Reklama

LUBAWA (LBW): Zmiana terminu ZWZA - raport 44

Raport bieżący nr 44/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. w Grudziądzu odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Grudziądzu za rok obrotowy 2010 r. wyznaczone Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 32-36 na dzień 21 czerwca 2010 r., gdyż z przyczyn organizacyjnych i technicznych, nie może się ono odbyć w tym terminie.

Zarząd LUBAWA S.A. w Grudziądzu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Grudziądzu za rok obrotowy 2010 r.

Reklama

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Grudziądzu:

30 czerwca 2011 r., godz. 12.00, Grudziądz ul. Waryńskiego 32-36.

Projektowany porządek obrad Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Grudziądzu, zwołanego w Grudziądzu na dzień 30 czerwca 2011 r.:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i potwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2010

( 1.1.2010-31.12.2010 r. ) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej,

7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2010 ( 1.1.2010-31.12.2010 r. ),

8) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010

( 1.1.2010-31.12.2010 r. ),

9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2010,

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2010,

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2010,

12) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej LUBAWA S.A. w Grudziądzu

13) Zmiana Statutu LUBAWA S.A. w Grudziądzu,

14) Wolne wnioski,

15) Zamknięcie obrad.

Projektowane treści uchwał:

1) zatwierdzenie sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 r. ( 1.1.2010-31.12.2010 r. ) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składają się:

1) bilans za rok obrotowy 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 62.637.478,70 złotych,

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 r., wykazujący stratę netto w wysokości 4.971.010,40 złotych,

3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę (-) 7.585.036,59 złotych,

4) rachunek przepływów finansowych za rok obrotowy 2010, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 677.279,89 złotych,

5) informacje i objaśnienia dodatkowe.

2) zatwierdzenie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 r.

( 1.1.2010-31.12.2010 r. ),

3) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2010 r.

( 1.1.2010-31.12.2010 r. ),

4) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w całości straty za rok obrotowy 2010 r. z kapitału zapasowego Spółki,

5) podjęcie odrębnych uchwał w sprawie udzielenia absolutorium każdemu z członków Zarządu w roku obrotowym 2010 r. ( 1.1.2010-31.12.2010 r. ) w osobach: Przemysława Borgosza, Anny Zarzyckiej-Rzepeckiej i Piotra Ostaszewskiego,

6) podjęcie odrębnych uchwał w sprawie udzielenia absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 r. ( 1.1.2010-31.12.2010 r. ) w osobach: Przemysława Borgosza, Pawła Koisa, Mirosława Ociesy, Wojciecha Górskiego, Jacka Łukjanowa, Henryka Tacika, Andrzeja Fonfary i Marcina Kubicy,

7) uchwały związane ze zmianą składu Rady Nadzorczej Spółki: odwołanie członków i powołanie nowych członków tego organu.

Zmiana Statutu Spółki ma dotyczyć:

1) zmiany brzmienia par 2 Statutu:

- brzmienie dotychczasowe: Siedzibą Spółki jest miasto Grudziądz.

- projektowane brzmienie: Siedzibą Spółki jest Ostrów Wielkopolski.

2) lub zmiany brzmienia par. 18 Statutu:

- brzmienie dotychczasowe: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie,

- projektowane brzmienie: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Ostrowie Wielopolskim.

Informacje dla akcjonariuszy:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia, przy czym żądanie to powinno być zgłoszone do LUBAWA S.A. w Grudziądzu na co najmniej 21 dni przed ustalonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami LUBAWA S.A. w Grudziądzu na szesnaście dni przed ustaloną datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2010 tj. na dzień 14 czerwca 2010 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu LUBAWA S.A. w Grudziądzu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LUBAWA S.A. w Grudziądzu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu LUBAWA S.A. w Grudziądzu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz opinią biegłego rewidenta są dostępne na stronie internetowej Spółki ( www.lubawa.com.pl. ). Dokumenty te są także dostępne w biurze Zarządu Spółki, w jej siedzibie w Grudziądzu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LUBAWA S.A. w Grudziądzu za rok obrotowy 2010 r., będzie dostępna w biurze Zarządu Spółki w jej siedzibie w Grudziądzu począwszy od dnia 27 czerwca 2011 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Piotr Ostaszewski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »