Reklama

PERMEDIA (PMD): Zmiana porządku obrad ZWZA Z. Ch. "Permedia" S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2013 roku

Raport bieżący nr 14/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Zakładów Chemicznych "Permedia" S.A. informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2013 roku otrzymał od Akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki wniosek spełniający kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h. dotyczący uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 maja 2013 roku o następującej treści:

Reklama

"W związku z ogłoszeniem w dniu 12 kwietnia 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 maja 2013 r., działając w imieniu LU Chemie a.s. (akcjonariusza Spółki reprezentującego 65,99996% głosów na WZA i posiadającego 1 186 939 akcji Spółki stanowiących 60,71299% akcji w kapitale zakładowym) na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwracam się z wnioskiem o umieszczenie w planowanym porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki przez Spółkę jako pożyczkodawcą z LU Chemie a.s. (pożyczkobiorca). Pożyczka w wysokości nie wyższej niż 6.000.000 zł zostanie przeznaczona na nabycie akcji Spółki w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, o którym mowa w art. 91 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) w celu zniesienia ich dematerializacji i wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym.

W załączeniu projekt uchwały :

"Uchwała nr […] z dnia 10 maja 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne Permedia S.A. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki akcjonariuszowi Spółki – LU Chemie a.s.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym wyraża zgodę na zawarcie umowy pożyczki przez Spółkę działającą jako pożyczkodawca z akcjonariuszem LU Chemie a.s. z siedzibą w Pradze (pożyczkobiorcą) w kwocie nie wyższej niż 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) zastrzegając, że pożyczka zostanie przeznaczona na nabycie akcji Spółki w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, o którym mowa w art. 91 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) w celu zniesienia ich dematerializacji i wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym.

§2.

Ustalenie zasad szczegółowych warunków pożyczki powierza się Zarządowi. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§3.

Umowa pożyczki zostanie zawarta w dniu ustalenia ceny akcji proponowanej w wezwaniu. W tym samym dniu, z zastrzeżeniem §1 powyżej, ustalona zostanie ostateczna kwota pożyczki.

§4.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.-----------------------------------------------

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 401 § 2 k. s. h. oraz § 21 ust. 3 i § 22 ust. 3 Statutu Spółki , Zarząd Z. Ch. "Permedia" S.A. informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 10 maja 2013 roku ulega zmianie polegającej na wprowadzeniu proponowanej przez Akcjonariusza sprawy, która zostanie dodana do dotychczasowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zawartego w raporcie bieżącym 13/2013 opublikowanym w dniu 12 kwietnia 2013 roku), jako punkt 8 porządku obrad, w konsekwencji czego dotychczasowe punkty 8 i 9 porządku obrad (Wolne wnioski oraz Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) otrzymują kolejne numery odpowiednio 9 i 10.

Po dokonaniu uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z. Ch. "Permedia" S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2013 roku przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty Spółki.

7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki akcjonariuszowi Spółki LU Chemie, a.s.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W konsekwencji wprowadzenia ww. zmian jednoczesnej modyfikacji uległ projekt Uchwały nr 2 z dnia 10 maja 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowany w załączniku do raportu RB 13/2013 w dniu 12 kwietnia 2013 roku.

W załączeniu Spółka przekazuje ujednolicone dokumenty tj.: tekst ogłoszenia, projekty uchwał objęte prządkiem obrad oraz formularz głosowania.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 maja 2013 roku opublikowane w raporcie bieżącym nr 13/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku, pozostają bez zmian.

Ogłoszenie o zwołaniu oraz aktualna wersja dokumentacji dotyczacej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 maja 2013 roku dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://permedia.pl/default/category/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-18Michal WygrysPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: 10 maja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »