Reklama

KRAKCHEM (KCH): Zmiana Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 26.08.2016 r. wpłynęła do Spółki informacja o rejestracji zmiany statutu Spółki.

W związku z rejestracją zmiany Statutu Spółki podaje się do wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/07/2016 z dnia 4.07.2016 roku, podjętą na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2016 roku. Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Reklama

O uchwaleniu zmian w Statucie Spółki Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 10/2016. Zmiany dotyczą § 3 Statutu.

§ 3 przed zmianą dokonaną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2016 roku miał następujące brzmienie:

"Przedmiot działalności Spółki

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. Produkcja wyrobów chemicznych.

2. Przetwarzanie odpadów.

3. Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi

i motocyklami.

4. Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli;

naprawa artykułów użytku osobistego i domowego.

5. Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna

paliw do pojazdów mechanicznych.

6. Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych

7. Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych.

8. Gospodarowanie odpadami.

9. Transport drogowy towarów.

10. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach.

11. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych.

12. Budownictwo.

13. Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych.

14. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów

metalowych.

15. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego technologicznego.

16. Produkcja wyrobów z drewna oraz korka (oprócz mebli), artykułów ze słomy

i materiałów używanych do wyplatania.

17. Produkcja maszyn biurowych i komputerów.

18. Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

19. Produkcja artykułów spożywczych i napojów.

20. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej.

21. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawa i konserwacji maszyn ogólnego

przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

22. Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku

osobistego i domowego.

23. Obsługa nieruchomości.

24. Informatyka.

25. Transmisja danych.

26. Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji.

27. Działalność rachunkowo – księgowa.

28. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

29. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

30. Działalność holdingów.

31. Badanie rynku i opinii publicznej.

32. Reklama.

33. Rekrutacja i udostępnia nie pracowników.

34. Sprzątanie i czyszczenie obiektów.

35. Działalność związana z pakowaniem.

36. Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi.

37. Działalność komercyjna pozostała.

38. Działalność związana z organizacją targów i wystaw.

39. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

40. Leasing finansowy.

41. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

42. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

43. Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno – rentowymi.

44. Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych.

45. Działalność kurierska.

46. Działalność związana z turystyką.

47. Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.

48. Działalność paramedyczna.

49. Działalność usługowa pozostała.”

Obecnie § 3 brzmi:

"Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności spółki jest:

1) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

2) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

3) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

4) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

5) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

6) 49.41.Z Transport drogowy towarów,

7) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

8) 38.2 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,

9) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

10) 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,

11) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,

12) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej nieklasyfikowana,

13) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,

14) 23.99 Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nieklasyfikowana,

15) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,

16) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

17) 16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

18) 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,

19) 47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

20) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

21) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

22) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

23) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

24) 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

25) 43 Roboty budowlane specjalistyczne,

26) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

27) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,

28) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

29) 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

30) 11.0 Produkcja napojów,

31) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

32) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,

33) 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,

34) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

35) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,

36) 58 Działalność wydawnicza,

37) 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

38) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

39) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

40) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

41) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

42) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

43) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

44) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

45) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

46) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

47) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

48) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,

49) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,

50) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,

51) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

52) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

53) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

54) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

55) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

56) 64.91.Z Leasing finansowy,

57) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

58) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

59) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

60) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

61) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,

62) 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

63) 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,

64) 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

65) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

Załącznik- tekst jednolity Statutu Spółki

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-08-26Włodzimierz OprzędekWieceprezes Zarządu
2016-08-26Dorota Widz-SzwarcProkurent

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »