Reklama

KGHM (KGH): Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 - raport 12

Raport bieżący nr 12/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2011 r. uprawniony akcjonariusz Spółki - Skarb Państwa, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył wniosek o dokonanie następujących zmian w ogłoszonym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 r.:

Reklama

1) rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie nowego punktu:

"Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.",

2) zmianę kolejności rozpatrywania punktów 14) i 15),

oraz wycofał uprzednio złożony projekt uchwały do punktu 15) porządku obrad (ogłoszonego w dniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) w sprawie powołania do Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki, uwzględniając wnioskowane zmiany, przedstawia nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 roku, początek o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.

6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.

7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.

8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.

9) Podjęcie uchwał:

a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010,

b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010,

c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2010.

10) Podjęcie uchwał:

a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,

b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.

12) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.

13) Podjęcie uchwał:

a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010,

b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.

14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

15) Powołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową kadencję:

a) podjęcie uchwały o stwierdzeniu ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki,

b) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie,

c) podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.

16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

17) Zamknięcie obrad.

Zmiana ogłoszonego przez Zarząd porządku obrad poprzez zmianę kolejności rozpatrywania dotychczasowych punktów 14) i 15) dokonana na wniosek akcjonariusza wynika z konieczności wykluczenia wątpliwości związanych z czasem trwania kadencji oraz wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej.

Wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu:

"Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie."

uzasadnione jest koniecznością określenia liczby członków wchodzących w skład organu nadzoru na kolejną kadencję.

Projekt uchwały do punktu 15b zmienionego porządku obrad, zgłoszony przez akcjonariusza Skarb Państwa:

Uchwała Nr ......./2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowienia § 16 ust. 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala co następuje:

I. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 10 osób.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

Uchwała Nr ....../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.

6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.

7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.

8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.

9) Podjęcie uchwał:

a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010,

b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010,

c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2010.

10) Podjęcie uchwał:

a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,

b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.

12) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.

13) Podjęcie uchwał:

a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010,

b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.

14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

15) Powołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową kadencję:

a) podjęcie uchwały o stwierdzeniu ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki,

b) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie,

c) podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.

16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

17) Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)
Herbert Wirth - Prezes Zarządu
Wojciech Kędzia - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »