Reklama

CORMAY (CRM): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach informuje, że otrzymał od Planezza LTD z siedzibą na Cyprze, akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, wniosek o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r., zgłoszony na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z projektami uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad. Przedstawione projekty uchwał dotyczą:

Reklama

1/ odwołania członka Rady Nadzorczej,

2/ wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki,

3/ zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Spółka ogłasza zmieniony porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PZ CORMAY S.A. za 2012 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Poniżej, Zarząd przedstawia projektowane zmiany do statutu Spółki wynikające z przesłanych przez akcjonariusza projektów uchwał.

I.

Zmiana §20 Statutu Spółki poprzez dodanie lit. n).

Dotychczasowe brzmienie:

§20

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

b) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

c) prawo żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie,

d) wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,

e) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,

f) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy,

g) ustalanie na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,

h) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej,

i) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub wyższej niż wysokość kapitału zakładowego spółki w dniu wyrażania zgody,

j) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i w prawie użytkowania wieczystego,

k) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innych spółek,

l) wyrażanie uprzedniej zgody na przystępowanie przez Spółkę do innych spółek,

m) powoływanie członków Komitetu Audytu.

Proponowane brzmienie:

§20

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

b) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

c) prawo żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie,

d) wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,

e) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,

f) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy,

g) ustalanie na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,

h) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej,

i) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub wyższej niż wysokość kapitału zakładowego spółki w dniu wyrażania zgody,

j) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i w prawie użytkowania wieczystego,

k) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innych spółek,

l) wyrażanie uprzedniej zgody na przystępowanie przez Spółkę do innych spółek,

m) powoływanie członków Komitetu Audytu,

n) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie w jakiejkolwiek formie prawami do projektu BLUE BOX, w tym w szczególności prawami do wchodzących w jego skład wynalazków, w tym patentów udzielonych na wynalazki.

Zarząd przedstawia poniżej projekty uchwał zaproponowanych przez akcjonariusza:

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Błażejewskiego.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów "za” oddano: .................

Głosów "przeciw” oddano: .................

Głosów "wstrzymujących się” oddano: .................

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Tuora.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów "za” oddano: .................

Głosów "przeciw” oddano: .................

Głosów "wstrzymujących się” oddano: .................

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach.

§ 1

Zmianie ulega §20 Statutu Spółki poprzez dodanie lit. n), który otrzymuje brzmienie:

"§20

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

b) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

c) prawo żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie,

d) wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,

e) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,

f) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy,

g) ustalanie na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,

h) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej,

i) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub wyższej niż wysokość kapitału zakładowego spółki w dniu wyrażania zgody,

j) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i w prawie użytkowania wieczystego,

k) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innych spółek,

l) wyrażanie uprzedniej zgody na przystępowanie przez Spółkę do innych spółek,

m) powoływanie członków Komitetu Audytu,

n) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie w jakiejkolwiek formie prawami do projektu BLUE BOX, w tym w szczególności prawami do wchodzących w jego skład wynalazków, w tym patentów udzielonych na wynalazki.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów "za” oddano: .................

Głosów "przeciw” oddano: .................

Głosów "wstrzymujących się” oddano: .................

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał uwzględniające opisany wyżej wniosek.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Tomasz TouraPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »