Reklama

YOLO (YOL): Zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych oraz podjęcie uchwały o emisji obligacji serii E

Raport bieżący nr 14/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2011 z dnia 28 października 2011 roku dotyczącego ustanowienia Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ("Spółka”, "P.R.E.S.C.O.”) informuje, że w dniu 7 listopada 2013 r. podjął uchwały w sprawie:

Reklama

a) zmiany uchwały Zarządu Spółki z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych ("PEON”) przez P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

b) emisji obligacji serii E w ramach PEON.

Ad. a) Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniono § 1 ust. 4 uchwały Zarządu z dnia 28 października 2011 r., w taki sposób, że wydłużono możliwy termin wykupu obligacji emitowanych w ramach PEON do 60 (słownie: sześćdziesięciu) miesięcy. O przyjęciu PEON Spółka informowała raportem bieżącym nr 22/2011.

Ad. b) Działając na podstawie art.371 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, § 22 Statutu Spółki, w związku z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach”) oraz zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych przez P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., zmienionej uchwałą Zarządu Spółki z dnia 28 listopada 2011 roku oraz z dnia 7 listopada 2013 roku, Zarząd P.R.E.S.C.O. podjął w dniu 7 listopada 2013 roku uchwałę w sprawie emisji obligacji serii E oraz ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i wprowadzeniu do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst ("Uchwała”). Zgodnie z treścią Uchwały Spółka postanowiła wyemitować w ramach PEON 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E ("Obligacje”) o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych). Termin wykupu Obligacji przypada na 4 lata (tj. 48 miesięcy) po dacie emisji. Obligacje obejmowane będą za cenę emisyjną równą wartości nominalnej i będą oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji będzie zmienna i wynosić będzie WIBOR6M + 4,40% (słownie: cztery i 40/100 procent) w skali roku. Odsetki będą naliczane począwszy do daty emisji Obligacji do dnia wykupu Obligacji i wypłacane co sześć miesięcy. Obligacje będą zbywalne bez żadnych ograniczeń. Emisja zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 30 listopada 2013 roku.

Celem emisji Obligacji serii E jest finansowanie lub refinansowanie nabycia wierzytelności nieregularnych przez podmioty z Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O.

Emisja Obligacji przeprowadzona będzie w trybie oferty prywatnej, o którym mowa w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów, w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania obligacji ani publicznej oferty. W przypadku gdy nie zostanie subskrybowanych i opłaconych co najmniej 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk Obligacji, emisja nie dojdzie do skutku (próg emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach).

Szczegółowe warunki emisji Obligacji oraz warunki oferty Obligacji, zostaną określone przez Zarząd Spółki w propozycji nabycia Obligacji.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Obligacjach Spółka ma obowiązek ujawnienia w propozycji nabycia Obligacji informacji o wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. 30 września 2013 r. oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia.

W związku z powyższym Spółka informuje, iż jej zobowiązania finansowe na dzień 30 września 2013 r. przedstawiają się następująco:

• z tytułu emisji obligacji w wysokości 69 894 tys. zł,

• z tytułu kredytów bankowych w wysokości 11 705 tys. zł

• z tytułu umów leasingu finansowego w wysokości 213 tys. zł.

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. wynosiły na dzień 30 września 2013 r. 3 638 tys. zł. Wartość utworzonych rezerw Grupy Emitenta na dzień 30.09.2013 r. wynosiła 2 006 tys. zł.

Na dzień 30 września 2013 r. wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w Grupie Emitenta wynosiła 31 369 tys. zł.

Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółka nie przewiduje problemów w zakresie zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z emisji Obligacji. Niezależnie od wielkości nominalnej zadłużenia, Zarząd Spółki zobowiązuje się, że do dnia wykupu Obligacji łączna wartość bilansowa skonsolidowanych oprocentowanych zobowiązań P.R.E.S.C.O., w tym w szczególności wartość kredytów i pożyczek oprocentowanych, wyemitowanych obligacji i weksli oraz innych papierów dłużnych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień bilansowy kwartalnych, półrocznych lub rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych nie przekroczy wartości dwukrotności skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki. Dla inwestorów jest to gwarancja, że P.R.E.S.C.O. w sposób kontrolowany będzie podejmowała decyzje o zaciąganiu zobowiązań finansowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-07Paweł SzejkoCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »