Reklama

WORKSERV (WSE): Zmiana wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie podmiotu zależnego od Emitenta

Raport bieżący nr 51/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Work Service S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 12.06.2014 r. postanowienia o zmianie wpisu w rejestrze zastawów dot. zastawu rejestrowego ustanowionego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących całość gospodarczą należących do jednostki zależnej od Emitenta tj. Work Service International Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, rozumianych jako zbiór wszystkich Rzeczy Ruchomych i Praw składających się na Przedsiębiorstwo, stanowiących całość gospodarczą o zmiennych składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie Rejestrowym.

Reklama

O ustanowieniu wskazanego zastawu rejestrowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 4 czerwca 2013 r. (numer wpisu: 2356803) Emitent nie informował z uwagi na fakt, iż wartość aktywów, na których ustanawiany był zastaw nie przekraczała progu "znaczącej wartości”, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: "znaczna wartość”).

W związku z faktem, iż wartość aktywów jednostki zależnej od Emitenta, na których ustanawiany jest zastaw zgodnie z wartością księgową na dzień otrzymania przez Emitenta informacji o zmianie wpisu w rejestrze zastawów wynosi 22.158.053,61 zł (wg stanu księgowego na dzień 31 marca 2014 r.) i tym samym obecnie przekracza wysokość "znacznej wartości”, Emitent podaje do publicznej wiadomości informację o ustanowieniu wskazanego zastawu oraz o jego zmianach.

Do ustanowienia zastawu na przedsiębiorstwie Work Service Internatinal Sp. z o.o. spółka ta zobowiązała się w Umowie zastawu rejestrowego na aktywach zawartej w dniu 9 maja 2013 r. pomiędzy Work Service Internatinal Sp. z o.o. jako zastawcą a BNP Paribas Bank Polska S.A. jako administratorem zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia płatności kwot pieniężnych wynikających z Umowy Linii Kredytowej, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 42/2013 z dnia 10 maja 2013 r.

Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem na dzień dokonywania wpisu zastawu wynosiła 105.000.000,00 zł natomiast w wyniku zawarcia przez Emitenta w dniu 30 maja 2014 r. aneksu nr 2 (dalej: Aneks) do Umowy Linii Kredytowej zwartej w dniu 9 maja 2013r. z BNP Paribas Bank Polska S.A., Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. i Bankiem Millennium S.A. (dalej: Umowa) wartość ta wzrosła do kwoty 140.000.000,00 zł.

Umowa zastawu rejestrowego przewidywała ustanowienie zastawu na zbiorze rzeczy i praw stanowiących całość gospodarczą należących do Work Service Internatinal Sp. z o.o. do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 157.500.000,00 złnatomiast zmiana wskazanego wyżej zastawu (dokonana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej w dniu 12 czerwca 2014 r.) polega na zwiększeniu najwyższej sumy zabezpieczenia z kwoty 157.500.000,00 zł do kwoty 210.000.000,00 zł i wynika z zawarcia przez Emitenta w dniu 30 maja 2014 r. aneksu nr 2 (dalej: Aneks) do Umowy Linii Kredytowej zwartej w dniu 9 maja 2013r. z BNP Paribas Bank Polska S.A., Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. i Bankiem Millennium S.A. (dalej: Umowa).

O zawarciu Umowy Emitent informował w dniu 10 maja 2014 r. raportem bieżącym nr 42/2013 natomiast o zawarciu Aneksu Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2014 z dnia 30 maja 2014 r.

Pomiędzy Emitentem a także osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zastawnikiem i osobami min zarządzającymi, nie występują żadne powiązania.

Kryterium będącym podstawą uznania wskazanych wyżej aktywów za aktywa znacznej wartości jest kryterium wartości większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 000 000,00 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna:

1. § 5 ust. 1 pkt 1 i § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2. Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009r. z późn. zmianami)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-01Tomasz HanczarekPrezes Zarządu
2014-07-01Dariusz RochmanWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: service

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »