Reklama

MIRACULUM (MIR): Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2016 r. - raport 114

Raport bieżący nr 114/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 28 listopada 2016 r. otrzymał od akcjonariusza – Crystalwaters LLC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentującego 15,94% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 19 grudnia 2016 r. sprawy podjęcia uchwał dotyczących:

Reklama

a) obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii [..], z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji serii [..] oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii [..], praw do akcji serii [..] oraz praw poboru akcji serii [..], ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

b) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

Do wniosku zostały załączone projekty uchwał w powyższych sprawach.

W związku z tym, że projekt uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii [..], z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii [..], praw do akcji serii [..] oraz praw poboru akcji serii [..], ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. opublikowany w raporcie bieżącym nr 103/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. nie wskazywał dnia prawa poboru, akcjonariusz złożył wniosek o uzupełnienie projektu przedmiotowej uchwały o wskazanie w niej dnia prawa poboru wyznaczonego na dzień 15 marca 2017 r.

W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Powzięcie uchwał w sprawach:

a. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii [..], z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji serii [..] oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii [..], praw do akcji serii [..] oraz praw poboru akcji serii [..], ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A;,

b. powołania rewidenta do spraw szczególnych,

c. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść uchwał przedstawiona przez akcjonariusza:

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 grudnia 2016 roku

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii [..], z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji serii [..] oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii [..], praw do akcji serii [..] oraz praw poboru akcji serii [..], ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka”) na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432 w związku z art. 310 § 2, art. 433, art. 436, art. 455 i art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie”) uchwala, co następuje:

§1

1. W związku ze stratami poniesionymi przez Spółkę w okresach poprzednich, w wysokości wykazywanej na dzień [..] 2016 r. na kwotę [..].000,00 zł (słownie: [..] tysięcy złotych), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 40.536.669 (czterdzieści milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) do kwoty 20.268.334,5 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 20.268.334,5 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy).

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 3,00 zł (słownie: trzy) do kwoty 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji oraz utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat Spółki.

4. Obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.

5. Tworzy się osobny kapitał rezerwowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 20.268.334,5 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy) na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może zostać wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

§2

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie § 1 niniejszej uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych o kwotę w 20.268.334,5 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy) – z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 niniejszej uchwały, tj. z kwoty 20.268.334,5 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy), do kwoty w wysokości 40.536.669 zł (czterdzieści milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję 13.512.223 (trzynastu milionów pięciuset dwunastu tysięcy dwustu dwudziestu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii [..], o wartości nominalnej 1,5 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda (dalej: "Akcje Serii [..]“).

3. Akcje Serii [..] będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.

4. Akcje serii [..] będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku, na równi z pozostałymi akcjami.

§3

1. Emisja Akcji serii [..] przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o ofercie”).

2. Cena emisyjna Akcji serii [..] zostaje ustalona na kwotę [•] zł ( [•] złotych) za jedną akcję.

3. Akcje serii [..] zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.

§4

1. Akcje serii [..] zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Każdy Akcjonariusz posiadający 1 (jedną) akcję otrzymuje 1 (jedno) prawo poboru, które uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji serii [..] (emisja w stosunku 1:1).

2. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii [..] (dzień prawa poboru) jest dzień 15 marca 2017 roku.

§5

1. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii [..] do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji objętych niniejszą Uchwałą do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii [..] upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

a) określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru Akcji serii [..],

b) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii [..],

c) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii [..] w ramach wykonania prawa poboru,

d) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii [..], nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych,

e) zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii [..], jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki,

f) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie i dopuszczenie Akcji serii [..] do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Akcji Serii [..], praw do Akcji Serii [..] oraz praw poboru Akcji Serii [..],

g) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§7

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii [..] zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że

1/ § 6ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 40.536.669 (czterdzieści milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 27.024.446 (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2.

g/ 13.512.223 (trzynaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykle na okaziciela serii [..]”.

2/ §14a skreśla się w całości.

4/ §22 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§22.1

Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

§8

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§9

1. Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji:

1) 13.512.223 (trzynastu milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii [..] o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

2) praw do Akcji serii [..],

3) praw poboru Akcji serii [..].

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii [..], praw do Akcji serii [..] oraz praw poboru Akcji serii [..].

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii [..], praw do Akcji serii [..] oraz praw poboru Akcji serii [..], w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii [..], praw do Akcji serii [..] oraz praw poboru Akcji serii [..] w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę w wysokości 6.000.000 zł, zgodnie z uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 16 listopada 2016 roku, przy czym zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie projektu Uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii [..,] z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii [..], praw do akcji serii [..] oraz praw poboru akcji serii [..], ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uzasadnieniem dla podjęcia przedmiotowej uchwały jest kilka ważnych powodów i celów, wynikających z konieczności pozyskania przez Spółkę środków finansowych, niezbędnych do pokrycia zobowiązań finansowych Spółki.

Jak wynika z publikowanych przez Spółkę informacji i danych finansowych, Spółka wymaga pilnego dokapitalizowania, celem zapewnienia środków finansowych na obsługę i spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich okresach, których terminy wymagalności zapadły lub zapadną w najbliższym czasie. Na chwilę obecną, podejmowane przez organy Spółki działania zmierzające do pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych i zmiany struktury zadłużenia, nie przyniosły satysfakcjonujących efektów zapewniających uzdrowienie sytuacji finansowej Spółki, przy jednoczesnym umożliwieniu jej dalszego prowadzenia działalności i rozwoju.

W aktualnej sytuacji, w ocenie Zarządu Spółki konieczna i nieunikniona jest więc zmiana struktury zadłużenia Spółki z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych, takich jak podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji, która w odpowiedniej części służyć będzie jako źródło pozyskania nowych środków finansowych wnoszonych jako wkłady na pokrycie akcji, a w części będzie mogła zostać wykorzystana celem rozliczenia zobowiązań finansowych Spółki.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej jednej akcji ma przede wszystkim uzasadnienie w związku z prezentowaną wcześniej koniecznością przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które jest niezmiernie istotne dla dalszego funkcjonowania Spółki i zmiany struktury jej zobowiązań. Stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych, akcje nowej emisji nie mogą być oferowane do objęcia za cenę emisyjną niższą, niż ich wartość nominalna. Aktualna wartość nominalna akcji Spółki (3,00 złote) jest istotnie wyższa od ich kursu, po którym są one notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Istnieje więc wysoce realne i istotne ryzyko, że w przypadku oferowania przez Spółkę akcji nowej emisji za cenę emisyjną na poziomie nie niższym, niż 3 złote, emisja nie przyniesie realizacji zakładanych celów, ze względu na brak zainteresowania potencjalnych inwestorów i wierzycieli Spółki. Wobec istotnego znaczenia podwyższenia kapitału dla całej Grupy Kapitałowej, konieczne jest zapewnienie Spółce możliwości oferowania akcji nowej emisji za cenę emisyjną adekwatną do sytuacji i oczekiwań inwestorów oraz wierzycieli, co możliwe jest jedynie w przypadku zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki.

Jednoczesne przeprowadzenie zarówno obniżenia kapitału zakładowego, jak i jego podwyższenia, niezbędne jest z kolei ze względu na wskazywaną już wcześniej konieczność jak najszybszego dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego. Z tego względu, Zarząd Spółki proponuje w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy połączenie obu procesów, tak aby w efekcie jednej uchwały Walnego Zgromadzenia możliwe było w szybkim czasie osiągnięcie wszystkich ww. celów Spółki.

Ponadto podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii [..] spowoduje, iż objęcie akcji nowej emisji wyłącznie za wkłady pieniężne pozwoli na skuteczne dokapitalizowanie Spółki, oraz wsparcie w procesie zmiany struktury zadłużenia Spółki, a w konsekwencji rozszerzenie jej możliwości dokonywania dalszych inwestycji i realizacji założonych programów rozwoju.

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 grudnia 2016 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka”) na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust.1 lit. f) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ustala, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku:

a/ wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej będzie wynosiło [..] zł.

b/ Przewodniczący Rady Nadzorczej oprócz wynagrodzenia, o którym mowa pod lit. a/ powyżej, będzie dodatkowo otrzymywał ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości [..] zł miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-11-28Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2016-11-28Tomasz TuoraCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | 19+ | Miraculum SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »