IDEON (IDE): Zmiana stanu posiadania w Pronox Technology SA - raport 51

Raport bieżący nr 51/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z roku 2009, Nr 185, poz. 1439 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 27.06.2011 roku Centrozap SA zmienił swój stan posiadania akcji w Pronox Technology S.A. w upadłości układowej siedzibą w Katowicach (Spółka).

Reklama

W dniu 27.06.2011 roku Centrozap SA posiadał łącznie 111.936.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, które stanowią 56,39% kapitału zakładowego Spółki, i uprawniających do 111.953.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 55,67% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

a) 111.920.180 to akcje zwykłe stanowiące 56,39 % kapitału zakładowego Spółki, dające 111.920.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 55,65 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

b) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 27.06.2011 roku stan posiadania akcji Pronox Technology SA w upadłości układowej w Spółkach Grupy Kapitałowej Centrozap przedstawiał się następująco:

a) GKS GieKSa Katowice S.A. (Centrozap SA posiada 53,63% akcji w jej kapitale zakładowym) - 8.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 4,28% kapitału zakładowego Spółki, i dających 8.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,23% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

b) Centroekoenergia S.A. (Centrozap SA posiada 100,0% akcji w jej kapitale zakładowym) - 3.100.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 1,56% kapitału zakładowego Spółki, i dających 3.100.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,54% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

c) Centrozap Finanse Sp. z o.o. (Centrozap SA posiada 94,74% udziałów w jej kapitale zakładowym) - 3.400.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A w upadłości układowej stanowiących 1,71% kapitału zakładowego Spółki, i dających 3.400.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,69% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym pośrednio Centrozap SA w dniu 27.06.2011 roku posiadał 15.000.000 sztuk akcji zwykłe Pronox Technology SA w upadłości układowej, stanowiących 7,56 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,46 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Centrozap SA na dzień 27.06.2011 roku bezpośrednio i pośrednio posiadał 126.936.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 63,95 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 126.953.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 63,13% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

1) 126.920.180 to akcje zwykłe stanowiące 63,94 % kapitału zakładowego Spółki, dające 126.920.680 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 63,12% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

2) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Centrozap SA informuje, że w dniu 27.06.2011 roku na podstawie odrębnej Umowy dokonał wniesienia aportem do swojej spółki zależnej w 100% Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska), wszystkich bezpośrednio posiadanych akcji w Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, tj. 111.936.680 sztuk akcji, które stanowią 56,39% kapitału zakładowego Spółki, i dają 111.953.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dających 55,67% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

a) 111.920.180 to akcje zwykłe stanowiące 56,39 % kapitału zakładowego Spółki, dające 111.920.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 55,65 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

b) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wartość przedmiotu aportu została wyceniona na łączną kwotę 95.146.178,00 zł. Wartość ewidencyjna 111.936.680 sztuk akcji Pronox Technology SA w upadłości układowej, będących przedmiotem aportu w księgach Centrozap SA wynosi 82.193.884,80 zł.

Przed realizacją powyższej transakcji kapitał zakładowy Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) wynosił 1.000 euro i dzieli się na 1.000 sztuk udziałów o wartości nominalnej 1,00 euro każdy.

Po wniesieniu przez Centrozap SA w dniu 27.06.2011 roku aportu w postaci 111.936.680 sztuk akcji Pronox Technology SA w upadłości układowej nastąpiło równolegle podniesienie kapitałów spółki Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) o kwotę 95.146.178,00 zł, tj. podwyższono kapitał zakładowy spółki Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) o 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.00 Euro każdy, nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną nowych udziałów stanowi agio z emisji i została przekazana na zasilenie kapitału zapasowego.

Po realizacji podwyższenia kapitału w spółce Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace, Centrozap SA pozostaje jedynym udziałowcem z poziomem 100% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu.

W zakresie powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a spółką zależną Canuela Holdings Limited, Centrozap SA informuje, że prezesem zarządu Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) jest Adam Wysocki, który sprawuje równolegle funkcję wiceprezesa Centrozap SA.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczące ze względu na fakt, iż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) jest spółką celową Centrozap SA której działalność ukierunkowana będzie na optymalizację struktury kapitałowej portfela inwestycyjnego Centrozap SA, tak aby Emitent w swoim bezpośrednim portfelu mógł skoncentrować się na głównym przedmiocie działalności jakim jest obrót energią elektryczną.

Zaangażowanie Grupy Centrozap SA w Pronox Technology SA w upadłości układowej ma charakter inwestycji krótkoterminowej, która zakłada przeprowadzenie postępowania układowego z wierzycielami Pronox Technology SA w upadłości układowej i uzyskanie wartości dodanej.

Realizacja opisanej powyżej transakcji stanowi element postępowania naprawczego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.

Po realizacji powyższej transakcji Centrozap SA nie posiada bezpośrednio akcji Spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.

Stan posiadania w Pronox Technology S.A. w upadłości układowej Spółek Grupy Kapitałowej Centrozap SA, z wyłączeniem Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) nie zmienił się.

Po realizacji powyższej transakcji stan posiadania akcji Pronox Technology SA w upadłości układowej w Spółkach Grupy Kapitałowej Centrozap przedstawia się następująco:

a) GKS GieKSa Katowice S.A. (Centrozap SA posiada 53,63% akcji w jej kapitale zakładowym) 8.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 4,28% kapitału zakładowego Spółki, i dających 8.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,23% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

b) Centroekoenergia S.A. (Centrozap SA posiada 100,0% akcji w jej kapitale zakładowym) 3.100.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 1,56% kapitału zakładowego Spółki, i dających 3.100.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,54% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

c) Centrozap Finanse Sp. z o.o. (Centrozap SA posiada 94,74% udziałów w jej kapitale zakładowym) 3.400.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A w upadłości układowej stanowiących 1,71% kapitału zakładowego Spółki, i dających 3.400.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,69% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym pośrednio Centrozap SA w dniu 27.06.2011 roku posiadał 15.000.000 sztuk akcji zwykłe Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 7,56 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,46 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

d) Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Centrozap SA posiada 100,0% akcji w jej kapitale zakładowym) 111.936.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, które stanowią 56,39% kapitału zakładowego Spółki, i dających 111.953.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dających 55,67% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

- 111.920.180 to akcje zwykłe stanowiące 56,39 % kapitału zakładowego Spółki, dające 111.920.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 55,65 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

- 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Centrozap SA po realizacji powyższej transakcji pośrednio posiada 126.936.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 63,95 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 126.953.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 63,13% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

1) 126.920.180 to akcje zwykłe stanowiące 63,94 % kapitału zakładowego Spółki, dające 126.920.680 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 63,12% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

2) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż w związku z treścią art. 75 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nie zachodzi obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, ponieważ wniesienie aportu zostało dokonane przez podmioty wchodzące w skład tej samej Grupy Kapitałowej.
Ireneusz Król - Prezes Zarządu
Adam Wysocki - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Centrozap SA | Pronox Technology SA | Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »