Reklama

ENERGOPLD (EPD): Zmiany Statutu Spółki - raport 63

Raport bieżący nr 63/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent) przekazuje poniżej zestawienie zmian przyjętych w Statucie Emitenta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 20 grudnia 2010 r. z uwzględnieniem sprostowań przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które wznowiło obrady po przerwie w dniu 27 grudnia 2010 roku:

Reklama

§10 ust. 2 było:

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do zbycia lub nabycia całości lub części nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego przez Spółkę bądź do obciążenia całości lub części nieruchomości lub praw użytkowania wieczystego należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. Decyzję w przedmiocie zbycia lub nabycia całości lub części nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego przez Spółkę bądź obciążenia całości lub części nieruchomości lub praw użytkowania wieczystego należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym o wartości równej lub przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych podejmuje Zarząd w formie uchwały, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Jeżeli zaś obciążenie całości lub części nieruchomości lub praw użytkowania wieczystego należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym następuje na rzecz banków, instytucji kredytowych, a także na rzecz instytucji finansowych w rozumieniu prawa bankowego decyzje podejmuje wyłącznie Zarząd.

§10 ust. 2 jest:

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§12 było:

Umowę o pracę z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu.

§12 jest:

W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności z zakresu prawa pracy między Spółką a Członkiem Zarządu.

§13 ust 3 było:

Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.

§13 ust.3 jest:

Rada Nadzorcza powinna obejmować swoim składem członków niezależnych, których liczba oraz

kryteria niezależności wynikają z odpowiednich przepisów prawa lub regulacji zawartych w 

dokumentach dotyczących spółek publicznych, określających zasady ładu korporacyjnego.

§13 ust. 4 było:

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie (w szczególności współmałżonek, zstępny, wstępny) powinni spełniać następujące kryteria:

- nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,

- nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,

- nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, spółek zależnych lub dominujących,

- nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,

- nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, spółek zależnych, dominujących przez ostatnie 3 lata,

- nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,

- nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką bezpośrednio, jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniący funkcje kierownicze przez ostatni rok,

- nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,

- nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.

§13 ust. 4 jest:

Ustąpienie lub śmierć członka Rady Nadzorczej, jak również inna przyczyna powodująca zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie skutkuje nieważnością uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą, o ile liczba członków Rady Nadzorczej jest nie mniejsza niż pięć osób.

§17 ust. 3 pkt 1 było:

nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości równej lub przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych,

§17 ust. 3 pkt.1 jest:

nabywanie, zbywanie lub obciążanie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości równiej lub przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, za wyjątkiem obciążenia całości lub części nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz banków, instytucji kredytowych, a także na rzecz instytucji finansowych w rozumieniu prawa bankowego,

§17 ust. 3 pkt 2 było:

udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń, weksli związanych z działalnością operacyjną Spółki, jeżeli łączna ich wartość na koniec miesiąca poprzedzającego przekracza równowartość 30 % wartości sprzedaży roku poprzedniego (za wyjątkiem weksli na zabezpieczenie umów kredytowych i limitów na gwarancje),

§17 ust. 3 pkt 2 jest:

udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń, weksli związanych z działalnością operacyjną Spółki, jeżeli łączna ich wartość na koniec miesiąca poprzedzającego przekracza równowartość 30 % wartości sprzedaży roku poprzedniego (za wyjątkiem weksli na zabezpieczenie umów kredytowych i limitów na gwarancje oraz za wyjątkiem gwarancji, poręczenia lub weksla o wartości nie przekraczającej kwoty 100.000 zł),

W §17 ust. 3 dodano pkt 8 o treści:

wspieranie organizacji non-profit, działalność charytatywna oraz działalność sponsorska, w przypadku przekroczenia rocznego limitu w kwocie 250.000 zł,

§19 ust. 3 było:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,

3) na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.

§19 ust. 3 jest:

Uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi Spółki. W przypadkach przewidzianych prawem Zarząd pozostaje zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§19 ust. 4 było:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż w terminie sześćdziesięciu dni od daty zgłoszenia wniosku.

§19 ust. 4 jest:

Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez pozostałe organy spółki lub określoną grupę Akcjonariuszy odbywa się na zasadach przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych.

§20 ust. 2 było:

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

§20 ust. 2 jest:

Żądanie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub wnoszenie projektów uchwał w zakresie porządku obrad Walnego Zgromadzenia odbywa się na zasadach przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych.

§21 było:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Katowicach.

§21 jest:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

W §26 dodano ust. 3 o treści:

Zbycie, nabycie oraz obciążenie całości lub części nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego przez Spółkę nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§31 było:

Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§31 jest:

Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie 3 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i niezwłocznie przedłożyć Radzie Nadzorczej wstępne sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku.
Dariusz Kowzan - Członek Zarządu
Jacek Fydrych - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »