Reklama

WSIP (WSP): Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WSiP S.A. na podstawie zgłoszenia akcjonariusza

Raport bieżący nr 45/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Spółka Akcyjna ("Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 maja 2010 r. otrzymał żądanie akcjonariusza PAHOA Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WSiP S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2010 r. punktu poświęconego podjęciu uchwały w sprawie ustanowienia zastawu na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

Niniejsze żądanie stanowi realizację uprawnień akcjonariuszy spółki akcyjnej wynikających z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych - uprawniającego akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Wnioskodawca, będący jedynym akcjonariuszem Spółki, spełnia powyższe wymogi w zakresie udziału w kapitale zakładowym Spółki, na dowód czego załączył do niniejszego wniosku wyciąg z rachunku papierów wartościowych.

Spełniając żądanie akcjonariusza, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszonego w dniu 26 maja 2010 r., został dodany punkt 14 pt.: "Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zastawu na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki".

Stosownie do art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnioskodawca wskazuje, że podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zastawu na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jest uzasadnione rozważaniem ustanowienia zabezpieczenia na majątku Spółki w związku z planowaniem przystąpienia do transakcji finansowych.

Aktualna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 21 czerwca 2010 r. (zawierająca zmianę w porządku obrad zgłoszoną przez akcjonariusza w dniu 31 maja 2010 r.).

Ogłoszenie o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zarząd Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Al. Jerozolimskie 136, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054663, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz w związku z art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych uprawniającego akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia oraz realizację uprawnień wynikających z art. 91 ust. 5 i ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki PAHOA Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("PAHOA") złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 21 czerwca 2010 roku, na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie spółki PAHOA Investments Sp. z o.o. przy Alejach Jerozolimskich 56C p.23.

Do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszonego w dniu 26 maja 2010 r. (RB 44/2010), został dodany punkt 14 pt.: "Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zastawu na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki". Zmiana nastąpiła na żądanie akcjonariusza Spółki PAHOA Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Kolejny punkt nr 15 otrzymuje brzmienie "Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

Po dokonanej zmianie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2009.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.

8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

11.Podjęcie uchwał w sprawie przywrócenia wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

12.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką PAHOA Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia programu opcji menedżerskich.

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zastawu na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Grażyna Chojnowska - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »