TUEUROPA (ERP): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki zwołanego na dzień 21 marca 2011 r. wraz z projektami uchwał, w związku z żądaniem akcjonariusza. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna informuje, iż otrzymał od Getin Holding S.A. jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego TU EUROPA SA, wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str.1037, z późn. zm.) o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA zwołanego na dzień 21 marca 2011 roku, dwóch nowych punktów, dotyczących zmiany Statutu Spółki w zakresie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej wraz projektami uchwał.

Reklama

W związku z powyższym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA zwołanego na dzień 21 marca 2011r. ulega zmianie i po uwzględnieniu w pkt 11a i 11b zgłoszonych przez Getin Holding S.A. zmian, wygląda nastąpująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz wypłaty dywidendy z zysku za lata ubiegłe oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2010 oraz wypłacie dywidendy z zysku z lat ubiegłych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii I oraz J do obrotu na rynku regulowanym.

11. Podjęcie uchwały zakresie pozostałych zmian Statutu Spółki.

11a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

11b. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.

12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał zgłoszonych przez Getin Holding S.A.

a) projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr ....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie projektu uchwały zgłoszonego w trybie art. 401 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statutu Spółki w ten sposób, że § 19 w dotychczasowym brzmieniu:

"1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych przez walne zgromadzenie.

2. Członkowie Rady Nadzorczej czasowo delegowani do wykonywania czynności zarządu (w przypadku jego zawieszenia) otrzymują odrębne wynagrodzenie według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie."

otrzymuje następujące brzmienie:

"1.Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie.

2.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

3.Członkowie Rady Nadzorczej czasowo delegowani do wykonywania czynności zarządu (w przypadku jego zawieszenia) otrzymują odrębne wynagrodzenie według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie."

2.Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

b)projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki, na podstawie projektu uchwały zaproponowanej w trybie art. 401 Kodeks Spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

§ 15 ust. 1 w brzmieniu:

"1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stosowne wynagrodzenie. Wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie. Informacja o łącznej wysokości wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej z także o wysokości wynagrodzenia każdego z Członków indywidualnie w rozbiciu na poszczególne jego składniki wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki."

otrzymuje następujące brzmienie:

"1.Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie."

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej nie ulegają zmianie.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Getin Holding S.A. do powyższych projektów uchwał.

Zaproponowana zmiana Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej ma na celu zwiększenie swobody Akcjonariuszy w zakresie ustalania ewentualnego wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej oraz jego wysokości. W celu ujednolicenia z przyjętą w większości spółek Grupy Getin Holding zasadą, polegającą na tym, iż członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcję nieodpłatnie, Główny Akcjonariusz TU EUROPA SA zaproponował wprowadzenie do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia uchwał ustalających, iż członkowie Rady Nadzorczej będą pełnili swoje funkcje bez wynagrodzenia, jedynie za zwrotem kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Stanisław Wlazło - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Mędrala - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »