Reklama

KGHM (KGH): Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. następujących punktów:

Reklama

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Statutu KGHM Polska Miedź S.A.”

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Rozporządzania składnikami aktywów trwałych,

b) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,

c) zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,

d) zasad i trybu zbywania składników trwałych,

e) obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,

f) określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,

g) powoływania członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu,

h) w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 9/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedstawia uzasadnienie zawarte w żądaniu akcjonariusza dotyczące umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Uzasadnienie

Ad. 1 i 2

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym nałożyła na podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa obowiązek podejmowania działań w celu określenia w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie spółki spraw, które powinny wymagać szczególnego nadzoru w zakresie rozporządzania majątkiem spółki, jak również określiła wymagania dla kandydatów na członków organów nadzorczych i zarządzających. Dodatkowo nałożyła obowiązek wprowadzenia procedury wyboru członków zarządu po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem będzie sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów.

Proponowane zmiany, z uwagi na ich istotny charakter i znaczenie powinny znaleźć odzwierciedlenie w postanowieniach Statutu. Statut jako akt wewnętrzny regulujący funkcjonowanie spółki powinien charakteryzować się czytelnym podziałem kompetencji organów korporacyjnych spółek, zawierać przejrzyste zasady rozporządzania jej majątkiem, zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych, sposób powoływania członków organów nadzorczych i zarządzających oraz ustalania ich wynagradzania, jak również normy dotyczące działań podejmowanych przez zarządy spółek m.in. w takich obszarach, jak doradztwo, marketing, sponsoring czy wydatki reprezentacyjne. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym obszary te powinny zostać w sposób jednolity ustandaryzowane w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Z powyższych względów zasadne jest implementowanie przepisów ustawy wprost do statutu Spółki, a nie za pośrednictwem uchwał walnego zgromadzenia. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu w przedmiotowym zakresie procedowanie propozycji uchwał, o których mowa w pkt. 4 niniejszego pisma będzie bezprzedmiotowe.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że proponowane zmiany w żaden sposób nie naruszają interesów akcjonariuszy mniejszościowych. Co więcej, zapewnią im większy dostęp do informacji o Spółce oraz wpływ na podejmowane decyzje.

Równocześnie informuję, iż projekty uchwał we wskazanym powyżej zakresie zostaną przedłożone bez zbędnej zwłoki, po ich uprzednim doprecyzowaniu.

Ad. 3

Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. Nr 2260 z 2016 r. z późn. zm.) wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. Nr 1202 z 2016 r., z późn. zm.) polegające na nadaniu nowego brzmienia art. 4 ust. 7 tej ustawy. Zgodnie z aktualnym brzmieniem tego postanowienia, jako odrębny cel warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia członków organów zarządzających za dany rok obrotowy spółki określono dodatkowo realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Ponadto, w dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), która określa wymagania wobec kandydata na członka organu nadzorczego wskazywanego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną. Jednym z wymogów jest złożenie egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.

Odnosząc się do wymogów art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Minister Energii, wykonując uprawnienia z posiadanych akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, przykłada szczególna uwagę do doboru odpowiednich kadr do organów nadzorczych tych podmiotów. Powyższe odnosi się również do członków organów nadzorczych spółek w Grupie Kapitałowej. Członkowie rad nadzorczych powinni posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz reprezentować właściwą postawę etyczną, a także posiadać odpowiednie uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych. Dlatego też członkowie rad nadzorczych spółek w grupie kapitałowej powinni posiadać uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone egzaminem dla kandydatów na członków organów nadzorczych lub uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania

Mając na uwadze oczekiwania Ministra Energii należy jako dodatkowy Cel Zarządczy dla członków Zarządu, od którego uzależniona będzie wypłata Wynagrodzenia Zmiennego, uwzględnić wymóg ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak aby w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopnień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.

Ad. 4

Mając na względzie treść uchwały nr 9/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej istnieje konieczność dostosowania poziomu miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej do standardów obowiązujących w spółkach, w których Minister Energii wykonuje prawa z akcji.

W oparciu o postanowienia art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki uwzględniając wniosek akcjonariusza Spółki – Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii, przedstawia nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 roku, początek o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:

a) sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za 2016 r.,

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2016 r.,

c) sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 roku.

6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 roku, oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za okres obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016, uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016,

b) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 roku,

d) pokrycia straty za rok obrotowy 2016,

e) wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) absolutorium dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,

b) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Statutu KGHM Polska Miedź S.A.”

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozporządzania składnikami aktywów trwałych,

b) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich ( public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,

c) zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,

d) zasad i trybu zbywania składników trwałych,

e) obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich ( public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarzadzaniem,

f) określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,

g) powoływania członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu,

h) w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 9/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

Uchwała Nr ......./2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:

a) sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za 2016 r.,

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2016 r.,

c) sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 roku.

6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 roku, oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za okres obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016, uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016,

b) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 roku,

d) pokrycia straty za rok obrotowy 2016,

e) wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) absolutorium dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,

b) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Statutu KGHM Polska Miedź S.A.”

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozporządzania składnikami aktywów trwałych,

b) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich ( public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,

c) zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,

d) zasad i trybu zbywania składników trwałych,

e) obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich ( public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarzadzaniem,

f) określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,

g) powoływania członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu,

h)w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 9/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

16. Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komplet projektów uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, uwzględniające zmiany wnioskowane przez akcjonariusza Skarb Państwa, znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.kghm.com w sekcji Inwestorzy/Ład korporacyjny/Walne Zgromadzenie/ZWZ 2017.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-18Radosław Domagalski-ŁabędzkiPrezes Zarządu
2017-05-18Piotr WalczakWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »