CZTOREBKA (CZT): Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki „Czerwona Torebka” S.A. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

I. Zarząd spółki "Czerwona Torebka” S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka”) niniejszym informuje, iż na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 1 czerwca 2015 r., do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki powołane zostały następujące osoby: Pan Michał Hadka, Pan Henryk Jaskuła, Pan Adam Maciejewski oraz Pan Piotr Nowacki.

II. Pan Michał Hadka w 2001 roku ukończył wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Matematyka i Informatyka, na kierunku Informatyka. Odbył również liczne szkolenia i warsztaty w zakresie inwestycji giełdowych oraz wyceny przedsiębiorstw: Techniki Fibonacciego w krótkoterminowych transakcjach giełdowych (Parkiet 2007), Analiza techniczna – skuteczne inwestowanie (Parkiet 2007), Fundusze inwestycyjne - w teorii i praktyce (Parkiet 2007), Alokacja aktywów w ramach cyklu koniunkturalnego (Presspublica 2008), Wycena przedsiębiorstw (Presspublica 2008), Czytanie sprawozdań finansowych (Presspublica 2008), Konstruowanie strategii inwestycyjnych – systemy transakcyjne oraz strategie opcyjnie (Parkiet 2009), Analiza finansowa (Orylion 2012), Handel algorytmiczny (Puls Biznesu 2013). Przebieg kariery zawodowej Pana Michała Hadka jest następujący:

Reklama

1) 2012 – 2015 Świtalski & Synowie Sp. z o.o. – Członek Zarządu;

2) 2012 – nadal Druga - Świtalski & Synowie Sp. z o.o. S.K.A. – Dyrektor Działu Inwestycji Kapitałowych;

3) 2007 – 2012 Druga - Świtalski & Synowie Sp. z o.o. S.K.A. – Administrator systemu (Dział Inwestycji Kapitałowych);

4) 2001 – 2007 Żabka Polska S.A. – Administrator baz danych i systemów transakcyjnych (Departament E Business).

W ocenie Zarządu Spółki działalność wykonywana przez Pana Michała Hadka nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Według posiadanej przez Zarząd Spółki wiedzy Pan Michał Hadka nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Osoba opisana powyżej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

III. Pan Henryk Jaskuła ukończył liczne szkolenia, organizowane m.in. przez Europejski Instytut Nieruchomości, w tym: Rynki nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, Nowe regulacje prawne dotyczące nieruchomości, Nieruchomości w UE – uregulowania prawne, Ryzyka w procesie inwestowania w nieruchomości komercyjne, Nieruchomości handlowe – najczęstsze problemy pojawiające się w procesie zarządzania, Współpraca wynajmujących z pośrednikami nieruchomości, Doradztwo na rynku nieruchomości. Ponadto posiada świadectwa Krakowskiego Instytutu Nieruchomości: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Henryk Jaskuła posiada licencje zawodową zarządcy nieruchomości nr 9870. Przebieg kariery zawodowej Pana Henryka Jaskuły jest następujący:

1) 2014 – nadal Świtalski & Synowie Sp. z o.o. – Prokurent samoistny;

2) 2011 – 2014 "Czerwona Torebka” S.A. – Dyrektor Departamentu Ekspansji, Członek Zarządu;

3) 2011 "Czerwona Torebka” S.A. – Dyrektor Działu Ekspansji, Prokurent;

4) 2010 – 2011 "Czerwona Torebka” S.A. – Przewodniczący Komitetu Lokalizacyjnego;

5) 2005 – 2011 Pełnomocnik ds. nieruchomości (własna działalność gospodarcza – działalność na rzecz "Druga – Czerwona Torebka spółka akcyjna” S.K.A. oraz "Dziewiąta – Czerwona Torebka spółka akcyjna” S.K.A.”);

6) 1998 – 2001 Stadnina Koni Arabskich Sowiniec Sp. z o. o. – Członek Zarządu;

7) 1998 – 1998 Elektromis S.A. – Pełnomocnik Zarządu ds. pozyskiwania nieruchomości;

8) 1997 – 1998 Firma Janiak – Pełnomocnik firmy ds. lokalizacji sieci sklepów;

9) 1996 Elektromis S.A. – Pełnomocnik Zarządu ds. lokalizacji placówek handlowych;

10) 1995 – 1996 Elektromis Poznańska Szkoła Handlu – Pełnomocnik Zarządu ds. lokalizacji placówek handlowych;

11) 1995 Elektromis J.V. S.A. – Pełnomocnik ds. sieci detalicznych;

12) 1992 – 1993 Atarexin Sp. z o. o. – Kierownik Działu Ogólnego;

13) 1992 WER-MART Sp. z o. o. – Prezes Zarządu;

14) 1992 Elektromis J. V. S.A. – Kierownik Działu Eksportu;

15) 1989 – 1991 Elektromis Wielobranżowa Sp. z o. o. – Pełnomocnik ds. handlu.

W ocenie Zarządu Spółki działalność wykonywana przez Pana Henryka Jaskułę nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Według posiadanej przez Zarząd Spółki wiedzy Pan Henryk Jaskuła nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Osoba opisana powyżej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

IV. Pan Adam Maciejewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej, studiów podyplomowych MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania oraz - organizowanego przez U.S. Securities and Exchange Commission - programu International Institute for Securities Markets Development w Waszyngtonie. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył szereg krajowych i międzynarodowych szkoleń z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, nadzoru właścicielskiego, ładu korporacyjnego, zarządzania projektami, technik inwestycyjnych, planowania i oceny projektów inwestycyjnych, wykorzystania instrumentów finansowych oraz protokołu dyplomatycznego. W latach 1994 - 2014 związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie pełnił m.in. funkcje dyrektora Działu Notowań, dyrektora Działu Notowań i Rozwoju Rynku, członka zarządu, wiceprezesa zarządu oraz prezesa zarządu. Aktywny członek wielu rad nadzorczych. Zasiadał m.in. w radzie Federation of European Securities Exchanges, Aquis Exchange Ltd, Towarowej Giełdy Energii SA, Bond Spot SA, WSE Services SA oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA.

Aktualnie udziałowiec i wiceprezes Zarządu Finder Capital Sp. z o.o. oraz akcjonariusz i wiceprzewodniczący rady nadzorczej Finder SA. Pełni również funkcje członka rad nadzorczych Getin Holding SA, Private Equity Managers SA, Merlin SA, Małpka SA oraz Fundacji Róbmy Swoje dla Kultury. Prowadzi również własną działalność gospodarczą pod firmą Adam Maciejewski Doradztwo Gospodarcze. Członek Konwentu Politechniki Warszawskiej, Międzynarodowej Rady Doradczej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. W 2013 r., kiedy pełnił funkcję prezesa zarządu GPW SA, spółka została uznana w rankingu Euromoney za najlepiej zarządzaną giełdę w regionie CEE, wyprzedzając m.in. giełdy w Stambule, Moskwie oraz Wiedniu. W 2014 r. laureat głównej nagrody w konkursie MBA Manager - Grand Prix Manager Award 2014 "za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania”. Publicysta i wykładowca. Aktywny promotor działań z zakresu Corporate Social Responsibility oraz Individual Social Responsibility.

W ocenie Zarządu Spółki działalność wykonywana przez Pana Adama Maciejewskiego nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Według posiadanej przez Zarząd Spółki wiedzy Pan Adam Maciejewski nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Osoba opisana powyżej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

V. Pan Piotr Nowacki jest absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na Wydziale Rolniczym, na kierunku Ochrona Środowiska. Ukończył liczne szkolenia na poziomie managerskim z zakresu zarządzania nieruchomościami, zdobywając wiedzę w kluczowych obszarach rynku, jak: analiza wartości nieruchomości, teoria i praktyka analizy rynkowej, zarządzanie transakcją, ocena i pomiar ryzyka inwestycyjnego. Przebieg kariery zawodowej Pana Piotra Nowackiego jest następujący:

1) 2015 – nadal Merlin.pl S.A. – Dyrektor Handlowy;

2) 2014 – 2015 "Dyskont Czerwona Torebka” S.A. - Dyrektor Departamentu Handlowego Art. Przemysłowych;

3) 2014 Pełnomocnik ds. Ekspansji (własna działalność gospodarcza – działalność na rzecz "Dziewiąta – Czerwona Torebka spółka akcyjna” S.K.A.);

4) 2013 – 2014 Partner ds. Ekspansji (własna działalność gospodarcza – działalność na rzecz "Trzecia – Czerwona Torebka spółka akcyjna” S.K.A.)

5) 2011 – 2013 Partner ds. Zarządzania i Komercjalizacji (własna działalność gospodarcza – działalność na rzecz "Dwunasta – Czerwona Torebka spółka akcyjna” S.K.A. –

6) 2011 Partner ds. Nieruchomości (własna działalność gospodarcza – działalność na rzecz "Dwunasta – Czerwona Torebka spółka akcyjna” S.K.A.).

W ocenie Zarządu Spółki działalność wykonywana przez Pana Piotra Nowackiego nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Według posiadanej przez Zarząd Spółki wiedzy Pan Piotr Nowacki nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Osoba opisana powyżej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 22 w związku z § 28 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-02Paweł Ciszek Prezes Zarządu
2015-06-02Roland CzechmanowskiProkurent

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: czerwony
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »