji dotyczącej wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2014 - raport 14

Raport bieżący nr 14/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka”), działając przy uwzględnieniu postanowień § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje niniejszym, że w dniu 29 maja 2015 roku sformułował i skierował do Rady Nadzorczej Spółki wniosek o wyrażenie przez Radę Nadzorczą opinii, co do propozycji Zarządu Spółki w przedmiocie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014.

Reklama

Zgodnie z treścią Noty 37 "Sposób podziału zysku” do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, opublikowanego przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2015 roku w ramach raportu okresowego – rocznego, Zarząd proponował wypracowany zysk netto za rok 2014 w kwocie 30.399.032,78 zł podzielić w następujący sposób:

(1) w części przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki – w wysokości nie mniejszej niż 0,50 zł na każdą akcję, tj. w łącznej wysokości nie mniejszej niż 7.216.000 zł, przy czym w związku z faktem posiadania przez Spółkę łącznie 120.000 akcji własnych (akcje imienne uprzywilejowane serii C1) i z uwagi na przepis art. 364 § 2 KSH (na mocy którego Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw, w tym uprawnienia do pobierania dywidendy przypadającej na akcje własne), na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego liczba akcji uprawnionych do dywidendy wynosi 14.432.000 z łącznej liczby wszystkich akcji Spółki 14.552.000;

(2) pozostałą kwotę wypracowanego zysku netto za 2014 rok, po uwzględnieniu kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy, tj. kwotę w wysokości nie więcej niż 23.183.032.78 zł, przekazać na kapitał zapasowy.

Zgodnie z treścią wniosku Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2015 roku, kierowanego do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie przez Radę Nadzorczą opinii, co do propozycji Zarządu Spółki w przedmiocie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014, Zarząd Spółki proponuje, doprecyzowując zapisy w/w Noty 37, która odnosiła się do minimalnej kwoty dywidendy objętej propozycją Zarządu (0,50 zł dywidendy na jedna akcję), aby zysk (dochód) netto Spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (sprawozdanie sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej), w łącznej wysokości wynoszącej 30.399.032,78 zł, podzielić w sposób następujący:

(1) w części, w kwocie w wysokości 11.545.600 zł, tj. w wysokości 0,80 zł na jedną akcję – przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki, przy czym:

(-) w związku z faktem posiadania przez Spółkę łącznie 120.000 akcji własnych (akcje imienne uprzywilejowane serii C1), a także z uwagi na przepis art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na mocy którego Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji (z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw), w tym uprawnienia do pobierania dywidendy przypadającej na akcje własne – liczba akcji objętych proponowaną przez Zarząd dywidendą wynosi 14.432.000 sztuk akcji z łącznej ich liczby 14.552.000;

(-) Zarząd Spółki proponuje, aby: (i) dniem dywidendy (dzień "D”), tj. dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dniem ustalenia praw do dywidendy) był dzień 18 czerwca 2015 roku, zaś (ii) dniem wypłaty dywidendy (dzień "W”) był dzień 3 lipca 2015 roku;

(2) w pozostałej części, tj. w kwocie w wysokości 18.853.432,78 zł – na kapitał zapasowy Spółki.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 czerwca 2015 roku w drodze ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Spółki w dniu 12 maja 2015 roku, a także zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 10/2015, przewiduje podjęcie przez Walne Zgromadzenie Rainbow Tours SA uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014. Pierwotna i aktualna na dzień publikacji projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. na dzień 12 maja 2015 roku), propozycja Zarządu Spółki w przedmiocie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 oraz w przedmiocie kwot przeznaczanych na wypłatę dywidendy i na kapitał zapasowy, odpowiadała minimalnej, wskazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki (w/w Nota 37) wartości dywidendy na jedną akcję (kwota dywidendy w wysokości co najmniej 0,50 zł na jedną akcję). Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 9 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki będzie wnioskował o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 w sposób określony w treści powołanego wyżej wniosku Zarządu z dnia 29 maja 2015 roku, kierowanego do Rady Nadzorczej (kwota dywidendy w wysokości co najmniej 0,50 zł na jedną akcję, tj. w łącznej wysokości 11.545.600 zł i w konsekwencji kwota przekazywana na kapitał zapasowy Spółki w wysokości 18.853.432,78 zł).

Ponadto, Zarząd Spółki zastrzega, iż:

(1) ostateczna kwota dywidendy wnioskowanej do przeznaczenia do podziału na rzecz akcjonariuszy Spółki z zysku (dochodu) netto za rok obrotowy 2014 może ulec ewentualnej zmianie, a decyzja w sprawie ewentualnej wypłaty dywidendy z zysku (dochodu) netto za rok obrotowy 2014 (w tym warunki i terminy wypłaty dywidendy) podejmowana jest na podstawie stosownego wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku (dochodu) netto za rok obrotowy 2014, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Spółki i należy – zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki – do Walnego Zgromadzenia Spółki,

(2) ostateczna liczba akcji Spółki obejmowanych dywidendą wnioskowaną do przeznaczenia do podziału na rzecz akcjonariuszy Spółki z zysku (dochodu) netto za rok obrotowy 2014 uzależniona może być od ewentualnej zmiany stanu posiadania przez Spółkę akcji własnych,

(3) ewentualne decyzje Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie podziału zysku (dochodu) netto Spółki za rok obrotowy 2014 i w przedmiocie wypłaty dywidendy przekazane zostaną przez Zarząd Spółki do publicznej wiadomości w drodze stosownego lub stosownych raportów bieżących, a w szczególności w drodze raportu bieżącego, o którym mowa w § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-29Tomasz CzaplaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »