Reklama

BSCDRUK (BSC): Zmiana Statutu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. uchwalona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2015 r. - raport 37

Raport bieżący nr 37/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka”), w związku z podjęciem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2015 r. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje do publicznej wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu i uchwalone zmiany tych postanowień:

(1) w miejsce dotychczasowej treści Art. 7 ust. 4 Statutu Spółki:

Reklama

"4. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, akcjonariusz BSC Invest V. Schwark, J.Schwark, A.Czysz Sp. j., pod warunkiem posiadania przez niego samodzielnie bądź łącznie z akcjonariuszami Januszem Schwark, Arkadiuszem Czysz, Violettą Schwark, Anną Schwark co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo w terminie maksymalnie dwóch miesięcy od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, przedstawić akcjonariuszowi COLORPACK GMBH BERLIN Verpackungen mit System dwóch kandydatów spełniających warunki określone w ust. 6 ("kandydaci wstępnie uzgodnieni”) wraz z pisemnym uzasadnieniem ich wyboru, a akcjonariusz COLORPACK GMBH BERLIN Verpackungen mit System pod warunkiem posiadania co najmniej 20% akcji Spółki, ma prawo powołać jednego z dwóch przedstawionych kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu - w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania pisemnej informacji o zaproponowanych kandydatach. Uprawniony akcjonariusz wykonuje przysługujące uprawnienie w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do Spółki. Jeżeli akcjonariusz COLORPACK GMBH BERLIN Verpackungen mit System nie dokona powołania Prezesa Zarządu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j. ma prawo samodzielnie powołać Prezesa Zarządu spośród dwóch wskazanych przez siebie kandydatów w terminie dwóch tygodni po bezskutecznym upływie terminu do powołania Prezesa Zarządu przez COLORPACK GMBH BERLIN Verpackungen mit System. Uprawniony akcjonariusz wykonuje przysługujące uprawnienie w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do Spółki. Niewykonanie powyższego uprawnienia przez akcjonariusza BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j. we wskazanym terminie powoduje przejście uprawnień do powołania Prezesa Zarządu ponownie na Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż powołanie Prezesa Zarządu wymaga zwykłej większości głosów.”

uchwalono następującą:

"4.Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, akcjonariusze JS Holding S.A. oraz Green Place S.A., pod warunkiem posiadania przez nich łącznie co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki, mają prawo w terminie maksymalnie dwóch miesięcy od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, przedstawić akcjonariuszowi COLORPACK GmbH łącznie nie więcej niż dwóch kandydatów spełniających warunki określone w ust. 6 ("Kandydaci”) wraz z pisemnym uzasadnieniem ich wyboru, przy czym każdy z nich po jednym Kandydacie, a akcjonariusz COLORPACK GmbH pod warunkiem posiadania co najmniej 20% akcji Spółki, ma prawo powołać jednego z dwóch przedstawionych Kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu - w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania pisemnej informacji o zaproponowanych Kandydatach. Uprawnieni akcjonariusze wykonują przysługujące im uprawnienie w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do Spółki. Jeżeli akcjonariusz COLORPACK GmbH nie dokona powołania Prezesa Zarządu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. mają łączne prawo samodzielnie powołać Prezesa Zarządu spośród dwóch wskazanych przez siebie Kandydatów w terminie dwóch tygodni po bezskutecznym upływie terminu do powołania Prezesa Zarządu przez COLORPACK GmbH. Wyboru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uprawnieni akcjonariusze dokonują miedzy sobą zwykłą większością głosów (przy czym ilość głosów oznacza się według ilości posiadanych przez uprawnionego akcjonariusza akcji w kapitale zakładowym Spółki) poprzez skierowanie oświadczenia do Spółki podpisanego przez obu akcjonariuszy lub przez tego z nich, który posiada więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki. Niewykonanie powyższego uprawnienia przez akcjonariuszy JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. we wskazanym terminie powoduje przejście uprawnień do powołania Prezesa Zarządu ponownie na Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż powołanie Prezesa Zarządu wymaga zwykłej większości głosów.”

(2) usunięto Art. 7 ust. 5 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

"5. W przypadku przeniesienia akcji Spółki posiadanych przez BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j. na rzecz osób fizycznych Arkadiusza Czysz, Violetty Schwark, Anny Schwark i Janusza Schwark, akcjonariuszom tym przysługują wszystkie uprawnienia "BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j. przewidziane w ust. 4 niniejszego artykułu, pod warunkiem, iż łącznie akcjonariusze Arkadiusz Czysz, Violetta Schwark, Anna Schwark i Janusz Schwark posiadać będą co najmniej 20% akcji Spółki. Akcjonariusze, będący osobami fizycznymi, o których mowa w niniejszym ustępie, wykonują przyznane mocą niniejszego Statutu uprawnienia osobiste, podejmując decyzje zwykłą większością głosów. Akcjonariusze, będący osobami fizycznymi, o których mowa w niniejszym ustępie, wykonują swoje uprawnienia przez wspólnego przedstawiciela.”

(3) w miejsce dotychczasowej treści Art. 7 ust. 7 Statutu Spółki:

"7. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych, akcjonariusz COLORPACK GMBH BERLIN Verpackungen mit System, pod warunkiem posiadania przez niego co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych zaproponować akcjonariuszowi BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j. dwóch kandydatów, spełniających warunki określone w ust. 9 ("kandydaci wstępnie uzgodnieni”), wraz z pisemnym uzasadnieniem. Akcjonariusz BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j., pod warunkiem, że samodzielnie lub łącznie z akcjonariuszami Arkadiusz Czysz, Violetta Schwark, Anna Schwark i Janusz Schwark, posiadać będzie co najmniej 20% akcji Spółki, ma prawo powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych spośród dwóch przedstawionych kandydatów, w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania pisemnej informacji o zaproponowanych kandydatach. Jeżeli Akcjonariusz BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j. nie dokona powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych dokona Akcjonariusz COLORPACK GMBH BERLIN Verpackungen mit System spośród dwóch wskazanych przez siebie kandydatów, pod warunkiem posiadania co najmniej 20% akcji Spółki, w terminie dwóch tygodni od dnia bezskutecznego upływu terminu do powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych przez akcjonariusza BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j. Uprawniony akcjonariusz wykonuje przysługujące uprawnienie w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do Spółki. Niewykonanie powyższego uprawnienia przez akcjonariusza COLORPACK GMBH BERLIN Verpackungen mit System we wskazanym terminie powoduje przejście uprawnień do powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych ponownie na Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż powołanie Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych wymaga zwykłej większości głosów.”

uchwalono następującą:

"7. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych, akcjonariusz COLORPACK GmbH, pod warunkiem posiadania przez niego co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych zaproponować akcjonariuszom JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. dwóch kandydatów, spełniających warunki określone w ust. 9 ("kandydaci wstępnie uzgodnieni”), wraz z pisemnym uzasadnieniem. Akcjonariusze JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. pod warunkiem, że łącznie posiadać będą co najmniej 20% akcji Spółki, mają prawo powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych spośród dwóch przedstawionych kandydatów wstępnie uzgodnionych, w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania pisemnej informacji o zaproponowanych kandydatach wstępnie uzgodnionych. Wyboru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uprawnieni akcjonariusze dokonują miedzy sobą zwykłą większością głosów (przy czym ilość głosów oznacza się według ilości posiadanych przez uprawnionego akcjonariusza akcji w kapitale zakładowym Spółki) poprzez skierowanie oświadczenia do Spółki podpisanego przez obu akcjonariuszy lub przez tego z nich, który posiada więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki. Jeżeli Akcjonariusze JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. nie dokonają powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych dokona Akcjonariusz COLORPACK GmbH spośród dwóch wskazanych przez siebie kandydatów wstępnie uzgodnionych, pod warunkiem posiadania co najmniej 20% akcji Spółki, w terminie dwóch tygodni od dnia bezskutecznego upływu terminu do powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych przez akcjonariuszy JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. COLORPACK GmbH wykonuje przysługujące mu uprawnienie w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do Spółki. Niewykonanie powyższego uprawnienia przez akcjonariusza COLORPACK GmbH we wskazanym terminie powoduje przejście uprawnień do powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych ponownie na Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż powołanie Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych wymaga zwykłej większości głosów.”

(4) usunięto Art. 7 ust. 8 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

"8. W przypadku przeniesienia akcji Spółki posiadanych przez BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j. na rzecz osób fizycznych Arkadiusza Czysz, Janusza Schwark, Violetty Schwark, Anny Schwark, akcjonariuszom tym przysługują wszystkie uprawnienia przewidziane w ust. 7 niniejszego artykułu dla BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j., pod warunkiem, iż łącznie akcjonariusze, o których mowa w niniejszym ustępie, będący osobami fizycznymi, posiadać będą co najmniej 20% akcji Spółki. Akcjonariusze, o których mowa w niniejszym ustępie, będący osobami fizycznymi, wykonują przyznane mocą niniejszego Statutu uprawnienia osobiste, podejmując decyzje zwykłą większością głosów. Akcjonariusze, o których mowa w niniejszym ustępie, będący osobami fizycznymi, wykonują swoje uprawnienia przez wspólnego przedstawiciela.”

(5) w miejsce dotychczasowej treści Art. 7 ust. 12 Statutu Spółki:

"12. W przypadku kiedy BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j. samodzielnie lub wspólnie z akcjonariuszami - osobami fizycznymi Arkadiuszem Czysz, Januszem Schwark, Violettą Schwark i Anną Schwark bądź jedynie akcjonariusze - osoby fizyczne Arkadiusz Czysz, Janusz Schwark, Violetta Schwark i Anna Schwark posiadają co najmniej 20% akcji Spółki, Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu jedynie z powodu ciężkiego i/lub powtarzającego się naruszania postanowień niniejszego Statutu, umowy o zarządzaniu, Regulaminu Zarządu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Z ciężkim naruszeniem ma się do czynienia w wypadku, gdy poprzez działanie lub zaniechanie zawinione, szkody wyrządzone przez Prezesa Zarządu lub szkody mogące zaistnieć w wyniku zawinionego działania lub zaniechania Prezesa Zarządu, spowodowały lub mogłyby spowodować dla Spółki stratę w zakresie podatkowym lub finansowym przekraczającą równowartość w złotych polskich kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) euro albo w wypadku, gdy Prezes Zarządu doprowadził do zawinionego, długotrwałego pogorszenia stosunków z ważnymi klientami lub dostawcami albo dopuścił się innych zawinionych działań godzących w ważne przedsięwzięcia gospodarcze Spółki.”

uchwalono następującą:

"12. W przypadku kiedy JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. posiadają łącznie co najmniej 20% akcji Spółki, Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu jedynie z powodu ciężkiego i/lub powtarzającego się naruszania postanowień niniejszego Statutu, umowy o zarządzaniu, Regulaminu Zarządu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Z ciężkim naruszeniem ma się do czynienia w wypadku, gdy poprzez działanie lub zaniechanie zawinione, szkody wyrządzone przez Prezesa Zarządu lub szkody mogące zaistnieć w wyniku zawinionego działania lub zaniechania Prezesa Zarządu, spowodowały lub mogłyby spowodować dla Spółki stratę w zakresie podatkowym lub finansowym przekraczającą równowartość w złotych polskich kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) euro albo w wypadku, gdy Prezes Zarządu doprowadził do zawinionego, długotrwałego pogorszenia stosunków z ważnymi klientami lub dostawcami albo dopuścił się innych zawinionych działań godzących w ważne przedsięwzięcia gospodarcze Spółki.”

(6) w miejsce dotychczasowej treści Art. 9 ust. 3 Statutu Spółki:

"3. Akcjonariusz COLORPACK GMBH BERLIN Verpackungen mit System, pod warunkiem posiadania przez niego co najmniej 20% akcji Spółki, jest upoważniony do powołania czterech osób do składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Akcjonariusz realizuje swoje uprawnienie poprzez pisemne oświadczenie składane Spółce.”

uchwalono następującą:

"3. Akcjonariusz COLORPACK GmbH, pod warunkiem posiadania przez niego co najmniej 20% akcji Spółki, jest upoważniony do powołania czterech osób do składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Akcjonariusz realizuje swoje uprawnienie poprzez pisemne oświadczenie składane Spółce.”

(7) w miejsce dotychczasowej treści Art. 9 ust. 4 Statutu Spółki:

"4. Kandydatów na dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki wskazują Walnemu Zgromadzeniu działający wspólnie akcjonariusze: Janusz Schwark, Arkadiusz Czysz, Violetta Schwark, Anna Schwark oraz BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz Sp. j., pod warunkiem łącznego posiadania co najmniej 20% akcji Spółki. Wyboru członków, spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych akcjonariuszy dokonuje Walne Zgromadzenie, przy jednoczesnym stosownym współdziałaniu COLORPACK GMBH BERLIN Verpackungen mit System, wyrażającym się w szczególności w głosowaniu przez COLORPACK GMBH BERLIN Verpackungen mit System. Każdorazowo jeden z dwóch członków Rady Nadzorczej, powołanych zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu winien pełnić funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. W razie nie powołania któregokolwiek z dwóch członków Rady Nadzorczej lub obu członków Rady Nadzorczej w sposób wskazany w niniejszym ustępie, członka lub członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.”

uchwalono następującą:

"4. Każdy z akcjonariuszy JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. wskazuje po jednym kandydacie na członka Rady Nadzorczej, pod warunkiem posiadania przez danego akcjonariusza co najmniej 10% akcji Spółki. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym akcjonariusze wykonują w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki. Wyboru członków, spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych akcjonariuszy dokonuje Walne Zgromadzenie, przy jednoczesnym stosownym współdziałaniu COLORPACK GmbH, wyrażającym się w szczególności w głosowaniu przez COLORPACK GmbH. Każdorazowo jeden z dwóch członków Rady Nadzorczej, powołanych zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu winien pełnić funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. W razie niepowołania któregokolwiek z dwóch członków Rady Nadzorczej lub obu członków Rady Nadzorczej w sposób wskazany w niniejszym ustępie, członka lub członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.”

(8) dodano po dotychczasowym Art. 19 nowy Art. 20 zatytułowany "Uprawnienia osobiste” o następującej treści:

"Art. 20

Uprawnienia osobiste

W przypadku przeniesienia wszystkich akcji Spółki posiadanych przez COLORPACK GmbH na rzecz spółki pod firmą rlc packaging GmbH (co skutkuje wygaśnięciem uprawnień osobistych COLORPACK GmbH, określonych w niniejszym Statucie), spółce pod firmą rlc packaging GmbH przysługiwać będą z chwilą uzyskania statusu akcjonariusza Spółki uprawnienia osobiste tożsame z określonymi w niniejszym Statucie uprawnieniami osobistymi COLORPACK GmbH, wykonywane na takich samych zasadach i warunkach jakie przewidziane są niniejszym statutem dla uprawnień COLORPACK GmbH.”

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, zmienionego zgodnie z ww. uchwałą, Spółka przekaże do publicznej wiadomości po jego ustaleniu przez Radę Nadzorczą.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 – tekst jednolity).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-21Andrzej BaranowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »