OTMUCHOW (OTM): Zmiana statutu przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Otmuchów” S.A. w dniu 9 maja 2014 roku - raport 17

Raport bieżący nr 17/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZPC "Otmuchów” S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 9 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 20/5/2014 dokonało zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym poniżej.

W dotychczasowej treści § 3 ust. 1 po punkcie 65 dodaje się kolejne punkty o brzmieniu:

"66/ 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,

67/ 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i 

Reklama

optycznych,

68/ 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

69/ 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,

70/ 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,

71/ 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i 

wyposażenia,

72/ 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią

sklepową, straganami i targowiskami,

73/ 49.41.Z Transport drogowy towarów,

74/ 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

75/ 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

76/ 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

77/ 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach

przeładunkowych,

78/ 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych.”

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 3

1.Przedmiotem działania Spółki jest:

1/ 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,

2/ 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych,

3/ 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków,

4/ 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,

5/ 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy,

6/ 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,

7/ 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

8/ 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,

9/ 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek ,

10/ 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,

11/ 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,

12/10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

13/46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,

14/ 46.39.Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

15/11.02.Z Produkcja win gronowych,

16/ 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,

17/ 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

18/ 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,

19/ 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,

20/ 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,

21/ 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

22/ 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

23/ 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach,

24/ 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

25/ 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

26/ 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

27/ 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

28/ 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

39/ 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

30/ 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

31/ 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

32/ 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

33/ 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,

34/ 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

35/ 77.33.Z Wynajmem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery,

36/ 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i poszukiwaniem pracowników,

37/ 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

38/ 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,

39/ 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura ,

40/ 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

41/ 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

42/ 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

43/ 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

44/ 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

45/ 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

46/ 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

47/ 63.12.Z Działalność portali internetowych,

48/ 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,

49/ 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

50/ 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

51/ 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

52/ 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

53/ 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

54/ 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

55/ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

56/ 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe,

57/ 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

58/ 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

59/ 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

60/ 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

61/ 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

62/ 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

63/ 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

64/ 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

65/ 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.”

Przyjęte brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

"§ 3

1.Przedmiotem działania Spółki jest:

1/ 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,

2/ 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych,

3/ 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków,

4/ 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,

5/ 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy,

6/ 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,

7/ 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

8/ 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,

9/ 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek,

10/ 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,

11/ 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,

12/10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,

13/46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,

14/ 46.39.Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

15/11.02.Z Produkcja win gronowych,

16/ 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,

17/ 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,

18/ 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,

19/ 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,

20/ 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,

21/ 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

22/ 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

23/ 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

24/ 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

25/ 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

26/ 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

27/ 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

28/ 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

39/ 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

30/ 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

31/ 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

32/ 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

33/ 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,

34/ 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

35/ 77.33.Z Wynajmem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery,

36/ 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i poszukiwaniem pracowników,

37/ 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

38/ 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,

39/ 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

40/ 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

41/ 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

42/ 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

43/ 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

44/ 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

45/ 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

46/ 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

47/ 63.12.Z Działalność portali internetowych,

48/ 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,

49/ 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

50/ 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

51/ 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

52/ 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

53/ 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

54/ 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

55/ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

56/ 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe,

57/ 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

58/ 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

59/ 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

60/ 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

61/ 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

62/ 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

63/ 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

64/ 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

65/ 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

66/ 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,

67/ 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,

68/ 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

69/ 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,

70/ 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,

71/ 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

72/ 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

73/ 49.41.Z Transport drogowy towarów,

74/ 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

75/ 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

76/ 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

77/ 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

78/ 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-09MARIUSZ POPEKPREZES ZARZADUMariusz Popek
2014-05-09MICHAŁ JASZCZYKWICEPREZES ZARZĄDUMichał Jaszczyk
2014-05-09JAROSŁAW KAPITANOWICZWICEPREZES ZARZĄDUJarosław Kapitanowicz

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: 9 maja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »