ABCDATA (ABC): Zmiana oraz ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki - raport 30

Raport bieżący nr 30/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ABC Data S.A. (Spółka) informuje, iż Uchwałą nr 25 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2011 roku dokonało następujących zmian w Statucie Spółki:

1. § 3 otrzymuje nową następującą treść:

"1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

Reklama

3. Spółka oraz członkowie jej organów działają na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszego Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i innych przepisów prawa oraz przestrzegają zasad wynikających z "Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych"."

2. § 6 otrzymuje nową następującą treść:

"Ogłoszenia Spółki zwołujące Walne Zgromadzenie Spółki zamieszczane będą na stronie internetowej Spółki: www.abcdata.com.pl."

3. § 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na trzy lata.

2. Rada Nadzorcza powołuje, przydziela i zmienia zakres zadań oraz określa zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki.

3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania."

4) § 11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Uchwały Zarządu wymagają m.in. sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką."

5) § 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są w następujący sposób:

1) o ile Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, MCI Management S.A. przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania:

(a) dwóch członków Rady Nadzorczej jeżeli:

i. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management S.A. lub

ii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management S.A. lub

iii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub

iv. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub

v. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Z ależny od MCI Management S.A.

i akcje te stanowią nie mniej niż 40% kapitału zakładowego Spółki

albo

(b) jednego członka Rady Nadzorczej jeżeli:

i. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management S.A. lub

ii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management S.A. lub

iii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub

iv. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub

v. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A.

i akcje te stanowią nie mniej niż 20% kapitału zakładowego Spółki.

2) o ile Rada Nadzorcza składa się z więcej niż 5 członków, MCI Management S.A. przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania:

(a) trzech członków Rady Nadzorczej jeżeli:

i. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management S.A. lub

ii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management S.A. lub

iii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub

iv. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub

v. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A.

i akcje te stanowią nie mniej niż 40% kapitału zakładowego Spółki

albo

(b) dwóch członków Rady Nadzorczej jeżeli:

i. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management S.A. lub

ii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management S.A. lub

iii. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub

iv. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. lub

v. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusz inwestycyjny utworzony przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A. i zarządzany przez MCI Management S.A. albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management S.A.

i akcje te stanowią nie mniej niż 20% kapitału zakładowego Spółki.

4. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

5. Regulamin Rady Nadzorczej określa szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

6. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych.

7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

8. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu trzech tygodni od chwili złożenia wniosku. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący nie zwołają wnioskowanego posiedzenia Rady Nadzorczej w wymaganym czasie, Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej, który wnioskował o zwołanie posiedzenia, mogą zwołać takie posiedzenie.

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio-) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio-) dniowego powiadomienia. Powiadomienie powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, określający sprawy, jakie mają być przedmiotem obrad na posiedzeniu.

10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem innego, elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.

11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

12. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego (listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.

Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do doręczenia (listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) Przewodniczącemu swojej zgody lub odmowy zgody na proponowaną uchwałę/y w terminie dwóch tygodni (lub terminie odpowiednio przedłużonym przez Przewodniczącego) od dnia otrzymania zarządzenia pisemnego głosowania. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego. Uprawnienia, obowiązki i działania przypisane w niniejszym ustępie 12 Przewodniczącemu będą odpowiednio przysługiwały i będą wykonywane przez Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 10, 11 i 12 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

13. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z §14 ustęp 9 powyżej."

6) § 15 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności i podmiotów od niej zależnych.

2. Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:

a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej;

b) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,

c) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,

d) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,

e) uchwalanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej i dokonywanie w nim zmian oraz uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki i dokonywanie w nim zmian,

f) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek oraz oddziałów,

g) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę i podmioty od niej zależne akcji lub udziałów, lub innych papierów wartościowych, albo na zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, lub innych papierów wartościowych, jeżeli kwota takiej transakcji przekracza równowartość w PLN 150.000 EUR i jeżeli transakcja nie była przewidziana w budżecie Spółki zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu,

h) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki i skonsolidowanego rocznego budżetu grupy kapitałowej oraz zmian dokonywanych w budżecie,

i) zatwierdzanie zmian w modelu działalności gospodarczej Spółki i podmiotów od niej zależnych,

j) wybór (lub odwołanie) biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki ,

k) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę na rzecz członków Zarządu Spółki lub podmiotów z nimi powiązanych,

l) zapoczątkowywanie lub zatwierdzanie programów opcji na akcje, lub innych programów motywacyjnych dla pracowników, członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej;

m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,

n) zawieranie umów pomiędzy akcjonariuszem Spółki posiadającym powyżej 5% akcji (lub spółkami powiązanymi z akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% akcji i ich odpowiednimi członkami zarządu, dyrektorami, pracownikami i agentami) z jednej strony a Spółką z drugiej strony oraz dokonywanie istotnych zmian w takich umowach,

o) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 §1 pkt 2) ksh,

p) nieodpłatne umarzanie zobowiązań stron trzecich wobec Spółki, jeżeli ich suma łącznie w ciągu roku obrachunkowego przekroczy równowartość 1.000.000 EUR,

q) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań (dokonywanie transakcji), jeżeli transakcja nie była przewidziana w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli takie zobowiązania (transakcje) dotyczą:

(1) pożyczek, kredytów i emitowania obligacji o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000.000 EUR;

(2) udzielania poręczeń oraz zaciągania zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki, o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000.000 EUR ;

(3) ustanawiania zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki;

(4) zbycia rzeczowych składników majątku lub wartości niematerialnych i prawnych Spółki o wartości przekraczającej równowartość w PLN 1.000.000 EUR,

(5) zawierania kontraktów lub zaciągania zobowiązań (z wyjątkiem umów pożyczki), o wartości przekraczającej równowartość PLN 1.000.000 EUR lub prawdopodobnie skutkujących dokonaniem nakładów przekraczających taką kwotę "�� o ile wykraczają one poza zakres zwykłego zarządu,

(6) zawarcia ugody sądowej i pozasądowej lub cofnięcia powództwa, lub uznania odpowiedzialności w sporze, o wartości przedmiotu sporu przekraczającej równowartość w PLN 1.000.000 EUR,

(7) zatrudnienia na czas nieokreślony pracownika(ów) uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego brutto (włączając w to dodatki motywacyjne oraz inne świadczenia) w kwocie przekraczającej rocznie równowartość w PLN 200.000 EUR,

(8) zawierania umów stowarzyszenia (włączając w to umowy powiernicze i umowy spółki cichej), włączając w to w szczególności podpisywanie/zawieranie wszelkich takich umów lub dokonywanie w nich zmian; dokonywanie zmian w umowach o zarządzanie spółką zależną oraz umowach o przekazywanie zysków lub strat, lub ich rozwiązywanie;

(9) zbycie listy klientów lub majątkowych praw autorskich do oprogramowania opracowanego we własnym zakresie, z wyłączeniem udzielania licencji.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej podjętej kwalifikowaną większością podjętej kwalifikowaną większością co najmniej 60% (sześćdziesięciu procent) głosów wymagają:

a) zatwierdzanie istotnych zmian w modelu działalności gospodarczej Spółki i podmiotów zależnych;

b) zawieranie umów pomiędzy akcjonariuszem Spółki posiadającym powyżej 5% akcji (lub spółkami powiązanymi z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% akcji i ich odpowiednimi członkami zarządu, dyrektorami, pracownikami i agentami) z jednej strony a Spółką z drugiej strony oraz dokonywanie istotnych zmian w takich umowach, w wypadku gdy wartość takich umów każdorazowo przekracza równowartość w PLN 350.000 EUR;

c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań/dokonywanie transakcji, jeżeli zobowiązania/transakcje nie były przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu i jeżeli zobowiązania/transakcje dotyczą:

(1) zawierania kontraktów lub zaciągania zobowiązań (z wyjątkiem umów pożyczki i kredytu), o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000.000 EUR lub prawdopodobnie skutkujących dokonaniem przez Spółkę nakładów przekraczających taką kwotę "�� o ile wykraczają one poza zakres zwykłego zarządu,

(2) zawarcia ugody sądowej i pozasądowej lub cofnięcia powództwa, lub uznania odpowiedzialności w sporze, o wartości przedmiotu sporu przekraczającej równowartość w PLN 1.000.000 EUR,

(3) zbycia listy klientów lub majątkowych praw autorskich do oprogramowania opracowanego we własnym zakresie, z wyłączeniem udzielania licencji;

z wyjątkiem: (i) finansowania kapitału obrotowego spółek zależnych Spółki, (ii) kosztów oferty publicznej akcji Spółki w rozsądnym zakresie, (iii) instrumentów finansowych przewidzianych w budżecie rocznym, zawieranie lub dokonywanie istotnych zmian umów kredytowych lub zaciąganie pożyczek innych niż w ramach linii kredytowych istniejących w danym czasie bądź korzystanie z innych instrumentów finansowych, które mogą mieć wpływ na kapitał własny (w szczególności obligacji zamiennych).

4. Uchwały Rady Nadzorczej podjętej kwalifikowaną większością głosów przekraczającą 75 % wymaga zawieranie przez podmioty z Grupy transakcji z podmiotami z Grupy Kapitałowej Inwestora, członkami organów zarządzających i nadzorczych tych podmiotów lub członkami ich rodzin, gdy jednorazowa taka transakcją lub seria takich transakcji w ciągu roku przewyższa kwotę 250.000 EUR, a w opinii członka Rady Nadzorczej transakcja ta odbiega od normalnej działalności gospodarczej Spółki wykonywanej z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem jej zawodowego charakteru; dla celów niniejszego ustępu pojęcie "Grupa" oznacza Spółkę i podmioty od niej zależne, zaś pojęcie "Grupa Kapitałowa Inwestora" oznacza MCI Management S.A. oraz jednostki zależne i stowarzyszone MCI Management S.A. w myśl ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz spółki, w których MCI Management S.A. ma ponad 5% akcji lub udziałów w kapitale zakładowym, z wyłączeniem podmiotów z Grupy."

7) § 18 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"1. Z zastrzeżeniem §15 ust. 3, oraz §15 ust. 4, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane."

8) § 20 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia:

- z własnej inicjatywy,

- na pisemny lub w postaci elektronicznej wniosek Rady Nadzorczej,

- na pisemny lub w postaci elektronicznej wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego."

9) § 21 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Walne Zgromadzenie wymaga dla swej ważności kworum przekraczającego 51% (pięćdziesiąt jeden procent) głosów prawidłowo reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

2. W wypadku braku kworum zdefiniowanego w ust. 1 powyżej, Zarząd zwoła nowe Walne Zgromadzenie o takim samym porządku obrad. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej nowe Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej.

5. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili.

7. Na podstawie decyzji Zarządu Spółki dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,

c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia."

10) § 22 pkt c otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;"

11) wykreśla się § 23,

12) §§ 24-27 otrzymują nowe numery od 23 do 26 i nową następującą treść:

13)

"§ 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2008 r.

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".

4. Likwidatorami są członkowie Zarządu i osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

§ 25

Założycielem Spółki jest spółka MCI Management S.A. z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004542.

§ 26

Przybliżona wartość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem wynosi 40.000,- (czterdzieści tysięcy) złotych."

Jednocześnie w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 26 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółka przekazuje w załączeniu treść przyjętego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:§ 38 ust 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Załączniki:

Plik;Opis
Marek Sadowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: 'ABC' | Emitent | MCI Management SA | "ABC"

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »