Reklama

OTLOG (OTS): Zmiany oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 14 stycznia 2014 r. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2014 roku dokonało zmian Statutu Spółki w zakresie wskazanym poniżej.

Dotychczasowa treść § 10 ust. 2 Statutu Spółki:

"Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki, z zastrzeżeniem, że tak długo jak spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące co najmniej 18,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki, lecz nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu ma prawo do powoływania oraz wyłączne prawo do odwoływania powoływanego przez siebie członka Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza Spółki określa również liczbę członków Zarządu danej kadencji."

Reklama

Przyjęta treść § 10 ust. 2 Statutu Spółki:

"Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Rada Nadzorcza Spółki określa również liczbę członków Zarządu danej kadencji."

Dotychczasowa treść § 13 ust. 2 Statutu Spółki:

"Z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 4, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływaniu przez Walne Zgromadzenie Spółki."

Przyjęta treść § 13 ust. 2 Statutu Spółki:

"Z zastrzeżeniem ust. 4, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki."

Dotychczasowa treść 13 ust. 3 Statutu Spółki:

"Tak długo jak spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące ponad 18,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie uprawniona do powoływania oraz odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będą mogli być odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Jeden z członków Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i będzie mu przysługiwało prawo do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, o ile posiedzenie, pomimo wniosku Członka Rady Nadzorczej, nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni. Powołania oraz odwołania będą dokonywane w formie pisemnych oświadczeń spółki NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu adresowanych do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz zainteresowanej osoby."

Przyjęto uchylenie § 13 ust. 3 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść §13 ust. 4 Statutu Spółki:

"Pod dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz tak długo jak spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 7,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie uprawniona do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będzie mógł być odwoływany przez Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie miał prawo do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, o ile posiedzenie, pomimo wniosku Członka Rady Nadzorczej, nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni. Powołania oraz odwołania będą dokonywane w formie pisemnych oświadczeń spółki NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu adresowanych do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz zainteresowanej osoby."

Przyjęta treść § 13 ust. 4 Statutu Spółki:

"Tak długo jak spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 7,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie uprawniona do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będzie mógł być odwoływany przez Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie miał prawo do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, o ile posiedzenie, pomimo wniosku Członka Rady Nadzorczej, nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni. Powołania oraz odwołania będą dokonywane w formie pisemnych oświadczeń spółki NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu adresowanych do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz zainteresowanej osoby."

Dotychczasowa treść § 13 ust. 6 pkt 11 Statutu Spółki:

"wyrażenie zgody na transakcje z akcjonariuszami Spółki, kontrolującym i podmiotami powiązanymi,"

Przyjęto uchylenie § 13 ust. 6 pkt 11 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść § 14 ust. 1 Statutu Spółki:

"Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. Tak długo jak spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące ponad 18,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawach wymienionych w § 13 ust. 6 pkt 4, 6 – 16, 18 – 19, jak również uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nie będą mogły być uznane za prawidłowe i ważne w przypadku głosowania "nie" przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu."

Przyjęta treść § 14 ust. 1 Statutu Spółki:

"Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej."

Dotychczasowa treść § 15 ust. 1 Statutu Spółki:

"Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Powyższe nie uchybia uprawnieniom, o których mowa w § 13 ust. 3 i 4 powyżej."

Przyjęta treść § 15 ust. 1 Statutu Spółki:

"Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Powyższe nie uchybia uprawnieniom, o których mowa w § 13 ust. 4 powyżej."

Dotychczasowa treść § 20 ust. 2 Statutu Spółki:

"Tak długo jak spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu jest akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące ponad 18,89% udziału w kapitale zakładowym w Spółce oraz nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego Spółki, przy czym NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu nie może głosować przeciw uchwale w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego bez uzasadnionych powodów,

2) wyrażenia zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

3) likwidacji lub rozwiązania Spółki,

4) zmian w Statucie Spółki, przy czym decyzja taka powinna być podejmowana biorąc pod uwagę interes Spółki,

5) podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki nie będą mogły być uznane za prawidłowe i ważne w wypadku głosowania "nie" przez spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu."

Przyjęto uchylenie § 20 ust. 2 Statutu Spółki.

Zmiany w Statucie Spółki zaczną obowiązywać od dnia ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Jednocześnie Spółka informuje, iż na mocy Uchwały 11 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2014 roku przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający przyjęte zmiany. Tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu, o którym mowa powyżej został przekazany wraz z treścią uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w załączeniu do raportu bieżącego nr 4/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-14Daniel StachiewiczWiceprezes Zarządu
2014-01-14Piotr PawłowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »