Reklama

WORKSERV (WSE): Zmiana w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał.

Raport bieżący nr 28/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że na skutek zgłoszenia żądania przez akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad, porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 12:00, przedstawia się następująco:

Reklama

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki "Work Service” S.A. za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki "Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2017.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki "Work Service” S.A. za rok 2017 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki "Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2017.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty wygenerowanej przez "Work Service” S.A. w 2017 roku.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za rok 2017 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2017.

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za rok 2017 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2017.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki "Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017 roku.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §19 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, poprzez nadanie mu nowego brzmienia.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Work Service S.A.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 pkt III ust. 3 Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WORK SERVICE” S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich w "WORK SERVICE” S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonywania poszczególnych czynności określonych w Programie Opcji Menedżerskich, poprzez nadanie mu nowego brzmienia.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 pkt I ust. 1, pkt II ust. 1, pkt III ust. 2, 4 i 5 oraz pkt IV ust. 3 ppkt (iv) Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WORK SERVICE” S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich w "WORK SERVICE” S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonywania poszczególnych czynności określonych w Programie Opcji Menedżerskich, poprzez nadanie im nowego brzmienia.

17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji w drodze subskrypcji prywatnej 291.000 imiennych warrantów Subskrypcyjnych serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Work Service S.A. o kwotę nie większą niż 29.100 złotych poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej 291.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Y z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii F oraz związanej z takim podwyższeniem zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji Spółki serii Y oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii Y do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej www.workservice.pl, w sekcji Relacje inwestorskie, w zakładce Walne Zgromadzenie.

Załączniki:

1. pełna treść ogłoszenia o ZWZA,

2. treść projektów uchwał na ZWZA.

Podstawna prawna:

- art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

- § 19 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;

- art. 401, 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-11Tomasz ŚlęzakWiceprezes Zarządu
2018-06-11Iwona SzmitkowskaWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »