WINVEST (WIS): Zmiana statutu Internet Group S.A. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie §38 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Internet Group S.A. informuje, że w dniu 22 stycznia 2010 roku powziął wiadomość o postanowieniu sądu rejestrowego w przedmiocie rejestracji zmian w statucie Spółki, zgodnie z uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2010 roku, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2010 z dnia 8 stycznia 2010 roku.

Reklama

Zakres zmian w Statucie Spółki:

1) Dodano nowy art. 8b., w następującym brzmieniu:

"Art. 8b.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 19.200.000,00 (dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy) złotych i dzieli się na akcje zwykłe na okaziciela serii H , o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty 20/100).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2010 r.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust.2, a prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31 marca 2010 r."

2) Dodano nowy art. 8c. w brzmieniu:

"Art. 8c.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 8 stycznia 2013 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 29.520.000 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) złotych (kapitał docelowy). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

3. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.

4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.

5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona większością głosów, w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.

6. Zarząd jest uprawniony do określenia ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z niniejszego ust. 6, wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, udzielonej w trybie określonym w ust. 5.

7. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego."

3) W art. 11 Statutu zmieniono ust. 4, który otrzymał następujące brzmienie:

"4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie."

4) W art. 25 Statutu zmieniono ust. 6, który otrzymał następujące brzmienie:

"6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane."

5) W art. 25 Statutu zmieniono ust. 7, który otrzymał następujące brzmienie:

"7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej."

6) W art. 25 Statutu dodano ust. 8:

"8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia."

7) W art. 25 Statutu dodano ust. 9:

"9. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/2 (połowę) kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 (połowę) ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia."

8) W art. 25 Statutu dodano ust. 10:

"10. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki."

9) W art. 26 Statutu dodano ust. 2 i 3:

"2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

3. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia."

10) W art. 27 Statutu ust. 3 otrzymał brzmienie:

"3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu."

11) W art. 27 Statutu ust. 4 otrzymał brzmienie:

"4. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać tę osobę do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone."

12) W art. 27 Statutu dodano ust. 5:

"5. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 4, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza."

13) W art. 37 Statutu ust. 1 otrzymał brzmienie:

"1. Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, a z dniem 23 kwietnia 1996 roku ogłoszenia i obwieszczenia zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 1995 roku "o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego", z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 niniejszego Statutu."
Jan Ryszard Wojciechowski - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Internet Group SA | internet | Raport bieżący | mowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »