Reklama

MMPPL (MMP): ZMIANA TREŚCI WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI MULTIMEDIA POLSKA S.A. OGŁOSZONEGO W DNIU 14 MAJA 2010 ROKU - raport 18

Raport bieżący nr 18/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI MULTIMEDIA POLSKA S.A. OGŁOSZONEGO W DNIU 14 MAJA 2010 ROKU PRZEZ MULTIMEDIA POLSKA S.A. ZA POŚREDNICTWEM UNICREDIT CAIB POLAND S.A. (zwanego dalej "Wezwaniem")

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. Nr 207 poz. 1729 z późn. zm) (zwanego dalej "Rozporządzeniem"), Wzywający niniejszym informuje o następujących zmianach w treści Wezwania:

1. Dotychczasowy pkt 9 Wezwania otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

"9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Wzywający będzie nabywał Akcje objęte Wezwaniem po cenie 8,75 PLN (osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję, zwaną dalej "Ceną Brutto".

9.1 Opodatkowanie dochodu akcjonariuszy

Zwraca się uwagę inwestorów, że przychód otrzymany z odpłatnego zbycia akcji przez akcjonariusza na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, w części przekraczającej koszt ich nabycia, stanowi co do zasady przedmiot opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z odpowiednio art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm), zwanej dalej "u.o.p.d.f", oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późn. zm.), zwanej dalej "u.o.p.d.p", a stawka podatku wynosi 19%.

W konsekwencji, podstawę opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem u źródła stanowić będzie różnica pomiędzy Ceną Brutto należną z tytułu odpłatnego zbycia Akcji Spółki w celu ich umorzenia, pomniejszona o koszty poniesione przez akcjonariusza na nabycie (objęcie) zbywanych Akcji.

Płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu umorzenia akcji jest spółka, której akcje są umarzane tj. Wzywający.

9.1.1 Obliczenie podstawy opodatkowania

Wzywający, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ("p.d.o.f.") oraz podatku dochodowego od osób prawnych ("p.d.o.p.") dokona naliczenia podatku dochodowego na podstawie dokumentów uzyskanych od podatników, w szczególności:

ď�§ Wniosku akcjonariusza Multimedia Polska S.A. uprawnionego do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych lub uprawnionego do korzystania z obniżonej stawki tego podatku - wzór Wniosku stanowi załącznik do formularza zapisu na sprzedaż Akcji,

ď�§ Oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej akcjonariusza Multimedia Polska S.A.,

ď�§ Potwierdzenia statusu podmiotu korzystającego z podmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego, lub

ď�§ Oryginału zaświadczenia wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza Multimedia Polska S.A. nie korzystającego ze zwolnienia z podatku, zawierającego informacje o cenach nabycia oraz prowizji maklerskiej w stosunku do poszczególnych pakietów akcji - wzór Zaświadczenia stanowi załącznik do formularza zapisu na sprzedaż Akcji. Zaświadczenie takie powinno określać:

- imię, nazwisko / firmę akcjonariusza,

- PESEL dla osób fizycznych lub REGON dla osób prawnych (rezydenci),

- numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych uzyskany w państwie, w którym akcjonariusz ma miejsce zamieszkania lub w przypadku braku takiego numeru, numer posiadanego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz rodzaj tego dokumentu (nierezydenci),

- nazwę i rodzaj papieru wartościowego (akcje zwykłe na okaziciela Multimedia Polska S.A.),

- liczbę akcji objętych formularzem zapisu na sprzedaż Akcji,

- cenę nabycia (objęcia) akcji objętych formularzem zapisu na sprzedaż Akcji,

- zapłacone prowizje,

- datę objęcia lub nabycia akcji objętych formularzem zapisu na sprzedaż Akcji,

- cel wydania zaświadczenia (sprzedaż akcji w ramach Wezwania ogłoszonego przez Multimedia Polska S.A.).

W przypadku nabycia przez akcjonariusza Akcji po różnych cenach, zaświadczeniem o którym mowa powyżej powinny zostać objęte Akcje wg zasady "pierwsze weszło, pierwsze wyszło" (FIFO). Akcjonariusze powinni dostarczyć oryginał zaświadczenia o wysokości kosztu nabycia (objęcia) Akcji jednocześnie ze złożeniem formularza zapisu na sprzedaż Akcji.

9.1.2 Przekazanie podatku

Przekazanie kwoty podatku pobranego od Ceny Brutto nastąpi w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi zgodnie z art. 26 ust. 3 u.o.p.d.p na rachunek urzędu właściwego ze względu na siedzibę podatnika, bądź urzędu właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, a w przypadku osób fizycznych zgodnie z art. 42 ust. 1 u.o.p.d.f na rachunek urzędu właściwego dla siedziby Spółki, tj. na rachunek Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, ul. Żytnia 4/6, 80-749 Gdańsk.

Akcjonariusz, kwestionujący zasadność poboru podatku lub jego wysokość, może wystąpić do właściwego urzędu skarbowego w trybie Działu III Rozdziału 9 ("Nadpłata") ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) o stwierdzenie nadpłaty podatku, będącej wynikiem pobrania przez Wzywającego tego podatku. Akcjonariusz może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie Nadpłaty niezwłocznie po zapłaceniu podatku przez Wzywającego. Wzywający poda do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego informacje o dokonaniu zapłaty podatku.

9.2 Cena Netto

Mając na uwadze regulacje prawa podatkowego, Cenę Brutto za Akcje Spółki mogą otrzymać wyłącznie biorący udział w Wezwaniu akcjonariusze, którzy wykażą w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, że są podmiotowo lub przedmiotowo zwolnieni, na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego (w szczególności u.o.p.d.f., u.o.p.d.p lub znajdującej zastosowanie umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania), z obowiązku zapłaty podatku od dochodów ze zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia.

Wszyscy pozostali, biorący udział w Wezwaniu akcjonariusze, otrzymają Cenę Brutto pomniejszoną o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%, z tym, że w przypadku akcjonariuszy będących podmiotami zagranicznymi stawka zryczałtowanego podatku może być odmienna i wynikać z postanowień odpowiedniej umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania, po przedstawieniu przez akcjonariusza aktualnego oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej, wydanego przez władze podatkowe państwa, którego akcjonariusz jest rezydentem podatkowym. W takiej sytuacji Wzywający pobierze podatek zgodnie ze stawką wynikającą z postanowień takiej umowy międzynarodowej.

Obowiązek wykazania istnienia okoliczności zwalniających akcjonariusza w całości lub części ze zobowiązania podatkowego lub zastosowania stawki wynikającej z umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania spoczywać będzie na akcjonariuszu. Wzywający, ze względu na faktyczny brak możliwości weryfikacji oświadczeń akcjonariuszy, w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, według wyłącznej oceny Wzywającego, pobierze zryczałtowany podatek dochodowy wg stawki 19% od Ceny Brutto (lub według stawki określonej w umowie międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania) i wypłaci akcjonariuszowi cenę netto.

W szczególności (lecz nie wyłącznie) z uwagi na wspomniany wyżej brak możliwości weryfikacji przez Wzywającego oświadczeń akcjonariuszy, przy ustalaniu podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym nie będą stanowić podstawy do zmniejszenia Ceny Brutto (podstawy opodatkowania) koszty nabycia inne niż udokumentowane w oryginale zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza Wyzywającego: cena nabycia i koszty prowizji maklerskiej poniesione przy zakupie Akcji Wzywającego, sprzedawanych w ramach niniejszego Wezwania na rzecz Wzywającego.

Inne uzasadnione okoliczności o koszcie dodatkowym winny zostać wykazane przez akcjonariusza w postępowaniu o stwierdzenie ewentualnej nadpłaty podatku.

Zwraca się uwagę akcjonariuszy, iż jednostkowa cena Akcji nabywanych przez Multimedia w związku z Wezwaniem, zgodnie z zasadami zawierania transakcji na GPW, będzie ustalona z dokładnością do 1 grosza. W przypadku gdy nie będzie możliwe ustanie ceny netto z dokładnością do 1 grosza Wzywający będzie dokonywał zaokrągleń w dół. Powstałe w wyniku takich zaokrągleń różnice zostaną przekazane przez Spółkę na wskazany przez akcjonariusza rachunek pieniężny.

Informacje zawarte w niniejszym punkcie nie stanowią porady podatkowej i nie wyczerpują całości katalogu przepisów prawnych regulujących prezentowaną w komunikacie problematykę. W celu uzyskania porady podatkowej w szczególności uwzględniającej indywidualną sytuację akcjonariusza zalecane jest zasięgniecie porady uprawnionego doradcy."

2. Dotychczasowa treść pkt 28 Wezwania ulega zmianie.

Dotychczasowy pkt 28 o treści: "Ze względu na fakt, iż Wzywający jest emitentem Akcji, informacje objęte punktem 28 nie mają zastosowania." otrzymuje brzmienie: "Wzywający nabywa Akcje w celu ich umorzenia."

3. Dotychczasowa treść pkt 29 Wezwania ulega zmianie.

Dotychczasowy pkt 29 o treści: "Z uwagi na fakt, iż Wzywający jest podmiotem nabywającym Akcje jak również emitentem Akcji, informacje objęte punktem 29 nie maja zastosowania." otrzymuje brzmienie: "W związku z faktem, że podmiotem nabywającym Akcje jest wyłącznie Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 28 Wezwania."

4. W pkt 35 pdpkt 3 Wezwania dodaje się zapis o następującej treści:

"- oryginał zaświadczenia, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, które określa m.in. datę nabycia i cenę nabycia Akcji oraz odpowiednie prowizje; w przypadku gdy Akcje sprzedawane nabywane były w ramach więcej niż jednej transakcji należy wskazać odpowiednio daty, liczbę i cenę nabycia Akcji sprzedawanych dla poszczególnych transakcji,

- wniosek akcjonariusza Multimedia Polska S.A. uprawnionego do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych lub uprawnionego do korzystania z obniżonej stawki tego podatku, wraz z załącznikami."
Andrzej Rogowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »