WIKANA (WIK): Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - raport 11

Raport bieżący nr 11/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WIKANA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 27 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w zakresie zmiany podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania Spółki za 2012 rok.

Na mocy ww. uchwały Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na rozwiązane umowy z firmą DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. (Umowa i DORADCA ZDFK odpowiednio) oraz dokonała wyboru nowego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, któremu zostanie powierzone przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania jednostkowego oraz rocznego sprawozdania skonsolidowanego Emitenta za 2012 rok.

Reklama

O wyborze DORADCA ZDFK jako podmiotu dokonującego przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego WIKANA S.A. odpowiednio za I półrocze 2011 r. i I półrocze 2012 roku oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego WIKANA S.A. odpowiednio za rok 2011 i 2012 Emitent informował raportem bieżącym nr 30/2011 z dnia 1 lipca 2011 r.

Emitent oraz jego poprzednik prawny korzystał z usług wymienionego podmiotu od roku 2007, w zakresie wskazanym w przywołanym raporcie bieżącym nr 30/2011.

W okresie współpracy Emitenta z DORADCA ZDFK nie było przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii albo wydania opinii negatywnych o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

W okresie współpracy Emitenta z DORADCA ZDFK podmiot ten wydał:

- zawierające zastrzeżenie opinie z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu Emitenta za 2011 rok, oraz

- zawierające zastrzeżenie raporty z przeglądu jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu Emitenta za I półrocze 2012 roku.

W okresie obowiązywania Umowy z DORADCA ZDFK pomiędzy Zarządem Emitenta a biegłymi rewidentami występowały wskazane poniżej rozbieżności w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa.

W opiniach z badania rocznych sprawozdań finansowych za 2011 rok DORADCA ZDFK zamieścił jednobrzmiące zastrzeżenia, iż Spółka nie utworzyła odpisu aktualizującego zapasy na kwotę 5.736 tys. zł, co według biegłego rewidenta było niezgodne z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości.

Wobec powyższych zastrzeżeń, w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2012 roku w dokumencie "Informacje uzupełniające do rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego WIKANA S.A. za I kwartał 2012 roku" w punkcie 6.9 "Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej WIKANA" (str. 42) Zarząd Emitenta przedstawił swoje stanowisko o następującej treści:

"Zarząd stoi na stanowisku, że zastrzeżenie wpisane przez biegłego rewidenta w opinii do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA oraz do jednostkowego sprawozdania finansowego WIKNANA S.A. nie jest uzasadnione, gdyż ze względu na zmianę przeznaczenia zapasów o najniższej obrotowości, nie tracą one swojej wartości, a co za tym idzie nie ma uzasadnienia dla tworzenia odpisów aktualizujących."

W raportach z przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych tj. jednostkowego oraz skonsolidowanego za I półrocze 2012 roku DORADCA ZDFK zawarł jednobrzmiące zastrzeżenia, iż Spółka w 2011 roku:

" (...) wykazywała w zapasach 106 miejsc parkingowych na Tęczowym Osiedlu w Rzeszowie o wartości księgowej 7.207,3 tys. zł. W 2012 roku Zarząd podjął decyzję o przekwalifikowaniu ich do środków trwałych. Jednocześnie przedstawił analizę przedsięwzięcia wynajmu miejsc parkingowych, z której wynika, że nie nastąpiła utrata wartości aktywu. Do dnia sporządzenia raportu z przeglądu Spółka zawarła dwie umowy najmu miejsc parkingowych. W związku z tym nie jesteśmy w stanie potwierdzić przychodów będących podstawą danych ujętych w analizie dla pozostałych 104 miejsc parkingowych. W raporcie innego niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku Wikana Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zamieszczono zastrzeżenia o następującej treści: "Oszacowanie wartości godziwej spółek portfelowych na dzień 30 czerwca 2012 roku nastąpiło metodą skorygowanych aktywów netto, z tym, że nieruchomości posiadane przez spółki portfelowe, stanowiące 32,72% wartości łącznej wszystkich posiadanych przez te spółki aktywów, zostały wycenione w cenie nabycia, to jest w wartości 39 465 tys. złotych. Do dnia wydania naszego raportu z przeglądu sprawozdania finansowego Funduszu, nie otrzymaliśmy aktualnych wycen rzeczoznawców umożliwiających potwierdzenie bieżącej wartości rynkowej nieruchomości portfelowych na 30 czerwca 2012 roku. Wycena spółek portfelowych na dzień 30 czerwca 2012 roku nie uwzględnia zdarzeń gospodarczych jakie miały miejsce w czerwcu 2012 roku. W trakcie badania nie uzyskaliśmy informacji czy zdarzenia gospodarcze z czerwca 2012 roku byłyby istotne dla wyceny lokat Funduszu."

W odniesieniu do wskazanych powyżej zastrzeżeń, w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za I półrocze 2012 roku w punkcie 5.2 "Inne informacje, które zdaniem Emitent są istotne dla oceny jego sytuacji" (str. 36-37) Zarząd Emitenta przedstawił swoje stanowisko w następującym brzmieniu:

"Zarząd stoi na stanowisku, że zastrzeżenie wpisane przez biegłego rewidenta (dotyczące w większości Tęczowego Osiedla) w opinii do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA oraz do jednostkowego sprawozdania finansowego Wikana S.A. nie jest uzasadnione, gdyż ze względu na zmianę przeznaczenia zapasów o najniższej obrotowości, nie tracą one swojej wartości, a co za tym idzie nie ma uzasadnienia dla tworzenia odpisów aktualizujących. Na dzień 30 czerwca 2012 r. miejsca postojowe na tym osiedlu zostały wykazane jako składnik majątku trwałego w związku z przeznaczeniem ich pod wynajem. Na dzień przekazania raportu były już podpisane pierwsze umowy w tym zakresie. Biegły rewident w raporcie z przeglądu półrocznego podkreśla ten fakt, należy jednak przyjąć, że proces komercjalizacji takiej powierzchni musi następować etapowo. Ponadto biegły rewident w raporcie półrocznym cytuje fragment raportu z przeglądu półrocznego Wikana FIZ, w którym to zwrócono uwagę na brak wyceny nieruchomości na dzień 30 czerwca 2012 r. Zgodnie z MSR 36 podmioty z Grupy Kapitałowej dokonują oceny wartości składników majątkowych nie rzadziej niż na koniec roku obrachunkowego oraz w sytuacji, w której wystąpią przesłanki utraty wartości składnika. Ponieważ na dzień 30 czerwca 2012 r. nie wystąpiły przesłanki utraty wartości, a rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, spółki nie dokonywały wyceny składników majątkowych."

Wskazane powyżej rozbieżności występują nadal.

Pismo DORADCA ZDFK, o którym mowa w §26 ust. 2 Rozporządzenia zostanie przekazane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego niezwłocznie po jego wpłynięciu do Spółki.

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, któremu zostanie powierzone przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania jednostkowego oraz rocznego sprawozdania skonsolidowanego Emitenta za 2012 rok jest ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 50 (ECA).

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na okres obejmujący wykonanie wskazanych powyżej czynności.

Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3115.

Wybór ECA został dokonany przez Radę Nadzorczą WIKANA S.A. na podstawie § 40 ust. 3 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Wybrany podmiot nie współpracował dotychczas z Emitentem w zakresie badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych rocznych, przeglądu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań półrocznych, badania prognoz finansowych oraz nie świadczył innych usług doradczych na rzecz Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
Sylwester Bogacki - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »