Reklama

BYTOM (BTM): Zmiana siedziby Spółki - raport 16

Raport bieżący nr 16/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Bytom S.A. informuje, iż w dniu 16.12.2013 r. powziął wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2013 r. zmiany par. 2 Statutu w zakresie siedziby Spółki. Nowy adres siedziby Spółki to: Al. Jana Pawła II 41 C, 31-864 Kraków.

Poniżej Zarząd zamieszcza aktualny tekst jednolity statutu.

STATUT

Reklama

Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie

I. Postanowienia ogólne:

§1

1. Spółka prowadzona jest pod firmą Bytom Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu Bytom S.A.

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

§3

Spółka powołana jest na czas nieograniczony.

§4

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów.

§5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Spółka może tworzyć i likwidować terytorialnie i rzeczowo zorganizowane przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, przedstawicielstwa, składy, filie i placówki, może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

II. Przedmiot działalności Spółki:

§6

Przedmiotem działalności i Spółki jest:

1. produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich (PKD 14.1),

2. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),

3. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),

4. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

5. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

6. działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),

7. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

8. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

9. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),

10. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),

11. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (PKD 70.22.Z),

12. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),

13. reklama (PKD 73.12.A, PKD 73.12.B, PKD 73.12.C, PKD 73.12.D),

14. działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe, (PKD 69.20.Z).

III. Kapitał własny:

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 71.250.000 (siedemdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na:

1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

3) 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

4) 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

5) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E

o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

6) 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

7) 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

8) 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

9) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I 

o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

10) 330.492 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

11) 669.508 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

12) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

13) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

14) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

2. Dopuszcza się możliwość emitowania przez Spółkę obligacji zamiennych na akcje zwykłe w trybie i na zasadach określonych w odnośnej ustawie.

3. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 4.000.000 (cztery miliony) złotych poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji na okaziciela Spółki V serii zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii L.

4. Objęcie akcji serii L emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2011 roku.

5. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 listopada 2010 roku numer 23/11/2010 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O z wyłączeniem prawa poboru akcji serii O oraz w sprawie zmian Statutu Spółki kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii O przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 listopada 2010 roku numer 22/11/2010 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii O, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.

§8

Akcje Spółki składane są do depozytu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zgodzie z obowiązującymi przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

§9

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

2. Tryb i przesłanki umorzenia określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

IV. Władze Spółki:

§10

Władzami Spółki są:

1. Zarząd Spółki.

2. Rada Nadzorcza.

3. Walne Zgromadzenie.

Zarząd:

§11

1. Zarząd składa się z jednej lub większej liczby osób. Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza, przy czym w razie niepodjęcia takiej uchwały przez Radę Nadzorczą Zarząd danej kadencji składa się z jednej osoby.

2. Rada Nadzorcza może dokonać w trakcie kadencji zmian liczby członków Zarządu.

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu, z tym że członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Zarząd Spółki jest powoływany w następujący sposób:

1) Jan Pilch oraz FRM "4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowo-akcyjna mają prawo powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Zarządu, który pełnił będzie funkcję Prezesa Zarządu, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce, skutecznego z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania takiego członka Zarządu,

2) pozostałych członków Zarządu, o ile Rada Nadzorcza podejmie uchwałę, w której ustali wieloosobowy skład Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu, o których mowa w niniejszym ust. 4 pkt 2) mogą być odwołani z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

5. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) przysługuje w sytuacji, gdy Jan Pilch oraz FRM "4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowo-akcyjna pozostają akcjonariuszami Spółki i posiadają łącznie nie mniej niż 6000000 (sześć milionów) akcji Spółki. W przypadku gdy Jan Pilch oraz FRM "4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowo-akcyjna posiadać będą mniej niż 6000000 (sześć milionów) akcji, Zarząd Spółki powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu, o których mowa w niniejszym ust. 5, mogą być odwołani z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

6. Mandat członka Zarządu, w tym również wybranego w trakcie kadencji wygasa:

1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok urzędowania,

2) z dniem odwołania,

3) wskutek śmierci,

4) z dniem złożenia rezygnacji przez członka Zarząd.

§12

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

2. Każdy członek zarządu jest uprawniony do prowadzenia spraw Spółki nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu, bez uprzedniej uchwały Zarządu.

3. Sposób działania Zarządu oraz zakres spraw wymagających uchwały Zarządu określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§13

1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wykonując swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu Spółki, uchwał i regulaminów w niej obowiązujących.

2. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem.

3. Do składania oświadczeń w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki dokumentów upoważnieni są w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu jednoosobowo, a przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu, łącznie z prokurentem.

4. Prokury udziela Zarząd.

5. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach swojego umocowania.

§14

1. Umowy o pracę (kontrakty) z członkami Zarządu Spółki – na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej – zawiera Rada Nadzorcza, a w jej imieniu podpisuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez nią upoważniona spośród członków Rady Nadzorczej, o ile Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w przedmiocie udzielenia pełnomocnictwa innej osobie do podpisania takich umów imieniem Spółki.

2. Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, w tym związanych ze stosunkiem pracy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

Rada Nadzorcza:

§15

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:

1) Jan Pilch oraz FRM "4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowo-akcyjna mają prawo powoływać, zawieszać w czynnościach i odwoływać 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki, skutecznego z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej;

2) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.

2. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) przysługuje w sytuacji, gdy Jan Pilch oraz FRM "4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowo-akcyjna pozostają akcjonariuszami Spółki i posiadają łącznie nie mniej niż 6000000 (sześć milionów) akcji Spółki. W przypadku gdy Jan Pilch oraz FRM "4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowo-akcyjna posiadać będą mniej niż 6000000 (sześć milionów) akcji, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym, że członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.

§16

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie potrzeby Rada Nadzorcza, na kolejnym posiedzeniu, może dokonać wyborów uzupełniających.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady. Odwołanie następuje w trybie, o którym mowa w ust. 1.

§17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

3. Członkowie Rady Nadzorczej, mogą brać udział w posiedzeniach za pomocą telefonu lub innych urządzeń telekomunikacyjnych z zastrzeżeniem, że wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu mogą się nawzajem komunikować. Taki udział w posiedzeniu będzie uważany za obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. W trybie przewidzianym w ust.3, można również podejmować uchwały, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to pisemną zgodę.

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, w drodze pisemnego głosowania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na pisemne głosowanie i treść proponowanych uchwał.

6. Dla podjęcia uchwał, o których mowa w § 19 ust. 2, niezbędne jest zorganizowanie posiedzenia Rady Nadzorczej i obecność jej członków.

7. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w posiedzeniu Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

§18

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej są wymagane:

1) zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady,

2) obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.

2. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego bądź zastępcy przewodniczącego. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 1) powyżej, w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 1) powyżej, a także w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Zarządu, wybranego zgodnie z § 11 ust 4 wymaga dla swej ważności głosowania za jej podjęciem przez przynajmniej jednego z członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1) powyżej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego bądź zastępcy przewodniczącego.

3. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz własnego Regulaminu. Regulamin Rady Nadzorczej jest uchwalany przez Radę Nadzorczą.

§19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1) badanie rocznych sprawozdań finansowych, łącznie z bilansem i rachunkiem strat i zysków,

2) badanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysku i pokrycia strat,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,

4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o absolutorium dla Zarządu w zakresie jego działania,

5) badanie i kontrola działalności oraz stanu finansowego Spółki,

6) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz innych warunków umowy lub kontraktów z nimi zawieranych,

7) ustalanie liczby członków Zarządu dla każdej kadencji oraz ich powołanie i odwołanie, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 i § 11 ust. 4 pkt 1 powyżej,

8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

9) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich kierunków działalności Spółki opracowanych przez Zarząd,

10) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Spółki na Walne Zgromadzenie,

11) udzielanie na wniosek Zarządu opinii dotyczącej nabywania i obejmowania akcji lub udziałów w Spółkach bądź przystępowania do Spółek,

12) udzielanie na wniosek Zarządu zezwolenia na tworzenie za granicą oddziałów, spółek, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych lub podmiotów gospodarczych, z tym że nie dotyczy to agentów handlowych,

13) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

14) zatwierdzanie na wniosek Zarządu wyboru firmy audytorskiej badającej roczny bilans i rachunek strat i zysków,

15) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych na mocy niniejszego Statutu do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej,

16) zatwierdzanie rocznego planu i budżetu Spółki,

17) dokonywanie corocznej, zwięzłej oceny sytuacji Spółki i przedkładanie jej Zarządowi w terminie umożliwiającym opublikowanie jej w raporcie rocznym.

3. Rada Nadzorcza może delegować na okres do 3 miesięcy członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

4. Z zastrzeżeniem zapisu § 11 ust 4 pkt 1) powyżej, w terminie o którym mowa w ust. 3 Rada zobowiązana jest powołać nowego członka lub członków Zarządu.

§20

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok kadencji Rady.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

3. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka Rady, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady, lecz liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady powinni być przedstawieni do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandaty nowo wybranych lub dokooptowanych w trakcie kadencji członków Rady Nadzorczej wygasają z upływem odnośnej kadencji.

4. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonania czynności członka Zarządu, ustala Rada Nadzorcza.

Walne Zgromadzenie:

§21

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki raz w roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

6. Jeżeli pomimo złożenia wniosku przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4, Sąd Rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić akcjonariuszy występujących z tym żądaniem – do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§22

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji, o której mowa w § 21 ust.5.

3. Rada Nadzorcza lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§23

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Krakowie lub w Warszawie.

§24

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

2. W przypadku uchwały o rozwiązaniu spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

3. Do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki związanej z przypadkiem powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o braku celowości dalszego istnienia Spółki – wystarczy bezwzględna większość głosów.

§26

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

2. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 głosów.

3. Uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego głosowania imiennego oraz ogłoszona.

§27

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,

3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,

5) zmiana statutu Spółki,

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,

7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,

8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

9) emisja obligacji,

10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

12) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach umorzenia,

13) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidowania kapitałów oraz funduszy celowych,

14) podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie wymienionych w punktach poprzedzających oraz w niniejszym Statucie, a zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych dla Walnego Zgromadzenia.

§29

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

V. Gospodarka Spółki:

§30

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§31

1. Spółka prowadzi rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§32

Spółka tworzy następujące kapitały:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) fundusze celowe.

§33

Zarząd Spółki obowiązany jest po upływie roku obrotowego sporządzić bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§34

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1) odpisy na kapitał zapasowy,

2) inwestycje,

3) odpisy na zasilenie funduszy celowych,

4) dywidendę dla akcjonariuszy,

5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.

2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

VI. Postanowienia końcowe:

§35

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Tekst jednolity sporządzono na podstawie następujących aktów notarialnych:

1. Repertorium A numer 1436/95 z dnia 29 kwietnia 1995 roku,

2. Repertorium A numer 6831/1996 z dnia 31 maja 1996 roku,

3. Repertorium A numer 4305/97 z dnia 20 czerwca 1997 roku,

4. Repertorium A numer 2339/2001 z dnia 28 maja 2001 roku,

5. Repertorium A numer 3584/2002 z dnia 31 sierpnia 2002 roku,

6. Repertorium A numer 4422/2003 z dnia 28 czerwca 2003 roku,

7. Repertorium A numer 3169/2004 z dnia 19 czerwca 2004 roku,

8. Repertorium A numer 6175/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku,

9. Repertorium A numer 2197/2005 z dnia 6 czerwca 2005 roku,

10. Repertorium A numer 5594/2005 z dnia 3 grudnia 2005 roku,

11. Repertorium A numer 3357/2006 z dnia 19 czerwca 2006 roku,

12. Repertorium A numer 2096/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 roku,

13. Repertorium A numer 6650/2007 z dnia 18 października 2007 roku,

14. Repertorium A numer 5967/2008 z dnia 29 maja 2008 roku.

15. Repertorium A numer 3384/2009 z dnia 24 marca 2009 roku,

16. Repertorium A numer 12657/2009 z dnia 3 grudnia 2009 roku,

17. Repertorium A numer 7710/2010 z dnia 22 listopada 2010 roku,

18. Repertorium A numer 8388/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku.

19. Repertorium A numer 855/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku.

20. Repertorium A numer 5498/2011 z dnia 29 czerwca 2011roku

21. Repertorium A numer 5623/2012 z dnia 16 lipca 2012 roku

22. Repertorium A numer 11010/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-12-17 Michał Wójcik Prezes Zarządu
2013-12-17 Piotr Olczyk Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »