Reklama

ODLEWNIE (ODL): zmiany w Radzie Nadzorczej - raport 11

Raport bieżący nr 11/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało wszystkich Członków Rady Nadzorczej i powołało nowych członków rady Nadzorczej. W skład Rady zostali powołani:

1. Pani Joanna Łączyńska - Suchodolska,

2. Pan Tadeusz Ryszard Piela,

3. Pani Józefa Famielec,

4. Pan Roman Paweł Wrona,

5. Pan Kazimierz Kwiecień.

Reklama

JOANNA ŁĄCZYŃSKA - SUCHODOLSKA ur. 1972 r.

Edukacja:

2009 - (w toku) MBA - Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie

2002 - 2003 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Podypolomowe Studium Inwestycji z Zakresu Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy

1992 - 1997 Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa i Administracji

1991 - 1995 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Wydział Ekonomii Społecznej oraz Wydział Finanse i Bankowość

1988 - 1991 XXII L.O. im. Jose Marti w Warszawie

1987 - 1988 Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

Doświadczenie zawodowe:

od 1996 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A.:

Biuro Inwestycji Kapitałowych, Wydział Zarządzania Portfelem Restrukturyzacyjnym i Aktywnym - Specjalista

Biuro Inwestycji Portfelowych w Centrum Inwestycji Kapitałowych - Starszy Specjalista;

Centrum Inwestycji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A - Ekspert ds. operacji bankowych

Ekspert w Departamencie Strategii Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Obecne zajęcie:

od stycznia 2008 r. Dyrektor Zespołu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych w Departamencie Strategii Banku Handlowego w Warszawie S.A.

W ostatnich latach:

Członek Zarządu Handlowy - Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Członek Zarządu Handlowy - Investments S.A. i Handlowy - Investments Sarl z siedzibą w Luksemburgu, Członek Zarządu Handlowy - Nieruchomości S.A., Członek Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A., Członek Zarządu Handlowy - Inwestycje III Sp. z o.o. oraz Handlowy - Inwestycje II Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej Pol - Mot Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Członek Rady Nadzorczej Elektromontaż Poznań S.A. z siedziba w Poznaniu, Członek Rady Nadzorczej Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. z siedzibą w Lublinie, Członek Rady Nadzorczej Handlowy Zarządzanie Aktywami S.A. i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie, Członek Rady Nadzorczej Handlowy - Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie, Likwidator Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. z siedzibą w Poznaniu.

W 1997 r. ukończony kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych zorganizowany przez Centrum Prywatyzacji przy Ministerstwie Skarbu Państwa zakończony złożonym egzaminem (dyplom ukończenia)

Szkolenia i kursy:

Uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń, kursów i seminariów z zakresu: finansów i bankowości, rynku kapitałowego, corporate governance oraz prawa.

TADEUSZ RYSZARD PIELA ur. 1954 rok

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

1973 - 1977 studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie ( obecnie Szkoła Główna Handlowa) na Wydziale Ekonomiki Produkcji

1969 - 1973 Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego

Kursy i szkolenia:

1978 podyplomowe studium pedagogiczne (Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie)

1984 aplikacja administracyjna

1992 negocjowanie transakcji prywatyzacyjnych ( IPG Price Waterhouse) analiza i budowa biznes planów ( Lancashire Enterprises Plc Preston - Wielka Brytania) studium komputerowe (Lubelska Szkoła Biznesu)

1993 analiza i planowanie finansowe (Lancashire Enterprises Plc Preston - Wielka Brytania)

1996 uprawnienia Ministra Przekształceń Własnościowych do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek skarbu państwa

Ponadto szereg innych szkoleń organizowanych m.in. przez Centrum Prywatyzacji, Warszawski Instytut Bankowości, Lubelską Szkołę Biznesu oraz szkoleń i konferencji organizowanych przez EVCA.

Inne umiejętności:

- znajomość obsługi komputera (DOS, WINDOWS, edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, przeglądarki ),

- prawo jazdy kategorii "B",

- doświadczenia w zakresie corporate governance - udział w pracach rad nadzorczych wielu spółek m.in.: FS Lublin Sp. z o.o w Lublinie, "Inwest-Cersanit" S.A. w Krasnymstawie, "ENBO" S.A. w Bogdance, Wschodnie Towarzystwo Inwestycyjne Sp. z o.o. w Lublinie, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. w Warszawie, WSK " PZL- Świdnik" S.A. w Świdniku, Bankowy Fundusz Nieruchomości Actus Sp. z o.o w Warszawie;

- przewodniczenie Radom Nadzorczym : Fabryki Maszyn Sp. z o.o w Janowie., ZWUiT "Polonit" Sp. z o.o w Łodzi, Zakładzie Przyczep i Naczep "Zasław" Sp. z o.o. w Zagórzu, Kuźni Jawor S.A. w Jaworze oraz Wytwórni Silników PZL - Mielec Sp. z o.o. w Mielcu,

Zatrudnienie:

1977 - 1984 Politechnika Lubelska - starszy asystent,

1984 - 1992 Urząd Wojewódzki w Lublinie - starszy inspektor wojewódzki

1992 - 1993 Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział Rozwoju Gospodarczego z-ca dyrektora

1993 - 1995 Bank Depozytowo - Kredytowy S.A. w Lublin z-ca dyrektora III Oddziału

1995 - 1997 Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie - dyrektor Biura Inwestycji Kapitałowych

1998 Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie - dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych i Restrukturyzacji

1999 Bank Pekao S.A. Grupa Pekao S.A. - dyrektor Zespołu Windykacji i Restrukturyzacji Kredytów,

2000 - 2004 Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. w Łodzi - wiceprezes Zarządu, od stycznia 2001 równocześnie dyrektor inwestycyjny - koordynator w Trinity Management, od 24 czerwca 2002 do 15 sierpnia 2003 r. oddelegowany przez Pekao S.A. i powołany przez Komisję Nadzoru Bankowego na członka Zarządu Komisarycznego Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. w Lublinie.

Od 15 grudnia 2003 r. - prezes Zarządu Pekao Fundusz Kapitałowy

2005 - 2010 Bank BGŻ S.A. - dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji w Warszawie

PROF. DR HAB. INŻ. ROMAN WRONA lat 67,

Zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wykształcenie, rozwój naukowy i doskonalenie zawodowe świadczą o pozytywnym usytuowaniu w obecnych dziedzinach nauki czyniących odlewnictwo dziedziną o charakterze interdyscyplinarnym. Jest specjalistą z zakresu budowy maszyn, urządzeń odlewniczych, mechanizacji, projektowania i rekonstrukcji odlewni. Realizowany rozwój nauki dotyczy inżynierii projektowania technicznego oraz odlewni. Realizowany rozwój nauki dotyczy inżynierii projektowania technicznego oraz zintegrowanego projektowania procesowego. Rozwój ten przyczynił się do stworzenia "szkoły" z zakresu projektowania i modernizacji odlewni, w programie której ujęte są między innymi takie zagadnienia jak: inżynieria systemów, analiza wartości, logistyka, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, rekonstrukcja i modernizacja oraz prakseologiczna ekonomizacja odlewni.

Zasadnicza działalność naukowa jest ukierunkowana na praktyczne rozwiązania projektowe dla przemysłu. Cechą wyróżniającą działalność naukowo-badawczą jest ścisły związek z praktyką. Podstawę tej działalności stanowią liczne praktyki, doradztwa i staże naukowe odbyte w Instytutach Naukowych, Zakładach Przemysłowych - Odlewniach, Biurach Projektowych w kraju i za granicą.

Dopełnieniem znaczącego dorobku naukowo badawczego i wdrożeniowego są liczne funkcje pełnione w Uczelni i w środowisku naukowym oraz zawodowym, między innymi: Pełnomocnik Rektora AGH ds. praktyk przez okres 16 lat, Kierownik Zakładu Projektowania i Modernizacji Odlewni, a następnie Katedry Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni; łącznie przez 30 lat do roku 2008. Prodziekan Wydziału Odlewnictwa: 2 kadencje (6 lat).

Aktualnie vice-Przewodniczący Komisji Odlewnictwa PAN w Katowicach, vice-Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Archives of Foundry Engineering, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. Jest autorem lub współautorem wielu rozwiązań patentowych z zastosowaniem w praktyce odlewniczej.

W pracy naukowej, badawczej i praktycznej nie są prowadzone działania konkurencyjne w stosunku do Odlewni Polskich S.A. w Starachowicach, jak również nie mają powiązań z akcjonariuszami.

JÓZEFA FAMIELEC, PROF. ZW. DR HAB. ur. w 1951

Wykształcenie - wyższe, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie (1974)

obecnie profesor zwyczajny w zakresie ekonomii

Zatrudnienie - Uniwersytet Ekonomiczny (dawniej Wyższa Szkoła Ekonomiczna a potem Akademia Ekonomiczna) w Krakowie od 25 października 1974 i nadal

do 1983 asystent

od 1983 do 1994 adiunkt

od 1994 do 2000 doktor habilitowany

od 2001 profesor

Obecnie kierownik Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej UEk w Krakowie.

Ponadto - profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie od 1.10.1997 i nadal.

W latach 1994-1998 (w różnych okresach) profesor Politechniki Świętokrzyskiej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Akademii Świętokrzyskiej.

Dorobek naukowo-dydaktyczny z zakresu: strategii rozwoju przedsiębiorstw, finansowania przedsiębiorstw i przemysłu, ekonomiki ochrony środowiska, ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Promotor ponad 2 tysięcy prac dyplomowych i magisterskich, 14 doktoratów, w tym czterech doktorantów niemieckich

Autor i kierownik kilkudziesięciu ekspertyz dla Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Współpraca i programy naprawcze oraz restrukturyzacyjne dla przedsiębiorstw sektora publicznego Krakowa i Makroregionu Południowego Polski

Praca w byłych radach nadzorczych:

Spółek Gmin Kraków

Piwnic Win Importowanych w Krakowie

Wykonywana i realizowana praca zawodowa nie pozostaje konkurencyjna w stosunku do Odlewni Polskich S.A. w Starachowicach.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik ani w organach nadzorczych.

Nie ma osobistych, faktycznych, organizacyjnych powiązań z akcjonariuszami Odlewni Polskich S.A. w Starachowicach, w tym z akcjonariuszem większościowym.

KAZIMIERZ KWIECIEŃ ur. 1958

Wykształcenie

1978-1983 Studia Magisterskie WSI Radom Wydział Ekonomiki i Organizacji , kierunek-Finanse, magister ekonomii

Doświadczenie

08.1983 - 12.1990 Spółdzielnia Pracy POSTĘP-ELEKTROMET Starachowice

- Kierownik Sekcji Ekonomicznej

- Zastępca Głównego Księgowego

- Prezes Zarządu

01.1991 - 03.1994 Indywidualna działalność gospodarcza

04.1994 - 01.2004 ODLEWNIE POLSKIE S.A.

- Dyrektor Biura Handlu i Marketingu

- Dyrektor Handlowy

- Prezes Zarządu Centrum Obrotu Towarowego

03.2004 - nadal OP Handel Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

Szkolenia i kursy

- Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu - Współczesne metody zarządzania

- ZETOM Warszawa - Systemy Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami norm ISO, Studium Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami ISO

- ATL Warszawa - Studium Profesjonalnego Zaopatrzenia na rynku UE, Praktyczne aspekty zawierania umów handlowych, Optymalizacja dostaw z importu i zakupów wewnątrzwspólnotowych.

Działalność dodatkowa

- Członek Rady Nadzorczej Spółek Grupy Kapitałowej ODLEWNIE POLSKIE

- Działalność w Regionalnej i Krajowej Izbie Gospodarczej
Zbigniew Ronduda - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »