Reklama

HANDLOWY (BHW): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: § 5 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Bank Handlowy w Warszawie informuje, iż w dniu 20 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej, następujące osoby na 3 letnie kadencje od dnia 21 czerwca 2012 r.:

1) Pana Adnan Omar Ahmed

Pan Adnan O. Ahmed jest Dyrektorem Zarządzającym, Szefem Obszaru Zarządzania Kadrami w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) oraz Globalnym Szefem Usług Wsparcia (Citi Shared Services) w obszarze Zarządzania Kadrami (Citi Employee Services). Pan Ahmed rozpoczął pracę w Citi w lipcu 2010 r. i obecnie pracuje w londyńskim biurze Citi.

Wcześniej, Pan Adnan O. Ahmed przez 17 lat pracował w Morgan Stanley, z czego pierwsze dwa lata spędził w Nowym Jorku, a pozostałe piętnaście w Azji. Sprawował w tym czasie wiele kierowniczych funkcji, m.in. Szefa Obszaru Zarządzania Kadrami/Szefa ds. Utalentowanych Pracowników (Chief Talent Office) oraz Szefa ds. Administracyjnych. W tej ostatniej roli odpowiedzialny był za rozwój i realizację strategii oraz za infrastrukturę i wsparcie w całym regionie, w tym w obszarze Finansów, Zarządzania Kadrami, IT, Operacji, Usług Wsparcia, Marketingu i Komunikacji, Obsługi Korporacyjnej oraz Ryzyka Operacyjnego. Pan Achmed posiada szerokie doświadczenie zawodowe w obsłudze firm na wczesnym etapie ich rozwoju (tzw. start-up), obsłudze podmiotów typu joint venture (Chiny i Indie) oraz w doradztwie, w tym dla funduszy korporacyjnych i państwowych funduszy majątkowych (Sovereign Wealth Funds), w zakresie infrastruktury, platform i strategii rozwoju.

Przed rozpoczęciem pracy w Morgan Stanley, Pan Ahmed pracował w grupie kapitałowej Mitsubishi UFJ Financial Group w Nowym Jorku, gdzie zajmował się m.in. Finansami korporacyjnymi, obszarem Operacji, Kredytów i Zarządzania Kadrami.

Pan Adnan O. Ahmed w trakcie swojej kariery wykładał zarządzanie międzynarodowe na uczelniach takich jak szkoła INSEAD czy Uniwersytet w Hongkongu. Aktywnie działał również w wielu organizacjach pozarządowych typu non-profit, np. był członkiem zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej (American Chamber of Commerce) w Hong-Kongu, gdzie kierował ważnym projektem w zakresie zarządzania, oraz English Schools Foundation (Hongkong). Obecnie zasiada w zarządzie Temasek Management Services, spółki w całości należącej do Temasek Holdings.

Absolwent A.B. Freeman School of Business na Uniwersytecie Tulane w Luizjanie (tytuł MBA 1990 r.). Ukończył również studia na Wydziale Informatyki (dyplom z wyróżnieniem, 1988 r.) oraz na Wydziale Stosunków Międzynarodowych (dyplom z wyróżnieniem, 1988 r.) na tym samym uniwersytecie.

Pan Adnan O. Ahmed nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Ahmed nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

2) Pana Shirisha Apte

Shirish Apte jest obecnie Przewodniczącym Obszaru Bankowości w Regionie Azji i Pacyfiku. Jest również członkiem Komitetu Citi ds. Rozwoju Biznesu (Citi Business Development Committee) i Grupy Doradczej Kierownictwa Wyższego Szczebla (Senior Advisory Group).

Shirish Apte obecną funkcję objął w styczniu 2012 r., poprzednio pełnił funkcję Szefa Regionu Azji i Pacyfiku.

Wcześniej Pan Apte był Szefem Citi Markets & Banking w Regionie Europy Centralnej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki (CEEMEA), po czym objął funkcję CEO Regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Pan Apte pracuje w Citi od ponad 30 lat. Swoją karierę rozpoczął jako Doradca Klienta w Citibank India. Zanim został Szefem Bankowości Komercyjnej i Inwestycyjnej w Citibank India pracował na wielu różnych stanowiskach w obszarze bankowości korporacyjnej, zarządzania ryzykiem, finansowania przedsiębiorstw oraz bankowości inwestycyjnej. W 1993 roku Pan Apte przeniósł się do Londynu, gdzie dołączył do zespołu wyższej kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem (Senior Risk Manager). Następnie objął stanowisko Szefa Finansowania Przedsiębiorstw w Regionie CEEMEA, obejmującym również Indie. W 1997 r. przeniósł się do Polski, gdzie objął stanowisko Menadżera odpowiedzialnego za operacje Citi w Polsce, a następnie Wiceprezesa Banku Handlowego w Warszawie S.A. Shirish Apte odegrał znaczącą rolę w procesie przejęcia Banku Handlowego przez Citigroup w 2000 roku.

Shirish Apte posiada dyplom biegłego rewidenta uzyskany w Institute of Chartered Accountants w Wielkiej Brytanii oraz dyplom MBA z London Business School. Reprezentuje również Citi jako Senior Statesman w London Business School.

Pan Shirish Apte nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Apte nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

3) Pana Igora Chalupca

Pan Igor Chalupec jest Partnerem i Prezesem Zarządu ICENTIS Sp. z o.o. Corporate Solutions S. K-A i ICENTIS Capital Sp. z o.o. Absolwent Wydziałów Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS) oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Licencjonowany makler papierów wartościowych. W latach 1991- 1995 organizator i dyrektor Centralnego Biura Maklerskiego Banku Pekao SA, obecnie CDM Pekao SA. Od 1995r. do 2000r. Członek, a następnie do 2003r. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA (UniCredit Group) odpowiedzialny m.in. za bankowość korporacyjną i inwestycyjną, operacje skarbowe, powiernicze, zarządzanie aktywami. W latach 2003-2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny m.in. za sprawy europejskie, rynki finansowe i informację finansową. Wiceprzewodniczący Komisji nadzoru ubezpieczeń i bankowego (2003-2004). Autor Agendy Warsaw City 2010 - rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego. Od października 2004r. do stycznia 2007r. Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, największej polskiej firmy a po nabyciu litewskiej rafinerii Mazeikiu Nafta w 2006r. największej firmy paliwowej w Europie Środkowej. Członek wielu rad nadzorczych, w tym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (1995-2003), Unipetrol, a.s. (2005-2007). Obecnie członek rad nadzorczych PZU Życie SA i Budimex SA. Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy. Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym nagrody Fundacji im. Lesława A. Pagi za wyznaczanie standardów w polskim życiu gospodarczym, Hermesa za wybitne zasługi dla odbudowy polskiego rynku kapitałowego oraz Wektora Konfederacji Pracodawców Polskich.

Pan Igor Chalupec nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Chalupec nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

4) Pana Mirosława Gryszkę

Pan Mirosław Gryszka jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Od roku 2000 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA. Jednocześnie od roku 1990 zajmuje stanowiska kierownicze w grupie Asea Brown Boveri a od roku 1997 jest Prezesem Zarządu ABB Sp. z o.o. oraz Dyrektorem Krajowym ABB w Polsce.

Pan Mirosław Gryszka nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Gryszka nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

5) Pana Andrzeja Olechowskiego

Andrzej Olechowski posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Pan Andrzej Olechowski w latach 1991-1996 i 1998-2000 pełnił już funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA jako jej przewodniczący. Aktualnie Pan Andrzej Olechowski jest członkiem rady dyrektorów firmy Euronet oraz komitetów doradczych Citigroup Europe i Macquarie European Infrastructure Fund. W przeszłości pełnił funkcję ministra Finansów i Spraw Zagranicznych RP oraz kandydował na Urząd Prezydenta RP. Jest członkiem szeregu organizacji pozarządowych m.in. przewodniczącym polskiej grupy The Trilateral Commission. Autor publikacji na temat międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych dr Olechowski jest profesorem w Uczelni Vistula.

Pan Andrzej Olechowski nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Olechowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

6) Pana Stanisława Sołtysińskiego

Pan Stanisław Sołtysiński profesor nauk prawnych. Pan prof. Sołtysiński od 2000 r. pełni funkcję Prezesa Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA. Jednocześnie zajmuje się działalnością naukową jako profesor nauk prawnych związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu (gdzie piastował również funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji). Wykładał wielokrotnie jako visiting profesor na Uniwersytecie w Pennsylvania Law School w Filadelfii, a także w College of Europe w Brugii, Max Planck Institute w Monachium oraz w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze. Jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji naukowych. Jest m.in. członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności i członkiem Rady Dyrektorów UNIDROIT. Jest współautorem Kodeksu spółek handlowych. Pan prof. Sołtysiński zajmuje się również praktyką prawniczą będąc wspólnikiem Spółki Komandytowej "Sołtysiński, Kawecki i Szlęzak" Doradcy Prawni.

Pan Stanisław Sołtysiński nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Sołtysiński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

7) Pana Zdenek Turek

Pan Zdenek Turek obecnie odpowiada za wszystkie operacje Citi w Rosji, Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Bułgarii, Kazachstanie i na Ukrainie. Pracuje w jednym z moskiewskim biurze Citi.

Citi jest aktywnie obecne w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), który jest jednym z priorytetowych rynków Citi, świadcząc szeroki zakres usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej, detalicznej, transakcyjnej, jak również w zakresie papierów wartościowych i rynków kapitałowych.

Przed podjęciem obecnej funkcji, w latach 2005-2008, Pan Zdenek Turek pełnił rolę Citi Country Officer w regionie Południowej Afryki oraz kierował całym regionem Afryki, w skład którego wchodzi 16 krajów.

W latach 2002-2005, Pan Turek pełnił funkcję Citi Country Officer na Węgrzech, zarządzając jednocześnie obszarem Europy Środkowej, w skład której wchodzi pięć krajów (Węgry, Republika Czech, Rumunia, Słowacja i Bułgaria).

Pan Zdenek Turek rozpoczął pracę w Citi w 1991 r. w Pradze, gdzie sprawował wiele funkcji kierowniczych w obszarze Bankowości i Finansów Korporacyjnych. Następnie, w 1998 r. awansował na stanowisko Citi Country Officer w Rumunii.

Przed rozpoczęciem pracy w Citi, Pan Zdenek Turek pracował w zespole ds. transakcji walutowych w Centralnym Banku Czechosłowacji, gdzie zajmował się głównie Sektorami Eksportu/Importu i Usług (1986 r. - 1990 r.). Następnie, podjął współpracę z A.I.C., austriacką firmą konsultingową, jako Zastępca Szefa Biura Przedstawicielskiego w Pradze. Zajmował się głównie doradztwem korporacyjnym w zakresie restrukturyzacji i odzyskiwania należności przedsiębiorstw .

Pan Zdenek Turek urodził się w Kolinie, w Czechach. Ukończył Wydział Finansów i Bankowości na Uniwersytecie ekonomicznym w Pradze w 1986 r. Studiował również na Uniwersytecie Wharton (w ramach Zaawansowanego Programu Zarządzania, 1997 r.) i uzyskał tytuł Executive MBA w wyższej szkole biznesowej INSEAD (2010 r.).

Pan Turek zasiada w zarządzie Amerykańskiej Izby Handlowej w Rosji.

Pan Zdenek Turek nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Turek nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Jednocześnie Bank informuje, iż z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 20 czerwca 2012 r. na podstawie art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych wygasł z mocy prawa mandat członka Rady Nadzorczej Pana Stephena Simcocka.
Tomasz Ośko - Pełnomocnik

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Citi Handlowy S.A.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »