Reklama

TARCZYNSKI (TAR): Zmiana Statutu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 26 lutego 2018 roku. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Tarczyński S.A. (Spółka) informuje, że w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 lutego 2018 roku uchwały nr 5 zmieniono Statut Spółki w zakresie: §6 w następujący sposób:

1. Dotychczasowa treść §6 Statutu o następującej treści:

"§6.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w następujących rodzajach wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):

Reklama

1.Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.1.

2.Uprawa roślin wieloletnich 01.2.

3.Rozmnażanie roślin 01.30.Z.

4.Chów i hodowla zwierząt 01.4.

5.Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 01.50.Z.

6.Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach 01.6.

7.Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych 03.22.Z.

8.Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.1.

9.Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 10.20.Z.

10.Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 10.4.-

11.Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 10.7.

12.Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 10.8.

13.Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt 10.9.

14.Produkcja win gronowych 11.02.Z.

15.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.17.Z.

16.Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z.

17.Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt 46.2.

18.Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 46.31.Z.

19.Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 46.32.Z.

20.Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 46.33.Z.

21.Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34.

22.Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączający ryby skorupiaki i mięczaki 46.38.Z.

23.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z.

24.Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z.

25.Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z.

26.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z.

27.Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z.

28.Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.22.Z.

29.Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z.

30.Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z.

31.Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z.

32.Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.29.Z.

33.Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z.

34.Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z.

35.Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z.

36.Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 47.81.Z.

37.Transport drogowy towarów 49.41.Z.

38.Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z.

39.Restauracje i inne placówki gastronomiczne 56.10.A.

40.Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B.

41.Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z.

42.Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z.

43.Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z.

44.Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z.

45.Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z.

46.Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z.

47.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.

48.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z.

49.Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z.

50.Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z.

51.Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z.

52.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z.

53.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z.

54.Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z.

55.Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 77.12.Z.

56.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z.

57.Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z.

58.Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z.

59.Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z.

60.Działalność klubów sportowych 93.12.Z.

61.Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z.

62.Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z.

63.Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z.”

otrzymała następujące brzmienie:

"§6.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w następujących rodzajach wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):

1.Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.1.

2.Uprawa roślin wieloletnich 01.2.

3.Rozmnażanie roślin 01.30.Z.

4.Chów i hodowla zwierząt 01.4.

5.Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 01.50.Z.

6.Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach 01.6.

7.Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych 03.22.Z.

8.Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.1.

9.Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 10.20.Z.

10.Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 10.4.-

11.Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 10.7.

12.Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 10.8.

13.Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt 10.9.

14.Produkcja win gronowych 11.02.Z.

15.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.17.Z.

16.Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z.

17.Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt 46.2.

18.Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 46.31.Z.

19.Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 46.32.Z.

20.Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 46.33.Z.

21.Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34.

22.Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączający ryby skorupiaki i mięczaki 46.38.Z.

23.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z.

24.Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z.

25.Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z.

26.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z.

27.Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z.

28.Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.22.Z.

29.Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z.

30.Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z.

31.Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z.

32.Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.29.Z.

33.Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z.

34.Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z.

35.Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z.

36.Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 47.81.Z.

37.Transport drogowy towarów 49.41.Z.

38.Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z.

39.Restauracje i inne placówki gastronomiczne 56.10.A.

40.Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B.

41.Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z.

42.Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z.

43.Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z.

44.Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z.

45.Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z.

46.Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z.

47.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.

48.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z.

49.Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z.

50.Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z.

51.Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z.

52.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z.

53.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z.

54.Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z.

55.Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 77.12.Z.

56.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z.

57.Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z.

58.Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z.

59.Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z.

60.Działalność klubów sportowych 93.12.Z.

61.Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z.

62.Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z.

63.Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z.

64.Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z

65.Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z

66.Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z

67.Handel energią elektryczną 35.14.Z

68.Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z”

Zmiana Statutu, o której mowa powyżej zacznie obowiązywać od dnia jej zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-26Jacek TarczyńskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »