TAURONPE (TPE): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2017 r. w związku z żądaniem akcjonariusza - raport 16

Raport bieżący nr 16/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka"), w związku z otrzymaniem w dniu 5 maja 2017 r. od Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego TAURON Polska Energia S.A., żądania o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2017 r. (raport bieżący nr 13/2017) następujących punktów:

Reklama

1.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Statutu TAURON Polska Energia S.A.”.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

1)rozporządzania składnikami aktywów trwałych,

2)zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,

3)zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia

z długu lub innych umów o podobnym skutku,

4)zasad i trybu zbywania składników trwałych,

5)obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,

6)określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,

7)w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu następujących punktów, które oznacza się jako punkty 18-20:

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Statutu TAURON Polska Energia S.A.”.

20.Podjęcie uchwał w sprawie:

1)rozporządzania składnikami aktywów trwałych,

2)zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,

3)zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia

z długu lub innych umów o podobnym skutku,

4)zasad i trybu zbywania składników trwałych,

5)obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,

6)określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,

7)w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Jednocześnie dotychczasowy pkt 18 w brzmieniu: "Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.", oznacza się jako pkt 21.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

6.Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7.Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.

8.Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:

1)"Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016”, zawierającego w swej treści między innymi: ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz ocenę spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej,

2)"Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku”,

3)"Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016”.

9.Rozpatrzenie "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” oraz "Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku” i podjęcie uchwały w przedmiocie ich zatwierdzenia.

10.Rozpatrzenie "Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.

11.Rozpatrzenie "Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.

12.Rozpatrzenie "Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.

13.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.

14.Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2016.

15.Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2016.

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

17.Wybory do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na V wspólną kadencję.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Statutu TAURON Polska Energia S.A.”.

20.Podjęcie uchwał w sprawie:

1)rozporządzania składnikami aktywów trwałych,

2)zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,

3)zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia

z długu lub innych umów o podobnym skutku,

4)zasad i trybu zbywania składników trwałych,

5)obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,

6)określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,

7)w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

21.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia Zarządu Spółki TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad, jak również uzasadnienie przekazane przez akcjonariusza Skarb Państwa do punktów dodanych do porządku obrad.

Treść pozostałych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 14/2017 projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

Akcjonariusz poinformował, iż projekty uchwał we wskazanym powyżej zakresie zostaną przedłożone bez zbędnej zwłoki, po ich uprzednim doprecyzowaniu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-05Jarosław BrodaWiceprezes Zarządu
2017-05-05Marek WadowskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »