Reklama

ABCDATA (ABC): Zmiana terminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14 ("Spółka") informuje o zmianie terminu, w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane pierwotnie przez Zarząd Spółki na dzień 25 sierpnia 2010 r., na godz. 11:00. Nowy termin to 16 września 2010 r., godz. 11:00. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż uprawnieni do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 sierpnia 2010 r. Akcjonariusze, o których mowa w art. 406š § 1 KSH, którzy złożyli żądanie, o którym mowa w 406Âł § 2 KSH, o powyższej zmianie zostali powiadomieni i wyrazili na nią zgodę. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał (z wyjątkiem zmiany terminu rozpoczęcia obrad) pozostaje bez zmian.

Reklama

Mając na uwadze powyższe, Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14, działając na podstawie art. 395 k.s.h., art. 399 §1 k.s.h., art. 4021 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. oraz na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") na dzień 16 września 2010 r., na godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie ABC Data S.A. w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009,

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009,

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009,

10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009,

11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009,

12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009,

13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ABC Data Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.,

14. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009,

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009,

- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009,

- pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2009,

- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009,

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009,

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009,

- podziału zysku ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009,

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego ABC Data Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.,

- pokrycia strat ABC Data Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.,

- udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009,

- udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w oku obrotowym 2009,

- udzielenia członkom Zarządu ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009,

- udzielenia członkom Zarządu ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.,

- zmian w składzie Rady Nadzorczej,

- zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia 26 sierpnia 2010 r.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać na adres Spółki lub złożyć w jej siedzibie przed upływem oznaczonego terminu. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej na adres wza@abcdata.com.pl

Akcjonariusz lub akcjonariusze chcący skorzystać z powyższego żądania powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumentu powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Jeśli żądanie akcjonariusza umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad ZWZ spełnia wymagania prawa i niniejszego ogłoszenia, Zarząd Spółki nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. nie później niż 29 sierpnia 2010 r. ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy w sposób właściwy dla zwołania ZWZ, w tym poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Spółki www.abcdata.com.pl

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przez terminem ZWZ (najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym datę ZWZ) zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres wza@abcdata.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw objętych ogłoszonym porządkiem obrad lub spraw, które mają zostać lub zostały wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze chcący skorzystać z powyższego żądania powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumentu powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Ponadto, każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Zatem aby skorzystanie przez akcjonariusza z powyższego uprawnienia nie zakłócało przebiegu obrad ZWZ i nie stanowiło przeszkody w uwzględnieniu praw innych akcjonariuszy, każdy akcjonariusz chcący zgłosić projekt uchwały podczas obrad ZWZ, powinien poinformować Przewodniczącego o zamiarze zgłoszenia projektu uchwały najpóźniej przy przystąpieniu przez ZWZ do rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego tej uchwały poprzez przedstawienie jej projektu Przewodniczącemu.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w sekcji Informacje dla Inwestorów (WZA).

Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa powinien złożyć zawiadomienie o udzielaniu pełnomocnictwa w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień w tym zakresie akcjonariusza i pełnomocnika.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@abcdata.com.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska lub nazwy podmiotu nie będącego osobą fizyczną, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również wskazywać jego zakres, tj. wskazywać ilość akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym te prawa będą wykonywane. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

Do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa należy dołączyć scan dokumentu lub dokumentów tożsamości (w tym aktualny odpis z KRS) akcjonariusza lub osób go reprezentujących, jak również pełnomocnika.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i przedłożeniu ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa przesłanego uprzednio do Spółki pocztą elektroniczną na adres wza@abcdata.com.pl w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych powinni dodatkowo okazać przy sporządzaniu listy obecności aktualny odpis z właściwego rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata lub notariusza) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

W przypadku jeśli jakikolwiek dokument jest sporządzony w języku innym niż polski, powinno zostać do niego dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad ZWZ okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego. W razie ich nie przedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ.

Wszystkie powyższe zasady znajdują odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki w formie elektronicznej o odwołaniu pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w firmie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki do godz. 12:00 w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień obrad ZWZ.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od ABC Data S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie lub możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Na stronie internetowej www.abcdata.com.pl Spółka zamieszcza formularze wzoru pełnomocnictwa i instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika. W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymał od akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd informuje, że nie ma możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd informuje, że nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie obrad ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd informuje, że nie ma możliwości wykonywania prawa głosu na ZWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest 31 sierpnia 2010 r. (Dzień Rejestracji).

Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo do uczestniczenia w ZWZ mają tylko te osoby, które w Dniu Rejestracji tj. w dniu 31 sierpnia 2010 r. były akcjonariuszami Spółki.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż 1 września 2010 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą wyłącznie osoby, które:

- były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 31 sierpnia 2010 r.,

- zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w dniu 1 września 2010 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie od podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ zostanie ustalona na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). KDPW sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 17:00 przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 13, 14 i 15 września 2010 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień akcjonariusza.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji, w tym przedłożenia wskazanych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów, w miejscu odbycia ZWZ na pół godziny przez rozpoczęciem obrad ZWZ.

W przypadku znacznej liczby akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ, Spółka zorganizuje głosowanie z użyciem elektronicznych systemów głosowania (kart elektronicznych) i liczenia głosów.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.abcdata.com.pl od dnia zwołania ZWZ zgodnie z art. 4023 § 1 k.s.h.

Uwagi, opinie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.abcdata.com.pl niezwłocznie po ich otrzymaniu lub sporządzeniu.

Informacje ogólne

Terminy wskazane w powyższych informacjach przewidziane do dokonywania poszczególnych czynności określone zostały obowiązującymi przepisami prawa, dotyczą zdarzeń występujących od chwili zwołania ZWZ do jego zakończenia. Zatem jeśli przewidziany jest termin na wykonanie określonych czynności przez akcjonariusza oraz zawiadomienia o takiej czynności Spółki, czynności te dokonane są w dacie, w której odpowiednie zawiadomienie, żądanie, wniosek dotrze do Spółki przed upływem danego terminu. Zatem zawiadomienie, żądanie, wniosek wysłane przez akcjonariusza przed upływem zakreślonego terminu, a otrzymane przez Spółkę po upływie tego terminu, będzie czynnością dokonaną przez akcjonariusza po upływie terminu i będzie nieskuteczne.

Dodatkowo akcjonariusze komunikując się ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres wza@abcdata.com.pl powinni brać pod uwagę fakt, że Spółka (osoby obsługujące podany wyżej adres) będą zapoznawać się z otrzymaną korespondencją w godzinach pracy Spółki (od 9:00 do 17:00) w dni powszednie.
Marek Sadowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »