Reklama

K2HOLDING (K2H): Zmiany Statutu K2 Internet SA przyjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2013 r. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki K2 Internet SA ("Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ”) K2 Internet SA, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2013 roku w Warszawie, uchwaliło zmiany Statutu Spółki.

Reklama

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwałą nr 22, upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone przez ZWZ. Poniższe zmiany Statutu wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Zmiany Statutu K2 Internet S.A. wprowadzone Uchwałami nr 20 oraz 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2013 r.

I.

Poprzednie brzmienie § 9 ust. 1 punkt (9) Statutu Spółki:

"(9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,”

Obecne brzmienie § 9 ust. 1 punkt (9) Statutu Spółki:

"(9) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,”

II.

W § 14 ust. 2 Statutu Spółki po punkcie 19 dodano nowy punkt 20 w brzmieniu:

"(20) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa;

III.

Poprzednie brzmienie § 19 Statutu Spółki:

"§ 19

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym

Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają

uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały

odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.

4. Szczegółowo tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Przy równej ilości głosów oddanych

decyduje głos Prezesa Zarządu.”

Obecne brzmienie § 19 Statutu Spółki:

" § 19

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym

Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.

Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają

uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały

odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej i na zasadach z nią ustalonych, Zarząd może podjąć decyzję o emisji przez

Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.

5. Szczegółowo tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.

6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Przy równej ilości głosów oddanych decyduje głos Prezesa Zarządu.”

IV.

po § 5A Statutu Spółki dodano nowy § 5B Statutu w brzmieniu:

"§ 5B.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż

497.000,00zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 ksh.

2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

wygasa z dniem 30 czerwca 2014 r.

3. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Zarząd

jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jednej lub kilku serii, uprawniających do zapisu na akcje Spółki emitowane w ramach kapitału

docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

4. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

wyłącznie z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowym akcjonariuszy Spółki.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub

warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, wymagają zgody Rady Nadzorczej

7. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających

powodzenie emisji akcji,

2) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu wprowadzenie akcji do

obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację i dematerializację akcji.”

V.

Po punkcie 20) dodanym Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. dodano kolejny nowy punkt 21 w brzmieniu:

(21) wyrażanie zgody na cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w§ 5B Statutu oraz na cenę emisyjną warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem § 5B ust.3 Statutu.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-26Janusz ŻebrowskiPrezes ZarząduJanusz Żebrowski
2013-06-26Tomasz TomczykWiceprezes ZarząduTomasz Tomczyk

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »