CORMAY (CRM): Zmiana Statutu Spółki PZ CORMAY S.A. - raport 83

Raport bieżący nr 83/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Zarząd Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (15 października 2014 r.) otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydane dnia 9 października 2014 r. o zarejestrowaniu zmian Statutu Emitenta, podjętych uchwałą nr 23, uchwałą nr 24 oraz uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu 18 czerwca 2014 r. (raport bieżący 37/2014). Sąd zarejestrował zmiany Statutu polegające na:

Reklama

zmianie §13, który otrzymał brzmienie:

"Do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, z tym, że od dnia 1 stycznia 2015 r. do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”;

zmianie §20, który otrzymał brzmienie:

"Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

b) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

c) delegowanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony (w takim przypadku delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności),

d) prawo żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie,

e) określanie zasad nadzoru właścicielskiego w odniesieniu do spółek zależnych,

f) wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,

g) wyznaczanie do końca roku obrachunkowego biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

h) zatwierdzanie budżetu na kolejny rok obrotowy, przy czym budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów Spółki oraz grupy na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy,

i) zatwierdzanie planów strategicznych spółki oraz ich aktualizacji,

j) określanie wymagań jakim powinny odpowiadać przedstawiane przez Zarząd budżety i plany strategiczne,

k) ustalanie na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, l) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej,

m) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym umów komercyjnych, w relacjach z podmiotami, w których te same osoby fizyczne są właścicielami/ współwłaścicielami (w rozumieniu beneficjenta rzeczywistego) lub pełnią funkcje zarządzające, kontrolne lub nadzorcze lub podmioty, w których pomiędzy osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające, kontrolne lub nadzorcze zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub wynikające ze stosunku pracy lub powiązania majątkowe, n) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji planów strategicznych, w tym umów komercyjnych, rozporządzanie aktywami, fuzje i przejęcia, transakcje wewnątrz grupy o wartości równej lub wyższej niż 5% wysokości kapitałów własnych spółki w dniu wyrażania zgody, o) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym umów komercyjnych ze stronami trzecimi, o wartości równej lub wyższej niż 10% wysokości kapitałów własnych spółki w dniu wyrażania zgody,

p) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i w prawie użytkowania wieczystego,

q) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innych spółek,

r) wyrażanie uprzedniej zgody na przystępowanie przez Spółkę do innych spółek

s) powoływanie członków Komitetu Audytu,

t) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie w jakiejkolwiek formie prawami do projektu występującego w dokumentach Spółki pod nazwą BLUE BOX, w tym w szczególności prawami do wchodzących w jego skład wynalazków, w tym patentów udzielonych na wynalazki,

u) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk lub pełnienie funkcji w organach podmiotów powiązanych kapitałowo ze Spółką.”;

oraz na dodaniu § 15 (1) w brzmieniu:

"1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowane przez biegłego rewidenta wskazanego przez Radę Nadzorczą jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe na ostatni dzień roku zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. Zarząd sporządza miesięczne raporty finansowe według wymagań ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej raporty miesięczne w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca.

3. Zarząd sporządza roczne budżety oraz wieloletnie strategiczne plany rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej oraz przedstawia je Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia najpóźniej do końca stycznia roku, którego budżet dotyczy. Zarząd regularnie informuje Radę Nadzorcza o realizacji budżetu. Plany strategiczne są co roku aktualizowane.”.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-15Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2014-10-15Wojciech SuchowskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »