Reklama

GANT (GNT): Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 31 lipca 2010 r. i projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza - raport 43

RAPORT UNI - PL nr 43/2010
Podstawa prawna:

§ 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Na podstawie § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż na żądanie akcjonariusza zgłoszone na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych wprowadzono do porządku obrad punkt 9 i 10 w sprawie podjęcia uchwał nr 7 i 8.

Reklama

Zmieniony porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

pkt. a)

Dotychczasowy tytuł Działu III. Statutu w brzmieniu:

"III. KAPITAŁ AKCYJNY"

otrzymuje brzmienie:

"III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY"

pkt. b) W §11 Statutu wykreśla się ust. 2 tego paragrafu, a §11 w brzmieniu:

§11.

1. "Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje w drodze ich nabycia przez Spółkę (Umorzenie dobrowolne).

2. Określenie szczegółowych warunków i sposobu umorzenia należy do kompetencji Zarządu Spółki".

otrzymuje brzmienie:

§11.

"Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje w drodze ich nabycia przez Spółkę (Umorzenie dobrowolne)".

pkt. c)

Dotychczasowy §13 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

§13.

"2. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch członków Zarządu."

otrzymuje brzmienie:

§13.

"2. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem."

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.158.473 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) zł, w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §7 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy § 7 w brzmieniu:

"§ 7

Kapitał zakładowy spółki wynosi 19.341.480 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

-15.529.900 (słownie: piętnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset akcje serii B, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 3.223.580 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B i N są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki."

otrzymuje brzmienie:

"§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.499.953 (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) złote i dzieli się na:

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

-15.517.900 (słownie: piętnaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset) akcji serii B, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 3.223.580 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 1.158.473 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcje serii R o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, N i R są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki."

9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii ZA zamiennych na akcje serii S i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000,00 zł, z wyłączeniem prawa poboru.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §7a Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy § 7a w brzmieniu:

"§ 7a

"Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 518.520,00 (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia) złotych w drodze emisji nie więcej niż 518.520 (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

- nie więcej niż 259.260 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii O1 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r., przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010 r.

- nie więcej niż 259.260 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii O2 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r., przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010 r."

otrzymuje brzmienie:

"§ 7a

Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.518.520,00 (słownie: dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia) złotych w drodze emisji nie więcej niż 2.518.520 (słownie: dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

- nie więcej niż 259.260 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii O1 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r., przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r.

- nie więcej niż 259.260 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii O2 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r., przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r

- nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr _______ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2010r., przez posiadaczy obligacji zamiennych serii ZA wyemitowanych na podstawie uchwały nr _______ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2010r."

11. Podjęcie uchwały w sprawie asymilacji akcji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §7 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy § 7 w brzmieniu:

"§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.499.953 (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) złote i dzieli się na:

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

-15.517.900 (słownie: piętnaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset) akcji serii B, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 3.223.580 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 1.158.473 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcje serii R o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, N i R są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki."

otrzymuje brzmienie:

"§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.499.953 (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) złote i dzieli się na:

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 19.899.953 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcje serii B, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki."

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż akcjonariusz zaproponował projekty uchwał nr 7 i 8 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 7

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development Spółki Akcyjnej ("Spółka" lub "Emitent") na podstawie § 16 ust. 8 tiret 9 Statutu Spółki oraz art. 2, 20 i 23 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1300 z późn. zm.) ("Ustawa") oraz na podstawie art. 393 i 448 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037) postanawia, że:

1) Spółka wyemituje nie więcej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii ZA, o numerach od 00001 do numeru nie wyższego niż 50000, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych, zamiennych na akcje na okaziciela Serii S ("Obligacje").

2) Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3) Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

4) Jeżeli Zarząd Spółki tak postanowi, Obligacje zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu.

5) Zarząd Spółki zostaje zobowiązany do objęcia Obligacji wnioskiem o zarejestrowanie ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

6) Obligacje nie będą zabezpieczone.

7) Obligacje będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) i w sposób wskazany w art. 7 ust. 3 pkt 2) tej Ustawy, tj. poprzez ofertę kierowaną wyłącznie do Inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej w dniu ustalenia tej ceny, co najmniej 50.000 EUR.

8) Próg Emisji w rozumieniu art. 13 Ustawy określony zostaje w wysokości _____ Obligacji.

9) W zamian za posiadane Obligacje, Obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zgodnie z ust. 2 niniejszej uchwały. ("Akcje").

10) Liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji i ceny zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje ("Cena Zamiany").

11) Minimalną cenę zamiany ("Minimalna Cena Zamiany") ustala się w kwocie _____ zł.

12) Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia Ceny Zamiany lub określenia szczegółowego sposobu ustalenia Ceny Zamiany, z zastrzeżeniem zachowania Minimalnej Ceny Zamiany.

13) Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji w dniu określonym przez Zarząd Spółki, jednak nie później niż w dniu _______ ("Dzień Wykupu"). Zarząd zostaje upoważniony do zwiększenia tej kwoty o wartość nie wyższą niż _______% wartości nominalnej Obligacji.

14) Cena emisyjna Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem, że nie będzie ona niższa od wartości nominalnej Obligacji.

15) Zarząd Spółki zostaje upoważniony do określenia wysokości ewentualnego oprocentowania Obligacji i warunków jego wypłaty.

16) Przydział Obligacji zostanie dokonany przez Zarząd Spółki w terminie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem, że przydział Obligacji nastąpi nie wcześniej niż data wpisu niniejszej uchwały do Krajowego Rejestru Sądowego.

17) Zarząd Spółki zostaje upoważniony do określenia warunków emisji Obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale oraz zostaje zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu wykonanie postanowień niniejszej uchwały.

2. W celu realizacji prawa, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, Spółka postanawia, że:

1) Kapitał zakładowy zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

2) Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału są wyłącznie posiadacze Obligacji.

3) Zamiana Obligacji na Akcje będzie możliwa na warunkach i w terminach ustalonych przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem upływu tego terminu nie później niż w Dniu Wykupu, po złożeniu przez Obligatariusza pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje.

4) Podwyższenie kapitału zakładowego będzie następowało każdorazowo z chwilą realizacji przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz określonych przez Zarząd Spółki warunkach emisji.

5) Akcje wydane najpóźniej w dniu ustalenia praw do dywidendy za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym wydane zostały te Akcje, będą uczestniczyć w zysku od 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym wydane zostały te Akcje. Akcje wydane po dniu ustalenia praw do dywidendy za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym wydane zostały te Akcje, będą uczestniczyć w zysku od 1 stycznia roku, w którym wydane zostały te Akcje.

6) Akcje zostaną objęte wnioskiem o zarejestrowanie ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz o wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Wyraża się w związku z tym zgodę na dematerializację Akcji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538).

3. Zgodnie z art. 23 Ustawy wyłącza się prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w zakresie niezbędnym do wykonania uprawnień Obligatariuszy.

Uchwała nr 8

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ten sposób, że dotychczasowy § 7a w brzmieniu:

"§ 7a

"Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 518.520,00 (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia) złotych w drodze emisji nie więcej niż 518.520 (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

- nie więcej niż 259.260 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii O1 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r., przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010 r.

- nie więcej niż 259.260 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii O2 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r., przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010 r."

otrzymuje brzmienie:

"§ 7a

Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.518.520,00 (słownie: dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia) złotych w drodze emisji nie więcej niż 2.518.520 (słownie: dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

- nie więcej niż 259.260 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii O1 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r., przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r.

- nie więcej niż 259.260 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii O2 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r., przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r.

- nie więcej niż 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr _______ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2010r., przez posiadaczy obligacji zamiennych serii ZA wyemitowanych na podstawie uchwały nr _______ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2010r."
Dariusz Małaszkiewicz - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »