Reklama

SFKPOLKAP (SFK): Zmiany w akcjonariacie - raport 7

Raport bieżący nr 7/2015

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie informuje o wpłynięciu w dniu dzisiejszym następujących zawiadomień.

Pani Ewa Kaliciak, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomiła o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP SA z siedzibą w Skoczowie (dalej: Spółka). W piśmie wskazano: Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem w dniu 16 czerwca 2015 r., w drodze umowy cywilnoprawnej 250.000 akcji na okaziciela Spółki. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zawarciem transakcji Pani Kaliciak posiadała 251.610 akcji, co stanowiło 5,53% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 251.610 głosów, co stanowiło 5,53% ogólnej liczby głosów. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: W wyniku transakcji zbycia akcji Spółki Pani Kaliciak posiada 1.610 akcji Spółki. co stanowi 0,04% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.610 głosów, co stanowi 0,04% ogólnej liczby głosów. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: Nie dotyczy. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.

Reklama

Pani Maria Herzyk na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomiła o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP SA z siedzibą w Skoczowie (dalej: Spółka). W piśmie wskazano: Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem w dniu 16 czerwca 2015 r., w drodze umowy cywilnoprawnej 250.000 akcji na okaziciela Spółki. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zawarciem transakcji Pani Maria Herzyk posiadała 250.000 akcji, co stanowiło 5,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 250.000 głosów, co stanowiło 5,49% ogólnej liczby głosów. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: W wyniku transakcji zbycia akcji Spółki Pani Maria Herzyk nie posiada żadnych akcji Spółki. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: Nie dotyczy. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.

Pan Wacław Mówiński na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomił o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP SA z siedzibą w Skoczowie (dalej: Spółka). W piśmie wskazano: Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem w dniu 09 czerwca 2015 r., w drodze umowy cywilnoprawnej 250.000 akcji na okaziciela Spółki. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zawarciem transakcji Pan Wacław Mówiński posiadał 253.628 akcji, co stanowiło 5,57% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 253.628 głosów, co stanowiło 5,57% ogólnej liczby głosów. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: W wyniku transakcji zbycia akcji Spółki Pan Wacław Mówiński posiada 3.628 akcji Spółki. co stanowi 0,08% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.628 głosów, co stanowi 0,08% ogólnej liczby głosów. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: Nie dotyczy. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.

Polkap sp z o.o. z siedzibą w Skoczowie przekazał 3 zawiadomienia. W piśmie 1 na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Polkap sp z o.o. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zwiększenie udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP SA z siedzibą w Skoczowie (dalej: Spółka). Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem w dniu 9 czerwca 2015 r., w drodze umowy cywilnoprawnej 250.000 akcji na okaziciela Spółki. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zawarciem transakcji Polkap sp z o.o. nie posiadał akcji Spółki. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: W wyniku transakcji nabycia akcji Spółki Polkap sp z o.o. posiada 250.000 akcji, co stanowi 5,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 250.000 głosów, co stanowi 5,49% ogólnej liczby głosów. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: Nie dotyczy. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy – Polkap sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.

W piśmie 2 Polkap sp z o.o. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zwiększenie udziału powyżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP SA z siedzibą w Skoczowie (dalej: Spółka). W piśmie wskazano: Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem w dniu 16 czerwca 2015 r., w drodze umowy cywilnoprawnej 250.000 akcji na okaziciela Spółki. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zawarciem transakcji Polkap sp z o.o. posiadał 250.000 akcji, co stanowiło 5,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 250.000 głosów, co stanowiło 5,49% ogólnej liczby głosów akcji Spółki. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: W wyniku transakcji nabycia akcji Spółki Polkap sp z o.o posiada 500.000 akcji, co stanowi 10,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 500.000 głosów, co stanowi 10,99% ogólnej liczby głosów. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: Polkap sp z o.o nie wyklucza dalszego zwiększania jak i zmniejszania posiadania akcji Spółki. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy - Polkap sp z o.o. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.

W piśmie nr 3 Polkap sp z o.o. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zwiększenie udziału powyżej 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP SA z siedzibą w Skoczowie (dalej: Spółka). W piśmie wskazano: Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem w dniu 16 czerwca 2015 r., w drodze umowy cywilnoprawnej 250.000 akcji na okaziciela Spółki. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zawarciem transakcji Polkap sp z o.o. posiadał 500.000 akcji, co stanowiło 10,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 500.000 głosów, co stanowiło 10,99% ogólnej liczby głosów akcji Spółki. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: W wyniku transakcji nabycia akcji Spółki Polkap sp. z o.o. posiada 750.000 akcji, co stanowi 16,48% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 750.000 głosów, co stanowi 16,48% ogólnej liczby głosów. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: Nie dotyczy. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy - Polkap sp z o.o. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.

Ponadto Pan Paweł Kaliciak, Prezes Zarządu SFK Polkap S.A., pismem złożonym Spółce w dniu dzisiejszym w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi poinformował o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany oraz osobę blisko związaną. Wskazano na następujące transakcje: W dniu 9 czerwca 2015 r. Polkap sp. z o.o. kupił 250 000 akcji Emitenta, po cenie 0,50 zł za walor, w dniu 16 czerwca 2015 r. Polkap sp. z o.o. kupił 500 000 akcji Emitenta, po cenie 0,50 zł za walor, w dniu 16 czerwca 2015 r. Ewa Kaliciak zbyła 250 000 akcji Emitenta, po cenie 0,50 zł za walor. Transakcje dokonane na podstawie umów cywilnoprawnych, miejsce transakcji – inne.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-19Paweł KaliciakPrezes ZarząduPaweł Kaliciak
2015-06-19Tomasz BednarskiCzłonek ZarząduTomasz Bednarski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »