Reklama

WORKSERV (WSE): Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz odnośnego projektu uchwały w zakresie objętym sprostowaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Emitenta

Raport bieżący nr 71/2016

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd Work Service S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje, że w związku ze złożeniem w dniu dzisiejszym przez Akcjnoariusza Emitenta - WorkSource Investments S.à r.l. posiadającego 21,09 % akcji Spółki, sprostowania żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożonego na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (o którym to żądaniu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 59/2016 i 70/2016), w zakresie korekty propozycji zmiany § 10 ust. 4 Statutu Spółki, zmianie uległ:

Reklama

1. punkt 5 lit. b porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które zwołane zostało na dzień 21 grudnia 2016 r. (NWZ)

2. projekt uchwały nr ………/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Work Service S.A. w przedmiocie zmiany § 10 ust. 4 Statutu Spółki, której treść zamieszczona została w formie załącznika do raportu bieżącego nr 60/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zawierającego wśród treść projektów uchwał na NWZ.

Dotychczasowa treść punktu 5 lit. b) porządku obrad NWZ brzmiała następująco:

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. Proponowane zmiany polegają na nadaniu nowych następujących brzmień poszczególnym postanowieniom Statutu:

b) § 10 ust. 4 Statutu Spółki: "Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący przynajmniej piętnaście procent kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej pięć procent kapitału zakładowego mogą domagać się również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądania, o których mowa powyżej, wraz z uzasadnieniem umożliwiającym podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem, uprawnieni akcjonariusze składają pisemnie lub w postaci elektronicznej na ręce Zarządu. Jeżeli powyższe żądanie nie zawiera uzasadnienia, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o uzasadnienie wniosku." w miejsce dotychczasowego brzmienia "Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dwudziestą części kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dwudziestą części kapitału zakładowego mogą domagać się również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądania, o których mowa powyżej, wraz z uzasadnieniem umożliwiającym podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem, uprawnieni akcjonariusze składają pisemnie lub w postaci elektronicznej na ręce Zarządu. Jeżeli żądanie nie zawiera uzasadnienia, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o uzasadnienie wniosku.”

Zmieniona treść punktu 5 lit. b) porządku obrad NWZ brzmi następująco:

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. Proponowane zmiany polegają na nadaniu nowych następujących brzmień poszczególnym postanowieniom Statutu:

b) § 10 ust. 4 Statutu Spółki: " Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący przynajmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej pięć procent kapitału zakładowego mogą domagać się również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądania, o których mowa powyżej, wraz z uzasadnieniem umożliwiającym podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem, uprawnieni akcjonariusze składają pisemnie lub w postaci elektronicznej na ręce Zarządu. Jeżeli powyższe żądanie nie zawiera uzasadnienia, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o uzasadnienie wniosku" w miejsce dotychczasowego brzmienia "Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dwudziestą części kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dwudziestą części kapitału zakładowego mogą domagać się również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądania, o których mowa powyżej, wraz z uzasadnieniem umożliwiającym podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem, uprawnieni akcjonariusze składają pisemnie lub w postaci elektronicznej na ręce Zarządu. Jeżeli żądanie nie zawiera uzasadnienia, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o uzasadnienie wniosku.”;

Zmieniona treść porządku obrad brzmi następująco:

Porządek obrad

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. Proponowane zmiany polegają na nadaniu nowych następujących brzmień poszczególnym postanowieniom Statutu:

a) § 7 ust. 5 Statutu Spółki: "Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji każdej nowej emisji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w drodze stosownej uchwały podjętą w interesie Spółki kwalifikowaną większością 85% głosów oddanych." w miejsce dotychczasowego brzmienia "Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji każdej nowej emisji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą w interesie Spółki większością 4/5 głosów może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.”;

b) § 10 ust. 4 Statutu Spółki: " Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący przynajmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej pięć procent kapitału zakładowego mogą domagać się również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądania, o których mowa powyżej, wraz z uzasadnieniem umożliwiającym podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem, uprawnieni akcjonariusze składają pisemnie lub w postaci elektronicznej na ręce Zarządu. Jeżeli powyższe żądanie nie zawiera uzasadnienia, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o uzasadnienie wniosku" w miejsce dotychczasowego brzmienia "Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dwudziestą części kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dwudziestą części kapitału zakładowego mogą domagać się również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądania, o których mowa powyżej, wraz z uzasadnieniem umożliwiającym podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem, uprawnieni akcjonariusze składają pisemnie lub w postaci elektronicznej na ręce Zarządu. Jeżeli żądanie nie zawiera uzasadnienia, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o uzasadnienie wniosku.”;

c) § 10 ust. 7 Statutu Spółki: "Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 1 lit. a, c, d, f, g, h, i, j, k i l, zapadają kwalifikowaną większością 85% głosów oddanych." w miejsce dotychczasowego brzmienia "Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 1 lit. a, c, d, f, g, h, i, j, k i l, zapadają kwalifikowaną większością 80% głosów oddanych.”;

d) § 10 ust. 8 Statutu Spółki: "Sprawa umieszczona w porządku obrad Walnego Zgromadzenia z inicjatywy uprawnionego, zgodnie z ust. 4 powyżej, akcjonariusza lub akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie, może być - na umotywowany wniosek, gdy przemawiają za tym istotne powody - usunięta z porządku obrad uchwałą podjętą większością 85% głosów oddanych i za zgodą wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili powyższe żądanie. W przypadku, gdy Zarząd w sposób umotywowany wnosi o usunięcie z porządku obrad sprawy wprowadzonej do porządku obrad z własnej inicjatywy Zarządu, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych." w miejsce dotychczasowego brzmienia "Sprawa umieszczona w porządku obrad Walnego Zgromadzenia z inicjatywy uprawnionego, zgodnie z ust. 4 powyżej, akcjonariusza lub akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie, może być - na umotywowany wniosek, gdy przemawiają za tym istotne powody - usunięta z porządku obrad uchwałą podjętą większością 80% głosów oddanych i za zgodą wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili powyższe żądanie. W przypadku, gdy Zarząd w sposób umotywowany wnosi o usunięcie z porządku obrad sprawy wprowadzonej do porządku obrad z własnej inicjatywy Zarządu, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.”

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zmieniona treść projektu uchwały nr ………/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Work Service S.A. w przedmiocie zmiany § 10 ust. 4 Statutu Spółki brzmi następująco:

Uchwała nr …/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Work Service” Spółka akcyjna

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w przedmiocie zmiany § 10 ust. 4 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”), uchyla dotychczasową treść § 10 ust. 4 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

" Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący przynajmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej pięć procent kapitału zakładowego mogą domagać się również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądania, o których mowa powyżej, wraz z uzasadnieniem umożliwiającym podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem, uprawnieni akcjonariusze składają pisemnie lub w postaci elektronicznej na ręce Zarządu. Jeżeli powyższe żądanie nie zawiera uzasadnienia, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o uzasadnienie wniosku."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Dotychczasowa treść projektu uchwały nr ………/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Work Service S.A. w przedmiocie zmiany § 10 ust. 4 Statutu Spółki brzmiała następująco:

Uchwała nr …/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Work Service” Spółka akcyjna

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w przedmiocie zmiany § 10 ust. 4 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”), uchyla dotychczasową treść § 10 ust. 4 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

" Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący przynajmniej 15% kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej pięć procent kapitału zakładowego mogą domagać się również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądania, o których mowa powyżej, wraz z uzasadnieniem umożliwiającym podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem, uprawnieni akcjonariusze składają pisemnie lub w postaci elektronicznej na ręce Zarządu. Jeżeli powyższe żądanie nie zawiera uzasadnienia, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o uzasadnienie wniosku."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Podstawna prawna:

§ 38 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i art. 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podpisy:

Maciej Witucki – Prezes Zarządu

Piotr Gajek – Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-20Maciej WituckiPrezes Zarządu
2016-12-20Piotr GajekWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: service | ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »