Reklama

MENNICA (MNC): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 czerwca 2020 roku - raport 16

Raport bieżący nr 16/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 13/2020 z dnia 5 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH”) informuje, że w dniu 8 maja 2020 roku Spółka otrzymała od swojego akcjonariusza tj. spółki Multico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Akcjonariusz”), zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 KSH żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 czerwca 2020 roku (dalej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) o następujące punkty:

Reklama

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

Żądanie Akcjonariusza zawierało projekty uchwał, które Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Na żądanie Akcjonariusza zmieniony został porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, iż po punkcie 39 dodaje się punkty 40 i 41 w brzmieniu:

40) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

41) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

Dotychczasowy punkt 40 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu "Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” otrzymuje numer 42.

Zarząd informuje, że uwzględniając powyższe zmiany, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jest następujący:

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku.

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2019.

9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019.

10) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 15 maja 2019 roku.

19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

20) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Spółki.

21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

22) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. za rok 2019 (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.).

23) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. za rok 2019 (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.).

24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

25) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

26) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

27) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

28) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

29) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

30) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 27 maja 2019 roku.

31) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Michałowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

32) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019 (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.).

33) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019 (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.).

34) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Dominikowi Wojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

35) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

36) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

37) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Andrzejowi Stefaniukowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

38) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019 (spółki przejętej przez Mennicę Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.).

39) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. za rok 2019 (spółki przejętej przez Mennicę Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.).

40) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

41) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

42) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-08Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu
2020-05-08Artur JastrząbCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »