B3SYSTEM (B3S): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej B3System S.A. - raport 55

Raport bieżący nr 55/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niezbędnego państwem członkowskim Zarząd B3System S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2010 r. podjęło uchwałę nr 3/2010 w sprawie skrócenia kadencji członków Rady Nadzorczej i ich odwołania.

Reklama

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej związane są z realizacją Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 listopada 2009 roku (Raport bieżący nr 42/2009) i połączeniem Emitenta z firmą Copi S.A.z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z powyższą uchwałą odwołano wszystkich członków Rady Nadzorczej B3System S.A.

1. Pana Tadeusza Kuranowskiego;

2. Panią Hannę Ciejkę;

3. Pana Mirosława Hejduka;

4. Pana Krzysztofa Przyłuckiego;

5. Pana Jerzego Katanę;

6. Pana Andrzeja Woźniakowskiego.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 września 2010 roku uchwałami o numerach odpowiednio 4, 5, 6, 7, 8, powołało do składu Rady Nadzorczej B3System S.A. na nową wspólną trzyletnią kadencję Panów:

1. Pana Władysława Jana Sędzielskiego;

2. Pana Andrzeja Woźniakowskiego;

3. Pana Jerzego Katanę;

4. Pana Jacka Czykiela;

5. Pana Wojciecha Czajkowskiego;

Poniżej Emitent podaje do publicznej wiadomości życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej:

Władysław Sędzielski

Wiek: 56 lata

Wykształcenie:

Pan Władysław Sędzielski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na wydziale Elektroniki (inżynier), (rok ukończenia 1982).

Pan Władysław Sędzielski ukończył ponadto:

- studia podyplomowe Psychologia Biznesu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie (rok ukończenia 2004),

- szkolenie w zakresie finansów De Paul University Chicago USA (rok ukończenia 1994),

- seria kursów i szkoleń w kraju i za granicą w dziedzinie informatyki (1977 - 1990).

Przebieg kariery zawodowej:

Pan Władysław Sędzielski pracował / pełnił funkcje w:

1975 - 1979 Narodowy Bank Polski - Centrum Elektroniczne -Serwisant,

1979 - 1990 Bank Pekao S.A. - Departament Informatyki

Kierownik Działu Obsługi Technicznej, Departament Informatyki,

1990 - 1999 Bank Pekao S.A. - Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki,

1999 - 2000 Arcus Sp. z o.o. - Doradca Prezesa Zarządu,

2000 - 2006 B3System M.Kaliński, W.Sędzielski Sp. Jawna - Wspólnik,

2003 - obecnie B3System Security Sp. z o.o. - Członek Zarządu,

2004 - obecnie 4Comway Sp. z o.o. - Członek Zarządu,

2005 - 2007 Active Bussines Consulting G.Matysiak W.Sędzielski SJ,

2007 - obecnie Navipro Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej

(od 2008 Przewodniczący Rady Nadzorczej),

2007 - obecnie HS Partner Protest S.A. (obecnie Prokonekt S.A.)

Przewodniczący Rady Nadzorczej

(od IX 2009 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej)

2007 - 2009 Pro - Test Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,

2006 - 2010 B3System S.A. - Wiceprezes Zarządu,

2009 - obecnie LST Capital S.A. (poprzednio Totmes Capital S.A.) -

Wiceprezes Zarządu

2010 - obecnie Fashion Collection S.A. - Członek Rady Nadzorczej,

2010 - obecnie Industry Technologies S.A. - Członek Rady Nadzorczej,

2010 - obecnie Sunshine Garden S.A. - Członek Rady Nadzorczej,

2010 - obecnie Aures S.A. - Prezes Zarządu

Pan Władysław Sędzielski aktualnie nie wykonuje żadnej działalności poza B3System S.A., która jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej względem B3System S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej względem B3System S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Andrzej Woźniakowski

Wiek: 47

Wykształcenie:

Pan Andrzej Woźniakowski posiada wykształcenie wyższe. W 1987 roku ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Elektroniki uzyskując tytuł magister inżynier Elektronik - specjalność teleinformatyka.

Przebieg kariery zawodowej:

Pan Andrzej Woźniakowski pracował/ pełnił funkcję w :

- w latach 1989 - 1991 Sekom Krzysztof Poszepczyński - Inżynier serwisowy,

- w latach 1991 - 1995 Sekom Sp. z o.o. - Dyrektor Serwisu,

- w latach 1995 - 2007 Computer Serwis Support S.A. - Prezes Zarządu,

- w latach 2007 - 2009 Comp Safe Support S.A. - Wiceprezes Zarządu,

- w latach 2009 - marzec 2010 Totmes TMT S.A. - Wiceprezes Zarządu,

- marzec 2010 - obecnie Totmes S.A.- Prezes Zarządu, Totmes TMT S.A. - Prezes Zarządu, Totmes Fund S.A. - Prezes Zarządu, Totmes Finance S.A. - Prezes Zarządu.

- w latach 2003 - 2004 Betacom S.A. - Członek Rady Nadzorczej,

- w latach 2009 - obecnie Betacom S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- w latach 2005 - 2009 HRK S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- w latach 2003 - obecnie Advanced Technologies Investors S.A.- Przewodniczący Rady

Nadzorczej,

w latach Art. New Media S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

w latach 2005 - 2008 Big Vent S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

w latach 1998 - 2008 CSS Beskidy Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

w latach 2009 - obecnie Black Pearl Capital S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

w latach 1998 - 1999 Qumak-Sekom S.A. - Członek Rady Nadzorczej,

w latach 2000 - 2001 CT Partners S.A. - Członek Rady Nadzorczej.

Pan Andrzej Woźniakowski jest lub był wspólnikiem/ akcjonariuszem następujących spółek handlowych:

- Runicom S.A.,

- Totmes TMT S.A.,

- Totmes Fund S.A.,

- Totmes Passsion,

- Art New Media,

- Comp S.A.,

- Computer Services Support S.A.,

- Advanced Technologies Investors S.A.,

- Nieruchomości Inwestycyjne Sp. z o.o.,

- InstalExport S.A.,

- Zeus S.A.,

Poza wskazanymi powyżej podmiotami Pan Andrzej Woźniakowski aktualnie nie wykonuje żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej względem B3System S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej względem B3System S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Jerzy Katana

Wiek: 53

Pan Jerzy Katana nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która może mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

Wykształcenie:

Pan Jerzy Katana posiada wykształcenie wyższe. W 1984r. ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa uzyskując tytuł magister inżynier - specjalność energetyka.

Przebieg kariery zawodowej:

Pan Jerzy Katana pracował/ pełnił funkcję w :

- w latach 1985 - 1986 Politechnika Warszawska wydz. MeiL - inżynier Konstruktor,

- w latach 1987 - 1999 Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe PRESMED na stanowisku

inżynier Konstruktor,

- w latach 1989 - 1995 SIGMA Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,

- w latach 1996 - 2001 JUWIT W.Potocki, J. Katana S.C. - Dyrektor,

- w latach 2000 - obecnie JUWIT W.Potocki, J. Katana S.J. - Dyrektor,

- w latach 2010 - obecnie B3SYSTEM S.A. - Członek Rady Nadzorczej.

Pan Jerzy Katana aktualnie nie wykonuje żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej względem B3System S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej względem B3System S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Jacek Czykiel

Wiek: 41

Pan Jacek Czykiel posiada wykształcenie wyższe. W 1996 roku ukończył Wydział Ekonomiczny na Uniwersytecie Warszawskim Filia w Białymstoku, kierunek Ekonomia Społeczna, specjalność Ekonomika Pracy i Polityka Społeczna. W 1997 roku Pan Jacek Czykiel ukończył Podyplomowe Studium Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw przy Uniwersytecie Warszawskim, w 1998 uzyskał Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przebieg kariery zawodowej:

06.2000 - obecnie Beijer Ref Polska Sp. z o. o. Dyrektor Finansowy

04.1999 - 06.2000 Ernst & Young Sp. z o.o. Księgowy

02.1996 - 03.1999 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Specjalista.

Pan Jacek Czykiel aktualnie nie wykonuje żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej względem B3System S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej względem B3System S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Wojciech Czajkowski

Wiek: 42 lata

Pan Wojciech Czajkowski posiada wykształcenie wyższe. W 1994 roku ukończył Politechnikę Białostocką, ponadto w 1999 roku ukończył Podyplomowe Studium Marketingu SGH w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej:

2003 - obecnie prowadzi własną działalność

2002 - 2006 Softdata Sp. z o.o. Prezes Zarządu

1998 - 2002 Spomasz-Roots Sp. z o.o. Przedstawiciel Handlowy

1994 - 1998 Avispom Sp.zo.o. Inżynier techniczno- handlowy

2001 - obecnie COPI S.A. Członek Rady Nadzorczej

Pan Wojciech Czajkowski aktualnie nie wykonuje żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej względem B3System S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej względem B3System S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Mirosław Kaliński - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: bank | Raport bieżący | Warszawa | B3System SA | wykształcenie | inżynier
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »