Reklama

EUIMPLANT (EUI): Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 marca 2012 roku w związku z żądaniem akcjonariusza - raport 5

Raport bieżący nr 5/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki EUROIMPLANT S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje iż w dniu 20 lutego 2012 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza Spółki, Andrzeja Kisielińskiego, posiadającego ponad 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, żądanie zgłoszone w trybie art. 401 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) w sprawie umieszczenia w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki ("NWZ"), zwołanego na dzień 12 marca 2012 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, w Rybiu przy ul. Kruczej 13, dodatkowego punktu obrad.

Punkty porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariusza:

Pkt 5 a) - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany Statutu. Proponowany dzień prawa poboru 23 kwietnia 2012 r.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 12 marca 2012 r. po zmianach wprowadzonych na żądanie Akcjonariusza jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany Statutu. Proponowany dzień prawa poboru 23 kwietnia 2012 r. (Punkt porządku obrad wprowadzony na żądanie akcjonariusza zgłoszonego w trybie art. 401 KSH).

b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z prawem poboru oraz zmiany statutu.

c) dematerializacji akcji serii E, praw do akcji serii E i praw poboru akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

d) w sprawie zmiany treści Statutu

e) w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść projektu uchwały dotycząca dodatkowego punktu porządku obrad zgłoszonego przez akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje ponownie informację o procedurach dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 20 luty 2012 roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@euroimplant.com.pl .

Na podstawie art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki biuro@euroimplant.com.pl. Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres biuro@euroimplant.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki biuro@euroimplant.com.pl . Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),

- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki w zakładce "Inwestorzy", dział "Walne Zgromadzenia". Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tzw. record date). jest dzień 25 luty 2012 roku. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu record date tj.: w dniu 27 luty 2012 r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (25 luty 2012 r.).

Podstawa Prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych

Załączniki:

Plik;Opis

Propozycja Uchwały związanej z dodanym punktem porządku obrad.pdf;Propozycja Uchwały

WZ_EUI_12032012_Wzor pelnomocnictwa.pdf;Wzór pełnomocnictwa


Andrzej Kisieliński - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | akcjonariusze | zgromadzenie | marca | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »